Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)

Jeremia 19


01Zo zegt de HEER: "Koop die n stainen kroek. Goa den mit n man of wat van oldsten van t volk en van priesters 02noar t Hinnomdaal bie Diggelpoort en roup doar om wat ik die bestel. 03Most tegen heur zeggen: Keunenks van Juda en inwoners van Jeruzalem, luster noar t woord van de HEER. Dit zegt de HEER van de machten, Israëls God: Rampen breng ik over dit stee, dat elk dij t heurt, oren toeten zellen. 04Want ze hebben mie in steek loaten, dit stee veur mie onherkenboar moakt. Ze hebben der ovvers brocht aan aander goden dij ze nait kend hebben en heur veurolden en keunenks van Juda net zo min. t Drift hier altmoal van t bloud van onschuldege mensken. 05Der binnen deur heur ovverhögten baauwd veur Baäl om heur kinder veur hom te verbranden. Ik haar heur zoks nait besteld en heb ter ook nooit van waiten wild. 06Doarom komt ter n tied - godssproak van de HEER - dat dit stee nait meer Tofet hait of Hinnomdaal, mor Moorddaal. 07Ik zet n kruus deur plannen dij Juda en Jeruzalem doar beroamd hebben. Ik breng heur om mit t sweerd van vijanden dij t op heur veurzain hebben. Vogels en wilde daaiern zellen op heur lieken oazen. 08Tou n schrik moak ik dizze stad en n taiken van spot. Elk dij der langs komt, staait verbiesterd over aal dij rampen en holdt oam in. 09Ik breng heur zo wied dat ze t vlaais van heur aigen kinder eten en dat ze nkander verslinden. Zo dik hebben vijanden dij t op heur veurzain hebben heur in nood en in kniep brocht! 10 Den mostoe veur t oog van manlu dij mit die goan binnen, dij kroek in groezelementen smieten 11 en zeggen: Zo zegt de HEER van de machten: Zo as je dizze kroek in groezelementen smieten dat e nait meer te moaken is, zo vergraim ik dit volk en dizze stad. Tofet wordt ain groot dodenhof. 12 Zo goa ik te waark mit dit stee en mit dij der wonen - godssproak van de HEER. Ik moak dizze stad aan Tofet geliek. 13 Jeruzalems hoezen en keunenks van Juda heurent worden net zo onnuur as Tofet. Aal dij hoezen doar men op platdak wierook brand het veur zun, moan en steerns aan lucht en doar ze wienovvers brochten aan aander goden." 14 Dou ging Jeremia van Tofet, doar de HEER hom mit dizze bosschop hènstuurd haar, noar t veurhòf van de HEER zien hoes. Hai zee tegen t volk: