Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Judoa wordt votvoerd (13:15-27)

Jeremia 13


15 "Leg joen oor te lustern, wees ter nait te groot veur!
De HEER het t woord.

16 Geef eer aan de HEER, joen God, veurdat hai t duuster worden let,
veurdat ie over joen vouten stroekeln
in schemer van baargen.
Ie haren licht verwacht,
mor hai moakt t routduuster,
veraandert ales in swaarde naacht.

17 As ie nait lustern, zel ik in stilte reren
om dij tröts van joe,
troanen stromen mie over wangen
omdat koppel van de HEER
vottranspetaaierd wordt.

18 Zeg tegen keunenk en zien moe: Kom van joen hoge troon òf,
want dij pracht-kroon
is joe van kop ofrold.

19 Steden van Negev blieven op slöt, gainain kin der in kommen.
Juda wordt votvoerd
tot leste man.

20 Kiek es omhoog! Zai wèl doar aankomt oet t noorden vandoan.
Jeruzalem, woar is koppel dij joe aanvertraauwd wer,
dij prachtege schoapen, woar binnen ze bleven?

21 Wat zol ie der van zeggen as vrijers van eertieds
ais boas over joe werden?
Zol ie nait krimpen van pien
as n vraauw mit vloagen?

22 Ie vroagen joe òf: 'Woarom komt mie dit altmoal over?'
Omdat ie joe zo bot misdroagen hebben,
wordt joen klaid joe optild,
en kommen ze joe te noa.

23 Kin ain oet Nubië meschain kleur van zien hoed veraandern,
of n panter zien vlekken?
Net zo min kin ie t goie doun,
bedreven as ie binnen in t kwoad.

24 Doarom joag ik ze oet nkander as stro in wind.

25 Dat is t löt, dat ik joe toupaart, omdat ie mie vergeten hebben
en op ofgoden vertraauwen
- godssproak van de HEER.

26 Ikzulm til joe t klaid omhoog tot over kop, dat elk joen blode gat zain kin,

27 joen klongelderij en joen gaaile lusten, joen schandoaleg houern en snouern.
Op högten en op vlaktes
heb ik joen ofgodsbeelden wel zain.
Bekloag joe, Jeruzalem!
Houlaank mout dit nog duren,
woar is joen eer?"