Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

waarkploats van poddebakker (18: 1-17)

Jeremia 18


01Dit woord van de HEER kreeg Jeremia: 02"Goa noar poddebakkers hoes tou. Doar zel ik die heuren loaten, wat of ik die te zeggen heb." 03Ik ging noar t hoes van poddebakker tou. Hai was net op draaischief dounde. 04Dou pot doar e mit aan t waark was hom onderhanden mishotjede, begunde hai mit n nije, dij hom aal aanston. 05Dou kreeg ik dit woord van de HEER: 06"Volk van Israël, zol ik mit joe nait t zulfde doun kinnen as dizze poddebakker - godssproak van de HEER. Krekt as poddebakker klaai onder handen het, bin ie in mien haand, hoes van Israël. 07Aine keer kundeg ik n volk of n keunenkriek aan dat ik ze votrop, ofbreek, of vergraim - 08mor as t volk, doar of ik mie tou keerde zok bekeert, den muit mie t van aal dij ellèn doar ik heur mit bedraaigd heb. 09n Aander moal kundeg ik n volk of n keunenkriek aan dat ik t opbaauwen zel en poten - 10 mor as ze doun wat ik nait hebben wil en as ze nait noar mie lustern, den muit mie t van aal t goie dat ik mit heur in t zin haar. 11 Nou den, zeg tegen lu van Juda en inwoners van Jeruzalem: Zo zegt de HEER: Ik smeed n plan en beroam onhaail tegen joe. Kom van t verkeerde pad òf en beter joe! 12 Mor zai zellen tegen joe zeggen: 'Muite veur niks! Wie goan ons aigen weg, wie volgen ons aigen kwoaie kop!'
13 Vroag volken der doarom noar - zo zegt de HEER.
Verstoa joe der noar bie volken
of ain ooit zukswat heurd het,
zoks ofgriezelks as Israël dee.

14 Stainen in t laand, snij op de Libanon, verswinnen dij wel ooit?
Stromend wotter en borrelnde wèllen,
dreugen dij wel ooit op?

15 Mor mien volk het mie vergeten, ovvers brengen ze aan goden van niks.
Op heur aigen vertraauwde wegen binnen ze strovveld,
ziepoaden binnen ze insloagen, doar boan nait deur is.

16 n Schrik hebben ze moakt van heur laand, n taiken van aiwege spot.
Elk dij der deurtrekt, staait versteld
en schudt meedliedend kop.

17 As oostewind joag ik heur oet nkander veur vijand. Op dag van t onhaail
keer ik heur mien rug tou
en nait mien gezicht."