Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Tobit TOBIT EN SARA IN NOOD
Tobit zien komòf (1:1-2)   
Tobit zien vroomhaid (1:3-22)   
Tobit blind (2:1-3:6)   
Sara offrontaaierd (3:7-15)   
Tobit en Sara heur gebeden verheurd (3:16-17)   
Tobit nemt ofschaaid van Tobias (4:1-21)   

T OPTREDEN VAN RAFAËL
Rafaël wordt Tobias zien pazzipant op raais (5:1-6:1)   
Noar Medië (6:2-18)   

OFLOOP
Tobias en Sara traauwen mit nkander (7:1-15)   
Kwelduvel votjagd (8:1-21)   
Rafaël hoalt geld op bie Gabaël (9:1-6)   
Tobias gaait weerom (10:1-13)   
Tobit weer beter (11:1-18)   
Raguël vertelt wèl e is (12:1-22)   

ÈN
Tobit zingt lof van God (13:1-14:1)   
Tobit zien leste woorden (14:1-15)   

Tobit zien leste woorden (14:1-15)

Tobit 14


01Dou was Tobit zien loflaid oet. Tobit kwam in vree oet tied. Hai was in t older van honderdtwaalf joar en wer mit eren begroaven in Nineve. 02Hai was twijensesteg dou zien ogen aantast werden. Noa zien beterschop leefde hai in goie doun en dee n bult gouds. En aaltied prees e God en zong e lof van zien groothaid. 03Dou e op t uterste lag, luit e zien zeun bie zok kommen. Hai zee tegen hom: "Tobias, mien jong, goa mit dien kinder hier vandoan. 04Most noar Medië goan, want ik leuf wat God deur Nahum over Nineve zegd het. Ik leuf dat ales gebeuren zel wat profeten van Israël, dij deur God stuurd binnen, over Assyrië en Nineve veurzegd hebben. Niks ter van zel votblieven, t zel aalmoal oetvoerd worden as tied ter heer is. Den zel t in Medië vaaileger wezen as in Assyrië en Babylonië. Ik wait en vertraauw der op dat ales wat God zegd het, gebeuren zel. Gain woord ter van zel nait oetvoerd worden. Ons laandslu dij nog in Israël wonen, zellen tou dat goie laand oet in ballengschop brocht en verstreud worden. t Haile laand zel der verloaten bie liggen, der zel gainent meer in Samaria of Jeruzalem wonen. God zien tempel zel in aask legd worden en n tied van raauw deurmoaken. 05Mor God zel zok vannijs over Isrelieten ontfaarmen. Hai zel heur noar Israël weerom goan loaten. Ze zellen tempel vannijs opbaauwen, nait zo mooi as eertieds, mor hai zel bestoan blieven tot tied ter heer is. Ale Isrelieten zellen oet ballengschop weerom kommen en Jeruzalem in aal zien stoatsie vannijs opbaauwen. En krekt as profeten van Israël zegd hebben, zel God zien tempel vannijs opbaauwd worden. 06Aal aander volken in haile wereld, woar of ze ook touholden, zellen zok tou God keren en hom eerlieks eer bewiezen. Ze zellen heur ofgoden votdoun, dij heur mit heur leugens mislaaid hebben. 07En God, dij aiweg is, zellen ze priezen en dainen. Ale Isrelieten dij red worden omdat ze God traauw bleven binnen, zellen bie nkander brocht worden en noar Jeruzalem toukommen. t Laand van Abraham wordt heur weer geven. Ze zellen der veur aaid vaaileg wonen. Dij God eerlieks laifhebben zellen der blied om wezen, mor dij zundegen en onrecht doun worden van eerde votveegd. 8-9 Doarom, kinder, drok ik joe op t haart God traauw te dainen en te doun wat hai geern wil. En droag joen kinder op n rechtveerdeg levent te laaiden en aandern te helpen, God nait te vergeten en zien noam altied eerlieks en zo goud as ze kinnen, te priezen. Moak dast oet Nineve vandoan komst, mien jong. Blief hier nait. 10 Astoe dommit dien moeke noast mie begroaven hest, mostoe aigenste dag nog votgoan. Der is veul onrecht en bedrog in stad, en gainent schoamt zok doar veur. Hol in gedachten wat Nadab zien pleegvoader Achikar aandoan het. Was t zo nait, dat e Achikar leventeg begroaven wol? Mor God het hom mit aigenste munt betoald: Achikar kwam weerom noar t licht, mor Nadab is in aiweg duustern te laande kommen, omdat e perbaaierde Achikar dood te moaken. Omdat Achikar aandern altied helpen dee, kon e ontkommen aan dodelke struup dij Nadab veur hom zet haar. En t was Nadab dij deur dood in vaal lokt wer en dij der onder deur ging. 11 Doar kin ie aan zain, kinder, wat ter gebeurt as ie hulpveerdeg binnen, en wat of gevolgen binnen van onrecht: dood, ja!" Dou zee Tobit: "t Wordt minder mit mie." Tobias en Sara legden hom op bèr en dou haar e t ter tou doan. Hai wer op betoamelke menaaier begroaven.

12 Dou Tobias zien moeke oet tied kwam, begruif hai heur noast zien pa. Hai en vraauw vertrokken noar Medië en ging in Ekbatana bie zien schoonvoader Raguël wonen. 13 Tobias zörgde goud veur zien schoonollu op heur ol dag en bewees heur eer dij heur toukwam. Noa heur dood begruif hai heur in Ekbatana. Hai aarfde Raguël zien hoes, krekt as e Tobit zienent aarfd haar. 14 Hai kwam in t older van honderdzeuventien joar oet tied as n overaal respektaaierd man. 15 Hai het nog beleefd dat Nineve onder ging en dat lu dij der woonden deur Achikar van Medië oppakt werden en noar Medië tou brocht. Hai prees God veur ales wat e mit inwoners van Nineve en Assyrië doan haar. Hai was ter blied om dat e ondergang van Nineve nog beleefd haar, en hai prees God, de Heer, dij leeft veur aiweg en aaid.