Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)

Jeremia 14


01Jeremia kreeg dit woord van de HEER aangoande dikke dreugte:
02"Hail Juda verdreugt, steden liggen te verkwienen,
treureg liggen ze der op wereld bie,
en in Jeruzalem heur ie ze jammern.

03Lu dij t doun kinnen, sturen knechten op wotter oet: ze kommen bie putten, mor wotter? Nikstervan!
Mit lege kroeken kommen ze weerom,
mit sneue neus, verbiesterd, mit handen veur ogen.

04Scheuren zitten in grond: der is gain regen op eerde valen.
Boeren binnen der mit aan
sloagen handen veur ogen.

05Alderdeegs hert let t jong in steek, omreden ze hebben verlet om gras.

06Wilde ezels stoan op heuvel, as jakhaalzen happen ze noar lucht.
t Schemert heur veur ogen,
omdat ter gain gruin meer gruit."

07"HEER, al kloagen minne doaden ons aan, treed toch ais op, omwille van joen noam.
k Wait nait hou voak
heb wie joe rug toukeerd
en tegen joe zundegd.

08Ie, Israëls hoop, redder in tied van nood,
woarom bin ie as n vremde in t laand,
as n raaizeger dij mor ain naacht overblift?

09Woarom bin ie as n versloagen man, as n soldoat, nait bie machte om ons te redden?
Ie binnen toch maank ons, HEER,
wie droagen ja joen noam
en heuren toch bie joe?
Loat ons nait allenneg!"

10 "Zo zegt de HEER over dit volk: Ale kanten swaalken ze oet,
ze doun niks laiver, nooit kriegen ze der genog van.
Doarom mag de HEER heur nait meer lieden.
Nou gaait hai heur schuld ofreken,
heur zunden stravven."
11 De HEER zee tegen mie: "Beed nait veur t welwezen van dit volk. 12 Of vasten ze, ik luster nait noar heur kloagen, of droagen ze brandovvers of waaitovvers op, ik neem ze nait meer aan. Mit oorlog, honger en de pest reu ik ze oet." 13 Ik zee: "Och heden, HEER, mien God, profeten beweren: 'Der komt gain oorlog en gain hongersnood; vree geef ik joe hier, veur aaltied.'" 14 Mor de HEER zee tegen mie: "Profeten doun wel of ze noamens mie optreden, mor ik heb heur nait stuurd, ik heb heur gain opdracht geven en ik heb niks tegen heur zegd. Heur viziounen binnen bekukelderij, heur oroakels hangen in lucht, wat ze vertellen hebben ze bie zokzulm opbedocht. 15 Doarom - zegt de HEER, over profeten dij in mien noam optreden, zunder dat ik ze stuurd heb, en zeggen: 'Gain oorlog en gain honger zel dit laand trevven,' zai zellen zulm omkommen deur oorlog en honger. 16 t Volk doar ze veur optreden, komt in stroaten van Jeruzalem om haals van honger en oorlog. En gainain dij heur begroaven dut: manlu en vraauwlu, zeuns en dochters nait. Zo loat ik heur minne doun op heur aigen kop deelkommen. 17 Dit mostoe tegen heur zeggen: Loat troanen mie over wangen stromen,
dag en naacht,
dat ter komt gain èn aan,
want n aldernoarste ramp
het mien dochter trovven,
n swoare slag velde mien volk.

18 As ik tou stad oet goa, den zai ik heur doar liggen, deelsloagen deur t sweerd.
As ik tou stad in kom, den zai ik heur doar liggen,
verkommerd van honger.
Alderdeegs profeten en priesters
slepen ze vot noar n onbekend laand."

19 "Heb ie Juda verstöt, heb ie n ofgries van Sion kregen?
Woarom heb ie ons den zo slim sloagen,
dat t nait weer beter wordt?
Wie hoopten op vree,
mor aal wat ter kwam ...
n Tied van beterschop haar we verwacht,
mor ellèn bleef aanduren.

20 HEER, wie willen t wel waiten dat we verkeerd doan hebben,
wie en ons veurolden,
dat we zundegd hebben tegen joe.

21 Om joen noam, dou t nait, steut ons nait aan zied.
Denk toch aan joen verbond mit ons,
verbreek dij nait.

22 Kinnen goden van volken t meschain regen loaten, of komt dat vanzulm tou lucht oet valen?
Nee, ie loaten dat gebeuren, HEER, God van ons.
Wie verwachten t van joe,
ie doun t ja aalmoal."

Jeremia 15


01De HEER zee tegen mie: "Al stonden Mozes en Samuël ook veur mie, den nóg zol ik mie nait laanger mit dit volk bemuien willen. Stuur ze vot, loat heur lopen! 02As ze die vroagen: 'Woar mout we hèn?' zeg den tegen heur: Zo zegt de HEER: Wèl veur dood bestemd is - noar dood,
wèl veur t sweerd bestemd is - noar t sweerd,
wèl veur honger bestemd is - noar honger,
wèl veur gevangenis bestemd is - noar gevangenis.
03Vaaier ploagen loat ik op heur lös - godssproak van de HEER: t sweerd om heur oet te moorden, honden om heur vot te slepen, vogels en wilde daaiern om heur te verroppen en te verslinden. 04Ik moak heur tou n schrik veur ale keunenkrieken van wereld, veur wat Manasse, Hizkia zien zeun, keunenk van Juda, in Jeruzalem aanricht het.
05Jeruzalem, wèl het nog omdenken mit die, wèl is nog mit die begoan,
wèl komt noar die tou en vragt
hou of t mit die gaait?

06Doe hest mie opgeven - godssproak van de HEER -, doe hest mie rug toukeerd.
Doarom steek ik mien haand tegen die omhoog
om die te vernailen.
Ik bin der zat van
omdenken mit die te hebben.

07In ale steden van t laand schoon ik mien volk in waaier.
Ik beroof heur van aal heur kinder.
Ik vergraim heur
omdat ze heur aigen wegen goan blieven.

08Van joen wedevraauwen kommen der meer as zaandkorrels op t strand.
Soldoaten stuur ik òf op moekes,
geweldenoars, op kloarlichten dag.
Rompslomps vaal ik heur op hoed
mit schrik en aalteroatsie.

09Moekes dij n bult kinder kregen valen flaauw op grond.
Middel op dag gaait zun veur heur onder,
beschoamd en bedrogen stoan ze der bie.
En wèl dat nog overleeft,
heur lever ik over aan vijand zien sweerd
- godssproak van de HEER."

10 "Och, moeke toch, dat ie mie t levent geven hebben! t Haile laand moakt roezie mit mie.
Ik heb niks oetlaind en niks laind,
toch vervlökt mie elkenain.

11 HEER, ik heb joe toch daind veur heur bestwil, goudgunsteg heb ik proat over mien vijand
in tied van nood en dood.

12 Mor wèl kin iesder breken, iesder of koper oet t Noorden?"

13 "Joen riekdommen en joen schatten loat ik roven, dat is pries veur joen zunden,
overaal in t laand.

14 Sloaf van joen vijand moak ik joe, in n laand, dat ie nait kennen.
Vlammen sloagen mie oet van grammiedeghaid,
ze goan tegen joe tekeer."

15 "HEER, denk om mie, help mie, vreek mie op mien achtervolgers,
heb nait zoveul geduld mit heur,
dat t mien ondergang wordt.
Ie waiten toch dat ik om joe
zoveul te verduren heb.

16 Dou joen woord bie mie kwam, heb ik t gewoon verslonden,
ik haar mien nocht ter aan,
wat was mie dat n vreugde!
HEER, God van de machten,
ik droag joen noam ja.

17 Nooit zat ik in lös gezelschop, nooit heb ik ket-oet west.
Ainzoam leefde ik, ie haren vat op mie,
vol zat ik van joen kwoadens.

18 Woarom komt ter aan mien verdrait gain èn, woarom is mien wond nait te betern,
woarom gaait dij nooit meer dicht?
Ie binnen veur mie net zo onberekenboar
as n wotterloop doar je nait van op aan kinnen."

19 "Doarom - zegt de HEER: Ik neem die weer in dainst,
astoe dien woorden weeromnemst.
Proat gain onvouge toal,
den loat ik die mien tolk weer wezen.
Zai mouten noar die zok richten,
doe die nait noar heur.

20 Den moak ik die veur dit volk n kopern muur, nait in te nemen.
Bevechten zellen ze die,
mor niks oetrichten kinnen,
want ik bin bie die
om die te helpen en te redden
- godssproak van de HEER.

21 Ik verlös die oet handen van minne mensken, ik zel die ontdoun van misdoadegers heur greep."