Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Tobit TOBIT EN SARA IN NOOD
Tobit zien komòf (1:1-2)   
Tobit zien vroomhaid (1:3-22)   
Tobit blind (2:1-3:6)   
Sara offrontaaierd (3:7-15)   
Tobit en Sara heur gebeden verheurd (3:16-17)   
Tobit nemt ofschaaid van Tobias (4:1-21)   

T OPTREDEN VAN RAFAËL
Rafaël wordt Tobias zien pazzipant op raais (5:1-6:1)   
Noar Medië (6:2-18)   

OFLOOP
Tobias en Sara traauwen mit nkander (7:1-15)   
Kwelduvel votjagd (8:1-21)   
Rafaël hoalt geld op bie Gabaël (9:1-6)   
Tobias gaait weerom (10:1-13)   
Tobit weer beter (11:1-18)   
Raguël vertelt wèl e is (12:1-22)   

ÈN
Tobit zingt lof van God (13:1-14:1)   
Tobit zien leste woorden (14:1-15)   

Tobit weer beter (11:1-18)

Tobit 11


01Dou ze in kontrainen van Kaserin kommen wazzen, stoef bie Nineve, 02zee Rafaël tegen Tobias: "Waist nog wel hou dien voader der aan tou was, dou wie votgingen? 03Loat ons doarom vaast veuroet goan en der veur zörgen dat t aal in odder is as dien vraauw mit ale aandern aankomt." 04Mit zien baaident raaisden ze veuroet. Tobias zien hond kwam heur achternoa. "Zörg der veur dastoe gaal bie der haand hest," zee Rafaël. 05In tied zat Anna weer bie weg noar heur zeun oet te kieken. 06Dou zag ze hom aankommen! "Doar komt dien zeun aan!" raip ze noar zien voader. "En man dij mit hom goan is ook!" 07Aleer Tobias bie zien voader was, zee Rafaël: "Dien pa zel beslist weer zain kinnen. 08Most dij gaal op zien ogen smeren. Vlijen zellen deur t meedsien krimpen en lösloaten, en den zel e t licht weer zain kinnen." 09Anna vloog op heur zeun òf en vuil hom om haals. "Doar bistoe den," snokte ze. "Nou kin k gerust staarven." 10 Tobit was in t èn kommen en schoevelde deur poort van binnenploats noar boeten tou. Tobias kwam hom in muit, 11 mit gaal van vis en bluis hom in ogen. "Moud holden, pa," zee e, en pakte hom bie haand. Hai smeerde hom t meedsien in ogen 12-13 en vreef mit baaide handen vlijen tou ooghouken oet. Tobit vuil Tobias om haals. 14 Hoelend zee e: "Ik kin die weer zain, mien jong! Doe bist t licht van mien ogen!" En hai daankte God: "God is te priezen, te priezen is zien grode noam en te priezen binnen aal zien haailege engels. Mag zien grode noam ons beschaarmen. Te priezen binnen aal zien engels veur aiweg en aaid. 15 Hai het mie slim oetperbaaierd, mor nou kin k mien zeun Tobias weer zain." Deurhèn gelokkeg ging Tobias in hoes. Hai prees God oet ale macht. Hai vertelde pa dat e n goie raais had haar en t geld mitbrochde. En dat e mit Sara, Raguël zien dochter, traauwd was. "Ze komt ter aan," zee e, "ze is al bie stadspoort." 16 Tobit der votdoalek op òf om zien dochter in te hoalen. Blied dat e was! Hai prees God. Lu van Nineve zagen hom lopen. Ze verboasden zok ter over dat e dat haildaal op aigen kracht dee: hai wer deur gainent laaid. 17 Tobit zee tegen heur dat e dat aalmoal aan God te daanken haar, dij zok over hom ontfaarmd haar en zien ogen weer openmoakt. Dou e Sara aantrof, vraauw van zien zeun Tobias, zegende hai heur. "Welkom, dochter," zee e. "Zegend is God, dij die bie ons brocht het. Zegend is dien voader en zegend bistoe en mien zeun Tobias. Welkom in t hoes dat dienent nou ook is. Ik wèns die gezondhaid tou, veul zegen en veul bliedschop. Nogmoals welkom, mien wicht!" Dij dag was n dag vol bliedschop veur ale Jeuden in Nineve. 18 Tobit zien neven Achikar en Nadab kwammen der ook over tou, aalmoal gelieke blied.