Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Verbroken verbond (11: 1-17)

Jeremia 11


01Jeremia kreeg dit woord van de HEER: 02"Luster noar de bedingen van dit verbond en vertel ze aan inwoners van Juda en bewoners van Jeruzalem: 03Dit zegt de HEER: Vervlökt is man, dij zok nait holdt noar veurschriften van t verbond 04dij ik joen veurolden doan heb bie heur oettocht oet dij iesderovent van Egypte. Ik zee dou tegen heur: 'Luster noar mie en dou ales wat ik joe bestel. Den zel ie mien volk wezen en ik joen God. 05Den hol ik mie aan aid dij ik joen veurolden sworen heb en dou ik heur n laand dat overlopt van melk en hunneg. En doar heb ik mie ook aan holden!'" Ik zee: "Zo is t en nait aans, HEER!" 06De HEER weer: "Roup dit altmoal om in steden van Juda en stroaten van Jeruzalem: Luster noar veurschriften van dit verbond en hol joe der noar. 07Sunt ik joen veurolden oet Egypte hoald heb tot vandoag aan dag tou, heb ik heur woarschaauwd, aalgedureg en mit klem: Luster noar mie! 08Mor zai hebben nait heuren wild en nait om mien zeggen geven. Ze bleven mor stief deurgoan mit heur min gedrag. Doarom voerde ik draaigementen van t verbond oet. Ze haren zok doar aan holden mouten, mor ze trokken zok ter gain spier van aan." 09De HEER zee tegen mie: "t Liekt wel of Judeeërs en t volk van Jeruzalem mit nkander in t komplöt zitten. 10 Ze binnen terogvalen in zunden van heur veurolden, dij ook al waaigerden te lustern noar mien veurschriften. Ze binnen aander goden achternoalopen en hebben dij daind. Israël en Juda hebben t verbond broken dat ik mit heur veurolden aangoan was. 11 Doarom - zegt de HEER: Ik breng ellèn over heur. Doar zellen ze nait aan ontkommen kinnen. En hou of ze mie den ook om hulp roupen, ik zel nait noar heur lustern. 12 Loat steden van Juda en t volk van Jeruzalem hulp mor inroupen van goden doar ze ovvers aan brocht hebben. Loat dij heur mor redden in tied van nood. 13 Ie hebben krekt zo veul goden as steden, Juda, en zo veul altoars as stroaten, Jeruzalem, om ovvers te brengen aan Baäl. 14 Jeremia, beed mor nait meer veur dit volk, blief mor nait aal jammern, ik luster toch nait as ze in heur ellèn om mie roupen.
15 Laiverd, wat dustoe in mien hoeske? Kinnen touzeggens en ovverdaaiern rampen keren?
Dat zolst wel willen!

16 Mooie gruine olieveboom, zee de HEER tegen die.
Mor in n dikke dunderbui
luit hai hom in vlammen opgoan,
mit toeken en aal.
17 De HEER van de machten dij joe plant het, ropt nou dik ellèn over joe òf: Israël en Juda hebben ja kwoad aanricht, aargerd hebben ze mie en ovvers brocht aan Baäl."