Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)

Jeremia 16


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Doe magst hier nait traauwen en gain kinder kriegen. 03Want dit zegt de HEER over kinder dij in dit laand geboren worden, over moekes dij ze kriegen en voaders dij ze verwekken: 04Ze zellen staarven aan male zaiktes. Gain troan wordt om heur loaten en gainain zel heur begroaven, ze liggen as mis op t laand. Ze kommen om deur oorlog en hongersnood. Vogels en wilde daaiern oazen op heur lieken. 05Zo zegt de HEER: Doe magst nait in n staarfhoes kommen doar n doodsmoal holden wordt. Doe magst nait in raauw goan en goa der ook nait hèn om te kondeleren. Want ik pak dit volk mien vree òf en mien genoade en omdenken - godssproak van de HEER. 06Luddek en groot, ze vinden dood in dit laand. Gainent dij heur begroaven dut, gain troan wordt om heur loaten, gainain dij zok mit mès in t liggoam kaarft of kop koal scheert. 07Gainent brengt troost deur brood aan te baiden of beker aan te langen aan heur dij raauwen over n dode, al gaait t ook om pa of moeke. 08Goa ook gain drumpel over doar feestvierd wordt, en schik nait mit aan om te eten en te drinken. 09Want zo zegt de HEER van de machten, God van Israël: Ie zellen t nog mitmoaken dat ik hier stilvalen loat t roupen van bliedschop en vreugde, t zingen veur brudeman en bruud. 10 Astoe dit altmoal aan t volk overbrengst en ze vroagen: 'Woarom zegt de HEER ons dij dikke rampen aan? Wat heb we misdoan? Woar heb we ons aan bezundegd tegen de HEER ons God?' 11 den mostoe tegen heur zeggen: Joen veurolden hebben mie in steek loaten - godssproak van de HEER. Ze binnen achter aander goden aanlopen om dij te dainen en te vereren. Mor mie hebben ze in steek loaten en zok nait holden aan mien wet. 12 En ie, t gaait ter bie joe nog slimmer heer as bie joen veurolden: elk gaait mor deur mit zien min gedrag en gainent dij noar mie lustert. 13 Doarom smiet ik joe tou dit kontraain oet, noar n onbekend laand dat ook joen veurolden nait konnen. Doar zel ie aander goden dainen, dag en naacht, want ik heb gain omdenken meer mit joe. 14 Tied komt - godssproak van de HEER - dat men nait meer zegt: 'Zo wis as de HEER leeft, dij de Isrelieten oet Egypte laaid het,' 15 mor: 'Zo wis as de HEER leeft, dij de Isrelieten oet t Noorden laaid het, oet ale landen doar hai heur hènjagd haar.' Ik breng heur weerom noar grond dij ik heur veurolden doan haar. 16 Ik stuur n haile sjène viskerlu om heur te vangen - godssproak van de HEER. Doarnoa stuur ik n haile sjène joagers om heur vot te joagen oet heur schoelhouken in baargen en högten. 17 Ik hol t oog op ales wat ze doun, der ontkomt mie niks, gain misstap ontgaait mie. 18 Heur zunden en minne doaden zet ik heur dubbeld en dwaars betoald, omdat ze mien laand onthaailegd hebben mit t oas van heur gemaine goden. Mien haile laand wimmelt van heur ofgriezelke beelden."
19 "HEER, mien kracht, mien börg, mien touvlocht in tied van nood,
van t èn van wereld kommen
de volken op joe tou en zeggen:
'Dij goden van ons veurolden:
aans niks as list en bedrog,
gain spier om hakken.'"

20 "Kin n mensk zok goden moaken? Dat kinnen ja nooit gainent wezen!

21 Dat zel ik heur ais beter leren - ditmoal loat ik heur vuilen de macht van mien haand,
waiten zellen ze, dat mien noam is de HEER!

Jeremia 17


01Zunde van Juda staait schreven mit n iesdern grivvel, krast mit n diamanten punt op laai van t haart,
op hoorns van heur altoars.