Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)

Job 15


01Dou nam Elifaz oet Teman t woord weer:
02"Hou kin n wies man zoveul onzin oetkroamen, zokzulm opbloazen mit aans niks as lucht?

03Mout e zien zoak beplaaiten mit n verweer van niks, mit woorden doar gain mensk wat mit kin?

04Man, doe schoadst t ontzag veur God, en dust eerbied veur hom te kòrt!

05Dien slechte gewaiten geft die dij woorden in, proatst slaauw om dien geliek te hoalen.

06Wat ofst zulm zegst, veroordailt die - ik nait, dien aigen woorden getugen tegen die.

07Mainstoe dat ter nog gain mensk op wereld was, doustoe geboren werdst, dastoe der al wast, veurdat baargen bestonden?

08Hest bie Gods roadsvergoadern zeten, en hest doar dien wieshaid vandoan?

09Wat zolstoe nou waiten, wat wie nait waiten, woar hestoe aal verstand van, en wie nait?

10 Maank ons heb we ja olden, stafolden alderdeegs, older nog as dien voader.

11 Is God zien troost die nait genog, binnen zien milde woorden die te min?

12 Woarom letst die zo goan, en kikst zo verniend tou ogen oet?

13 Woarom bistoe zo kwoad op God, en gaaist zo tegen hom tekeer?

14 Hou kin n mensk ooit zuver wezen, ain dij oet n vraauw geboren is, ooit geliek hebben?

15 In engels het God ja èns gain vertraauw, en hemel is ook nait zuver in zien ogen.

16 Des te minder zo'n deurhèn verdurven mensk, dij swelgt in t kwoad of was t wotter.

17 Nou wil ik ais wat zeggen, Job, luster noar mie, k zel die vertellen wat ik zulm mitmoakt heb.

18 t Is zulfde wat wieze lu zeggen, en dij hebben t weer van heur veurolden,

19 aan wèl as ainegsten t laand geven was, veur der vremden maank heur deelstreken:

20 n goddeloze is aal zien levensdoagen doodsbenaauwd, n tiran aal doagen dij hom toupaart binnen.

21 Geluden dij hom schrik op hoed joagen, toeten hom in oren, alderdeegs as e zok vaaileg vuilt, vaalt verwoester hom over t mat.

22 Veur hom is ter gain hoop dat e weeromkomt oet t duustern, hai is bestemd veur t sweerd.

23 Hai dwoalt rond op zuik noar brood - mor woar is t? Hai wait dat dood op hom wacht.

24 Tegenslag en benaauwdens moaken hom baang, overvalen hom as n keunenk dij kloarstaait veur stried.

25 Want hai het voest omhoogstoken tegen God, de Aalmachtege duurt e wel aan:

26 hai stoft op hom òf, kop in nek, mit ale geweld vaalt e hom aan,

27 mit zien vedde kop en zien dikke pokkel.

28 Hai gaait wonen in verrinnewaaierde steden, in hoezen doar gain mensk meer touholdt,
bedould om puunbulten te blieven.

29 Mor hai zel zien riekdom verspeulen, zien kaptoal gaait ter aan, in t leste klaid zitten gain buzen.

30 Hai zel duustere dood nait ontkommen, zien oetlopers worden deur vuur vernaild,
zien blui verwaait in wind.

31 Loat hom nait vertraauwen op wat niks weerd is, hai komt ter bedrogen mit oet.

32 Veur zien tied versoort e, zien takken worden nait gruin.

33 Hai is n wiendroef dij zien vrucht te vroug valen let, n olieveboom dij zien blui verlust.

34 Want plannen van goddelozen lopen op niks oet, vuur verteert verlakkers heur hoezen.

35 Ze binnen swoar van onhaail en brengen kwoad op wereld, inwendeg binnen ze ain en aal bedrog."