Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

t Taiken van lennendouk (13: 1-14)

Jeremia 13


01De HEER zee tegen mie: "Goa n linnen lennendouk kopen, sloag dij om zied en zörg der veur dat e nait nat wordt." 02Dat zodounde kochde ik mie n lennendouk, zo as de HEER besteld haar, en dee dij om. 03Vannijs kreeg ik dit woord van de HEER: 04"Goa noar Eufraat tou mit lennendouk dijstoe kocht hest en stop hom doar bezied in n glief in rotsen." 05Ik ging noar Eufraat en stopte hom doar bezied, zo as de HEER besteld haar. 06n Mooi zetje loater zee de HEER tegen mie: "Goa noar Eufraat tou en hoal dij lennendouk weer op dij ik die doar beziedstoppen luit." 07Ik noar Eufraat, en t stee zuiken doar ik lennendouk beziedstopt haar. Ik huil hom weer veurndag, mor lennendouk was vergoan, hai deugde naargens meer tou. 08Dou kreeg ik dit woord van de HEER: 09"Dit zegt de HEER: Persies net zo zel ik tröts van Juda en Jeruzalem vergoan loaten. 10 Dit minne volk dat nait noar mien woorden lustern wil en mit heur stieve kop achter vremde goden heer lopt, dij daint en vereert, dat volk wordt net zo as dizze lennendouk, dij naargens meer goud veur is. 11 Want net zo strak as lennendouk om zied van ain zit, zo stief haar ik hail Israël en hail Juda aan mie verbonden - godssproak van de HEER. Ze zollen mien volk wezen, mien eer, mien tröts en mien glorie. Mor lustern? Ho mor!

12 Zeg dit tegen heur: Dit zegt de HEER, Israëls God: Kroeken dut men vol wien! As ze den zeggen: 'Net of wie dat nait wozzen!' 13 den mostoe tegen heur zeggen: Dit zegt de HEER: Zo gait ik ale bewoners van dit laand vol, tot ze der doen van worden: keunenks op Davids troon, priesters, profeten en aal t volk van Jeruzalem. 14 Ik sloag heur mit koppen tegen nkander aan in groezelementen, voaders en zeuns mit mekoar - godssproak van de HEER. Ik vergraim ze zunder perdon: t begroot mie niks, omdenken heb ik nait."