Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)

Jeremia 08


04Doe mos tegen heur zeggen: Zo zegt de HEER: As ain vaalt, kraabt e toch wel weer in t èn?
As ain zok verlopt, keert e toch wel weerom?

05Woarom blift dit volk den wel dwoalen, woarom blift Jeruzalem ontraauw?
Ze goan mor deur mit bedraigen,
en waaigern om te keren.

06Ik heb sekuur noar heur lusterd, mor ze proaten woarhaid nait.
Gainain het last van zien minne doaden,
gainent zegt: 'Wat heb ik ainks doan?'
Elk runt mor deur
as n peerd, kop over haals in stried.

07Alderdeegs aaiber kent zien tied, töddeldoef, swaalfke en raaiger,
hebben n vaaste tied veur grode trek,
mor mien volk wait nait wat de HEER wil.

08Hou duur ie den zeggen, dat ie wieshaid in pacht hebben
en wet van de HEER bie joe te vinden is?
Nee, leugens oet pen van schrievers
hebben dij wet ja verdraaid.

09Wiezen stoan mit rooie koppen, verbiesterd binnen ze en versloagen.
Ze luiten de HEER zien woord mor sloeren,
wat wieshaid blift heur den nog over?

10 Doarom geef ik heur vraauwlu aan aandern, heur laand aan nije aigenders.
Want elkenain, groot of luddek,
is oet op aigen perfiet,
profeten en priesters,
leugenputen binnen t altmoal.

11 Beter moaken ze kwoal van mien volk, joa, zo as t hait, en ze beweren:
't Gaait goud! t Gaait aal goud!'
Mor t gaait haildaal nait goud!

12 En schoamen ze zok veur heur minne doun? Wel nee, gain spier!
Ze waiten èns nait wat schoamte is.
Doarom valen ze der bie deel, ain noa aander,
as tied van heur straf der heer is,
stroekeln ze,
- zegt de HEER.

13 Ik vernail heur gemoak - godssproak van de HEER. Der blift gain droef aan droevestroek,
gain vieg aan viegeboom,
t blad wordt soor."

14 "Woarom blief we hier mor zitten? Loat we börgen intrekken
en doar mit nkander ofwachten:
God, de HEER, wil ja ons ondergang.
Bedurven wotter geft hai ons te drinken,
omdat we zundegd hebben tegen de HEER.

15 Wie hoopten op gelok, mor t is ter nait van kommen. Op beterschop hoopten wie, mor schrik vuil ons op hoed.

16 Oet Dan vandoan heurt men peerden snoeven,
bie t vrènsken van hengsten,
huvert t haile laand.
Ze kommen t laand over zetten,
ales verslinden ze wat ter touholdt,
stad en aal dij der wonen."

17 "Vergiftege slangen stuur ik op joe òf, dij je nait besweren kinnen;
doodbieten zellen ze joe - godssproak van de HEER."

18 Verdrait gript mie bie keel, t haart begeft mie.

19 Luster noar t hulpgeroup van mien volk, overaal vandoan: 'Is de HEER den nait meer in Sion,
holdt heur keunenk doar nait meer tou?'"
"Woarom krenken ze mie den mit heur beelden,
mit dij vremde goden van niks?

20 t Mennen is doan, zummer is over, mor nog aalweg bin wie nait red."

21 "Deur sloagen dij mien volk trevven, bin ikzulm roakt; ik trek raauw aan, schrik vaalt mie op hoed.

22 Is ter gain baalzem meer in Gilead, is ter gain dokter meer te vinden?
Woarom worden wonden van mien volk
den nait beter moakt?

23 Och, was mien kop mor n wottervaal, mien ogen mor n wèl van troanen,
dag en naacht zol k schraiven
om ale doden van mien volk.

Jeremia 09


01Och, was ter in woestijn mor n schoelstee veur dij der deurhèn trekken,
den ging ik vot, bie mien volk vandoan."
"t Binnen altmoal traauwbrekers,
ain onbetraauwboar zootje volk!

02Tong is heur woapen, n strakspannen boog, leugen en bedrog binnen boas in t laand.
t Gaait aal slimmer mit heur,
en om mie geven ze niks
- godssproak van de HEER.

03Paas op veur joen moat, vertraauw nait elkenain,
gemaine schobberds binnen t,
over en weer berabbeln ze mekoar.

04Vrunden bedraigen nkander, gainent sprekt woarhaid,
tong is heur aan leugens wènd.
Deurhèn bedurven binnen ze,
ze kinnen t mor nait loaten.

05Ze bultjen geweld op geweld, en stoapeln bedrog op bedrog,
van mie willen ze niks waiten
- godssproak van de HEER.

06Doarom - zegt de HEER van de machten: Ik smelt en zuver heur.
Hou mout ik aans mit heur aan,
mit aal heur gemaineghaid?

07Moordend as n piel is heur tong, wat heur tou mond oet komt
is ain en aal leugen.
Ze zeggen nkander vrundelk goidag,
mor inwendeg binnen ze oet
op ondergang van nkander.

08Zol ik zukswat nait vergelden - godssproak van de HEER -
zol ik mie nait vreken op zo'n volk?

09Ik jammer en jeuzel om baargen, n kloaglaid zing ik om gruine steeën in woestijn.
Ze liggen der verloaten bie,
gainent trekt der meer deurhèn.
Bölken van t vij heurt men nait meer,
verswonnen binnen vogels en daaiern."

10 "Van Jeruzalem moak ik n puunbult, n stee doar jakhaalzen touholden.
Ik moak van steden van Juda n wildernis,
doar gainent meer woont.

11 Wèl is zo loos, dat e dit altmoal begript? Tegen wèl zee de HEER dit, dat e t oetleggen kin?"
"Woarom verkommert dit laand, woarom ligt t ter verloaten bie as n woestijn, doar gainent meer deurhèn trekt?" 12 De HEER zee: "Omdat ze zok van wet dij ik heur dee, niks aantrokken. Ze hebben nait om mien zeggen geven en hebben mien wet nait onderholden. 13 Omdat ze heur aigen stieve kop volgen, omdat ze achter Baäls aanlopen, zo as ze van heur veurolden ofkeken hebben. 14 Doarom - zegt de HEER van de machten, God van Israël: Ik geef dit volk bittere kost te eten en bedurven wotter te drinken. 15 Ik streu heur oet over volken dij zai nooit kend hebben en heur veurolden net zo min. Ik blief heur mit t sweerd achternoazitten, tot ik heur oetreud heb.
16 Dit zegt de HEER van de machten: Roup vraauwlu dij t kloaglaid zingen,
en loat ze hierhèn kommen.

17 Nait omdiedeldaanjen mouten ze. Loat ze veur ons n kloaglaid zingen,
tot troanen ons over wangen lopen.

18 Luster, doar klinkt n kloaglaid oet Sion: 'Och heden, wie binnen verloren,
ons schimp en schaande is groot.
Wie worden tou t laand oet zet,
verdreven oet ons hoezen.'

19 Vraauwlu, heur noar t woord van de HEER, luster noar t woord dat hai sprekt:
Leer joen dochters n treurlaid zingen,
leer nkander n kloaglaid:

20 'Dood is ter inklommen deur t roam, ons börgen is e binnenvalen.
Kinder op stroat, t jonkvolk op plaain,
maait e deel.'

21 Dit zegt de HEER: As mis op t laand liggen lieken van mensken,
as oaren achter zichter, dij gainent bie nkander rapt.

22 Dit zegt de HEER: n Loze mout nait groot goan op zien wieshaid,
n boaskerel nait op zien kracht,
n rieke nait op zien schatten.

23 Mor as ain woaraarns op groot goan wil, loat e der den tröts op wezen
dat e der besef van het en inzugt,
dat ik de HEER bin en genoade geef,
en recht en gerechteghaid op eerde,
want doar heb ik mien slinger aan
- godssproak van de HEER.