Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Jeremia achter troalies (20: 1-18)

Jeremia 20


01Dou Paschur, ain van Immer, priester en hoofdopzichter van de HEER zien hoes, Jeremia dit profetaaiern heurde, 02luit e profeet n pak laaiter geven en zette hom vaast in t blok, bovenin Benjaminpoort van tempel. 03Mor dou Paschur hom aanderdoagsmörgens oet t blok vrij luit, zee Jeremia tegen hom: "In t vervolg nuimt de HEER joe gain Paschur meer, mor Magor-Missabib. 04Want dit zegt de HEER: Ik moak joe tou n schrik veur joezulm en veur aal joen kammeroaden. Zai zellen omkommen deur t sweerd van vijand en mit aigen ogen zel ie dat aanzain mouten. Aal t volk van Juda lever ik over aan keunenk van Babylonië. Hai transpetaaiert ze noar Babel en brengt heur om mit t sweerd. 05Hebben en holden van dizze stad, ale kostboarheden, ale schatten van keunenks van Juda, geef ik aan vijand. Dij zellen ze roven en mitnemen noar Babel tou. 06Ook ie goan mit aal joen volk gevangen mit noar Babel. Doar zel ie staarven en begroaven worden, mit joen vrunden doar ie aal dij leugens aan verkocht hebben."
07HEER, ie hebben mie omproat, ik bin besweken, ie wazzen mie te maans, ik kin nait tegen joe op.
Haile dag lagen ze mie oet,
elkain het de gek mit mie.

08Aalweg as ik aan t woord kommen wil, mout ik roupen en reren:
'Ik wor mishandeld, onderdrokt!'
t Woord van de HEER brengt mie
schimp en schaande, elke dag.

09Ik denk wel ais: niks wil k ter meer van waiten, ik spreek nait meer in zien noam.
Mor den bruit t in mie van binnen,
vuur braandt mie in de bonken.
Ik dou wat ik kin om t in bedwang te holden,
mor t kult mie van ale kanten.

10 Ik heur mensken wel flustern: 'Doar hei-je dij 'schrik-van-rondom'.
Kloag hom aan, joa, wie zellen hom aangeven!'
Mien vrunden willen niks laiver as mien ondergang.
Ze zeggen: 'Meschain let e zok verlaaiden,
den krieg we hom te pakken,
en kin we vroak op hom nemen.'

11 Mor de HEER is bie mie as n staarke strieder. Mien achtervolgers valen deel,
ze zellen nait boas worden.
Beschoamd kommen ze vot,
wat ze willen, kriegen ze nooit.
Heur oneer duurt aiweg,
nooit wordt dat vergeten.

12 HEER van hemelse machten, dij t aal rechtveerdeg noagaait,
dij haart en nieren paailt,
loat mie zain hou of ie vroak nemen.
Ik heb ja mien zoak bie joe in handen geven.

13 Zing n laid, n loflaid veur de HEER, hai het ja t levent van aarme stumper
oet macht van min volk red.

14 Vervlökt is dag dat ik geboren bin, vervlökt is dag dat moeke mie kreeg.

15 Vervlökt is man dij mien voader bliede bosschop brochde: 'Ie hebben n jonge zeun!'

16 t Zel dij man vergoan as steden dij de HEER verdoan het zunder genoade.
Joa, bie t rodoagen zel ie roupen en reren heuren
en om mirreg kriegskeboal.

17 Hai haar mie in schoot ombrengen mouten, mien moeke was den mien graf worden,
heur schoot swoar bleven veur aaltied.

18 Woarom mos ik den op wereld kommen om niks aans te kennen as muite en verdrait,
mien doagen te slieten in schimp en schaande?"