Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)

Jeremia 06


01Baarg joe, volk van Benjamin, vlucht oet Jeruzalem vandoan.
Bloas bezuun in Tekoä,
geef n signoal aan Bet-Hakkerem,
want der draaigt onhaail oet t noorden,
n aldernoarste ramp.

02Dochter Sion, ie lieken wel n vetwaaide.
03Hedders goan der op tou mit heur koppels vij, ze zetten overaal heur tènten op;
elk waaidt ter zien aigen aandail òf.

04'Wie moaken ons ree veur t gevecht tegen heur.
Vanmirreg vaal we aan.
Mor schane, dag lopt op n èn,
schaar lengt al.

05Wie valen aan in naacht, wie vernailen heur börgen.'

06Zo zegt de HEER van de machten: Kap bomen om, leg n waal om Jeruzalem tou.
n Stad van list en bedrog is t,
onderdrokken is ter overaal boas.

07Net as oet n wèl t wotter stromen blift, zo holdt stroom van heur gemaineghaid nait op.
Gewelddoadeghaid en vernailerij is aal wat men heurt,
gedureg zai ik heur kommer en kwèl.

08Leer joen les, Jeruzalem, aans keer ik mie van joe òf,
moak ik n wildernis van joe,
n laand doar gainent touholdt."

09Dit zegt de HEER van de machten: "Goa rest van Israël nog ais goud noa,
net as men dut bie n wiendroef.
Goa der mit haand over hèn,
net as n droevenplokker over toeken."

10 Ik zee: "Wèl mout ik aanspreken, wèl mout ik woarschaauwen?
Heur oren zitten dicht, lustern kinnen ze nait.
t Woord van de HEER zain ze as n verwiet,
ze mouten der niks van hebben.

11 Stìnvol zit ik mit de HEER zien kwoadens, ik kin dij nait meer in toom holden."
"Ik stört mien gram oet over kinder op stroat,
over t jonkvolk om mie tou.
Manlu en vraauwlu worden oppakt,
grieskoppen en ol mensken.

12 Heur hoezen worden overdoan aan aandern mit laand en vraauwlu.
Ik til mien haand op tegen bewoners van t laand
- godssproak van de HEER.

13 Elkain, groot of luddek, is ter op oet zien slag te sloagen.
Priesters en profeten,
altmoal bedraigen ze de boudel.

14 Zo as t hait moaken ze kwoal van mien volk beter. Ze beweren: 't Gaait goud! t Gaait aal goud!'
Mor t gaait haildaal nait goud!

15 En schoamen ze zok veur heur minne doun? Wel nee, nait in t minst!
Ze waiten èns nait wat schoamte is.
Doarom valen ze, ain noa aander;
as tied van heur straf der heer is, stroekeln ze
- zegt de HEER.

16 Dit zegt de HEER: Goa op kruuspunten van wegen stoan
en kiek goud om joe tou.
Vroag noar de olde poaden,
verneem der noar wat goie weg is
en volg dij, den zel ie rust vinden.
Mor ze zeden: 'Dat dou we nait!'

17 Ik stelde wachters over joe aan, dij raipen: 'Luster noar ons signoal op bezuun!'
Mor ze zeden: 'Dat dou we nait!'

18 Volken, luster den, wait wat ter mit heur gebeurt!

19 Eerde, luster! Ik breng ellèn over dit volk.
Dat kriegen ze nou van heur ontraauw,
want ze geven gain acht op mien woorden,
mien wet hebben ze gain spier in reken.

20 Wat kin mie wierook oet Seba schelen, of lekker roekende karrelswoddel
oet n laand hier wied vandoan?
Joen brandovvers doun mie niks,
ik heb gain oardeghaid aan joen vree-ovvers.

21 Doarom - zegt de HEER, leg ik n stroekelblok veur dit volk deel,
ze valen der over hèn, voaders en zeuns,
noabers en vrunden kommen derbie om haals.

22 Zo zegt de HEER: Doar komt n volk aan tou t noorden oet,
n grode noatsie komt opzetten
van oetènnen van wereld.

23 Ze binnen woapend mit soabels en pielenbogen, n vraid volk is t, meedlie kennen ze nait.
Ze moaken lewaai as t baldern van zee,
rieden op peerd,
stoan in t gelid veur t gevecht tegen joe, dochter Sion."

24 "Dou we dij tieden te heuren kregen, begunden ons handen te trillen.
Benaauwdens greep ons bie keel
zo as pien bie n vraauw in vloagen.

25 Woag joe nait boeten stad, goa nait op pad, want vijand, t sweerd in haand,
jagt overaal schrik in t rond.

26 Mien volk, trek raauwgoud aan, rol joe in t stof hènneweer,
zit in treur as over t gemis van n ainegst kind,
zing n aarm kloaglaid,
want rompslomps vaalt verdaarf ons over t mad.

27 As keurmeester heb ik joe aansteld om t doun en loaten van mien volk noa te goan.

28 Elkenain is deurhèn rebels, men lastert der op lös.
Ain is nog meer verdurven as aander.

29 Bloasbaalk kin t vuur wel aanpoesten, mor t lood wordt ter nait aans van.
Smelter dut zien waark veur niks,
sintels blieven mooi zitten.

30 Ofkeurd zulver, zegt men der tegen, want de HEER het heur ofkeurd."