Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)

Jeremia 21


01Jeremia kreeg dit woord van de HEER, dou keunenk Sedekia Paschur, Malkia zien zeun, en priester Sefanja, zeun van Maäseja, noar hom toustuurde. Dij zollen hom vroagen: 02"Keunenk Nebukadnessar is in oorlog mit ons. Vroag de HEER ais of hai veur ons meschain weer n wonder doun wil en keunenk Nebukadnessar dij tegen ons oprukt, dwingt bie ons vot te trekken." 03Jeremia zee tegen heur: "Zeg dit mor tegen Sedekia: 04Dit zegt de HEER, Israëls God: Legers doar ie mit boeten muren vechten tegen keunenk van Babylonië en tegen Chaldeeërs dij joe belegern, drief ik in dizze stad weerom. 05Want ikzulm vecht tegen joe mit opstoken haand, mit staarke aarm, in hoagelse kwoadens en vol gram. 06Ales wat in stad touholdt, sloag ik dood, mensk en daaier, omkommen zellen ze deur n vrezelke pest. 07Den - godssproak van de HEER - den lever ik keunenk Sedekia van Juda, zien hofdainders en elk dij in dizze stad aan pest, sweerd en honger ontkommen is, over aan Nebukadnessar, keunenk van Babylonië, in macht van heur vijanden dij heur noar t levent stoan. Mit t sweerd brengt hai heur om, zunder meedlieden of genoade en zunder dat hom t begroot." 08De HEER zee: "Tegen t volk mostoe zeggen: Zo zegt de HEER: Ie kinnen kaizen: weg noar t levent of weg noar dood. 09Wèl in dizze stad blift, komt om deur sweerd, honger en pest, wèl tou stad oetgaait en overlopt noar Chaldeeërs is vaaileg en zel t levent ter ofredden. 10 Want ik heb rezelvaaierd rampen over dizze stad te brengen, niks gain gouds - godssproak van de HEER. Stad vaalt in handen van keunenk van Babylonië. Dij zel hom in de floister zetten." 11 Over t keunenkshoes van Juda. "Luster noar t woord van de HEER,
hoes van David.

12 Dit zegt de HEER: Wees rechtveerdeg in t rechtspreken,
elke mörgen weer.
Verlös dij onderdrokt worden
oet macht van onderdrokkers,
dat mien grammiedeghaid nait oetbrekt
as vuur - nait oet te kriegen.
Zo min is joen doun!

13 Jeruzalem, ik kom op joe òf - godssproak van de HEER -, ie, dij wonen hoog boven in t daal,
op rotsen zitten as op troon en snakken doun:
Over ons worden ze gain boas!
Gainain komt ons börg in!

14 Ik geef joe loon noar waarken - godssproak van de HEER.
In brand steek ik bozzen,
t haile kontraain gaait in vlammen op."

Jeremia 22


01Dit zegt de HEER: "Goa noar t pelaais van keunenk van Juda tou en roup doar om: 02Luster noar t woord van de HEER, keunenk van Juda, dij op troon van David zit, mit joen hofdainders en onderdoanen dij deur dizze poorten in- en oetlopen. 03Dit zegt de HEER: Oordail rechtveerdeg en eerlek. Verlös dij onderdrokt wordt oet macht van onderdrokker, dou vremden, weeskinder en wedevraauwen nait tekòrt, zörg der veur dat heur gain onrecht aandoan wordt. Vergait gain onschuldeg bloud op dit stee. 04As ie dit eerlieks doun, den zellen keunenks dij op David zien troon zitten, mit peerden en woagens deur poorten van dit pelaais in- en oetrieden. Krekt as heur hofdainders en onderdoanen. 05Mor as ie nait noar dizze woorden lustern, den sweer ik bie miezulm, dat dit pelaais n dikke puunbult wordt - godssproak van de HEER. 06Dit zegt de HEER over keunenk van Juda zien pelaais: As Gilead was ie veur mie,
as top van de Libanon.
Mor onlaand moak ik van joe,
n stad doar gainent meer touholdt.

07Ik zel sleupers sturen mit heur raif, in stokken en braiten
sloagen ze joen prachteg cederholt,
ze smieten t in t vuur.
08Riegen volken zellen bie dizze stad langs kommen en tegen nkander zeggen: 'Woarom het de HEER dit groot loug zo behandeld?' 09En men zel zeggen: 'Omdat ze zok nait holden hebben noar t verbond mit de HEER, heur God. Aander goden hebben ze vereerd en daind.'
10 Treur nait over dode keunenk en bekloag hom nait.
Treur laiver over dij votging
want hai komt nait weerom:
t laand doar e geboren is -
nooit nait zugt e t weer.
11 Zo zegt de HEER over keunenk Sallum van Juda, zeun van Josia, dij zien voader opvolgd is op troon: Hai, dij nou oet dizze stad vot is, komt hier nait weerom. 12 In t laand doar e hèn verbannen is, zel e staarven, zien aigen grond zugt e nooit weerom.
13 O wai, dij n pelaais baauwt op n oneerleke menaaier,
der in wonen gaait mit onrecht,
dij ain aarbaiden let veur niks
en hom zien loon nait oetbetoalt,

14 dij zegt: 'Ik loat mie n dik hoes zetten, mit roeme zoalen boven,
veurzain van roamen en vènsters,
betimmerd mit cederholt,
en vaarfd mit romenie.'

15 Bin ie asmis keunenk omdat ie meer cederholt hebben as n aander?
Joen voader haar naargens verlet om,
hai is ter rechtveerdeg en eerlek bie bleven -
en dou ging t goud mit hom.

16 Aarme lu en dij gebrek haren, hulp e aan heur recht.
Dát nuim ik: mie kennen
- godssproak van de HEER.

17 Mor ie binnen allenneg oet op aigen perfiet, op t vergaiten van onschuldeg bloud,
op onderdrokken en ofnaasken.

18 Doarom - zegt de HEER over Jojakim, zeun van Josia, keunenk van Juda:
Gainent zingt n kloaglaid veur hom:
'Och heden bruier, och heden zuster!'
Gainent zingt n kloaglaid veur hom:
'Och heden meneer, och heden groothaid!'

19 As n ezel wordt e begroaven: men sleept hom vot en smit hom deel
boeten poorten van Jeruzalem.

20 Klim bie de Libanon omhoog en bèlk t oet, loat joen roupen in Basan heuren,
bèlk t oet van de Abarim òf,
want ombrocht binnen aal joen vrijers.

21 Ik heb joe woarschaauwd dou joe t goud ging, mor ie zeden: 'Ik luster nait!'
Van jongs òf aan dee ie nait aans,
nooit heb ie noar mie lusterd.

22 Wind maait joen laaiders vot, joen vrijers worden vottranspetaaierd.
Beschoamd kom ie te stoan,
mit sneue neus,
om aal joen misdoaden.

23 Ook al woon ie op de Libanon, en zol ie nuzzeln in cederbomen,
poesten zel ie as pienen joe overvalen,
stìnnen as n vraauw in heur vloagen.
24 Zo wis as ik leef, keunenk Jechonja van Juda, zeun van Jojakim - godssproak van de HEER - al was ie alderdeegs zegelring om mien vinger, ik trok joe der òf. 25 Ik geef joe in macht van dij t op joen levent veurzain hebben en doar ie zo benaauwd veur binnen: in macht van keunenk Nebukadnessar van Babylonië en in Chaldeeërs heurent. 26 Ik joag joe en joen moeke dij joe kregen het, noar n laand tou doar ie nait geboren binnen en doar zel ie staarven. 27 Nooit meer kom ie weerom in t laand dat ie zo aibelse geern weerzain zollen.
28 Is dij Jechonja asmis n ofdaankte kroek of n pot dij gainent meer hebben wil?
Woarom is hai den mit zien volk votsmeten,
joa, votbìnzeld noar n onbekend laand?
29 Laand, o laand, luster toch noar t woord van de HEER! 30 Dit zegt de HEER: Zet dizze man te bouk as ain zunder kinder, as ain dij t aal kuld is in zien levent. Want van zien kinder zel gainent t belokken om op troon van David te kommen en weer te regaaiern over Juda.

Jeremia 23


01O wai, hedders, deur wèl schoapen van mien koppel omkommen en verloren lopen - godssproak van de HEER. 02Doarom, zegt de HEER, Israëls God, tegen hedders dij mien volk waaiden: t Is joen schuld dat mien schoapen t pad biester worden binnen en oet nkander jagd. Ie hebben der nait veur zörgd. Mor ik zörg wel veur joe, aal joen misdoaden zel ik op joe verhoalen - godssproak van de HEER.