Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Jeremia wordt roupen (1: 4-19)

Jeremia 01


04Ik kreeg dizze bosschop van de HEER: 05"Veurdat ik die vörmde in schoot van dien moeke, koos ik die oet, veur dastoe geboren was, bestemde ik die veur mie, ik heb die aanwezen as profeet veur de volken." 06Ik zee: "Och heden, HEER, mien God, ik kin t woord nait aan, k bin veuls te jong!" 07Mor de HEER antwoordde: "Zeg nou nait: 'Ik bin veuls te jong!' Goa noar elk doar ik die hènstuur en zeg tegen heur wat of ik die bestel. 08Wees nait baang veur heur, ik bin ja bie die om die te redden - godssproak van de HEER." 09Dou stook de HEER haand oet, kwam mien mond aan en zee tegen mie: "Ik leg mien woorden bie die in mond. 10 Joa, op t heden benuim ik die over volken en over keunenkrieken, om ze oet te reuden en òf te breken, te vernailen en te verrinnewaaiern, om ze op te baauwen en op rieg te zetten." 11 Ik kreeg dit woord van de HEER: "Wat zugstoe, Jeremia?" "Tak van n mandelboom," zee k. 12 De HEER weer: "Goud bekeken! Ik hol woak bie mien woord en ik dou wat ik zeg!" 13 Nog n moal kreeg ik n woord van de HEER: "Wat zugst?" "n Kokende kedel. Van noordkaant òf hangt e schuun over." 14 De HEER zee: "Oet t noorden vandoan wordt ellèn oetgoten over altmoal dij in dit laand wonen. 15 Want ik roup ale lu bie nkander van keunenkrieken van t noorden - godssproak van de HEER. Heur keunenks zellen kommen en heur troon hènzetten vlak veur Jeruzalems poorten, tegen muren aan rondom stad, rondom ale steden van Juda. 16 Den spreek ik mien vonnes oet over wat of ze misdoan hebben: ze hebben mie rug toukeerd en hebben ovvers brocht aan aander goden en veur wat ze zulm moakt hebben, binnen ze op knijen goan. 17 Kom aan den, in t èn en zeg heur ales wat ik die bestel. Loat die deur heur gain angst aanhuzen, aans huus ik die angst aan veur heur. 18 Ik moak vandoag n verstaarkte stad van die, n iesdern zoel, n kopern muur tegen t haile laand over: tegen keunenks en bestuurders van Juda, tegen priesters en börgers. 19 Zai zellen die bestrieden, mor die niks doun kinnen. Want ik bin bie die om die te redden - godssproak van de HEER."