Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Tobit TOBIT EN SARA IN NOOD
Tobit zien komòf (1:1-2)   
Tobit zien vroomhaid (1:3-22)   
Tobit blind (2:1-3:6)   
Sara offrontaaierd (3:7-15)   
Tobit en Sara heur gebeden verheurd (3:16-17)   
Tobit nemt ofschaaid van Tobias (4:1-21)   

T OPTREDEN VAN RAFAËL
Rafaël wordt Tobias zien pazzipant op raais (5:1-6:1)   
Noar Medië (6:2-18)   

OFLOOP
Tobias en Sara traauwen mit nkander (7:1-15)   
Kwelduvel votjagd (8:1-21)   
Rafaël hoalt geld op bie Gabaël (9:1-6)   
Tobias gaait weerom (10:1-13)   
Tobit weer beter (11:1-18)   
Raguël vertelt wèl e is (12:1-22)   

ÈN
Tobit zingt lof van God (13:1-14:1)   
Tobit zien leste woorden (14:1-15)   

Tobias en Sara traauwen mit nkander (7:1-15)

Tobit 07


01Ze kwammen in Ekbatana aan. "Azarias," zee Tobias, "wilstoe mie nou votdoalek noar ons laandsman Raguël tou brengen?" Engel dee wat e vruig en ze trovven Raguël. Hai zat bie deur van binnenploats. "Goidag!" zeden ze. Hai dee heur groutnis weerom: "Welkom!" zee e en nam heur mit in hoes. 02Tegen Edna, zien vraauw, zee e: "Wat liekt dij jongkerel toch vrezelk veul op neef Tobit!" 03"Woar kom ie weg, bruiers?" vruig Edna. Ze vertelden heur dat ze bie stam Naftali heurden en as ballengs noar Nineve brocht wazzen. 04"Ken ie den bie gevaal ons neef Tobit ook?', vruig Edna. "Joa, wis," zeden ze. "Gaait t goud mit hom?" wol Edna waiten. 05"Joa, wis. Hai leeft nog en is goud zond," zeden ze en Tobias der overhèn: "Hai is mien pa!" 06Raguël sprong in t èn en gaf Tobias n doetje. 07t Greep hom slim aan: "Doe bist zeun van n rechtschoapen en goie voader," zee e. "Wat is t toch vrezelk, nait, dat zo'n rechtveerdeg man, dij zoveul gouds veur n aander doan het, blind worden mos." Hai sluig Tobias, zien neef, aarms om haals. Troanen biggelden hom over wangen. 08Edna mos ook om Tobias hoelen en Sara, heur dochter, ook. 09Raguël luit n ram oet koppel slachten en onthuil heur gastvrij. Dou ze n bad nomen haren en heur handen wosken, gingen ze aanliggen om te eten. Tobias schuunde Rafaël in: "Azarias, vroag nou aan Raguël of e mie Sara as vraauw geven wil." 10 "Neef," zee Raguël - dij Tobias zien vroag heurd haar - "eet, drink en loat t die goud smoaken. Doe bist ja ainegste man dij t recht het mit mien dochter Sara te traauwen. Staarker nog, ik mag heur allenneg aan die geven: doe bist ja t sibste tou mie. Mor ik mout die wel vertellen hou of ter bie staait. 11 Ik heb heur al aan zeuven mannen van mien femilie geven om mit te traauwen, mor zai binnen aalmoal in eerste naacht omkommen. Loat die t nou eerst mor goud smoaken. En mag de Heer joe biestoan." Mor Tobias huil vout bie meet: "Ik eet gain hap, veur en aleer ie dit aalmoal mit mie regeld hebben!" "Goud den," zee Raguël. "Den zel k t nou doun! Ik geef die heur overainkomsteg t veurschrift in Mozes zien bouk. Zo is t besloten in hemel. Neem heur as vraauw. Van nou òf aan bistoe heur man en is zai dien vraauw. Van nou òf aan heurt ze altied bie die. Mag de Heer van hemel joe dizze naacht beschaarmen. Loat hai zok over joe ontfaarmen en joe n goie toekomst geven."

12 Raguël luit t wicht kommen. Hai pakte heur bie haand en gaf heur aan Tobias. "Neem heur as vraauw," zee e, "overainkomsteg t veurschrift dat optaikend is in Mozes zien bouk. Zörg goud veur heur en breng heur zond bie dien voader. Mag God in hemel geven dat joe t goud gaait en mag hai joe vree geven." 13 Dou luit e Sara heur moeke roupen. Hai vruig heur om schriefraif. Hai stelde n traauwkontrakt op, doar in vastlegd wer dat zien dochter overainkomsteg t veurschrift in Wet van Mozes aan Tobias as vraauw geven wer. 14 Dou begunden ze te eten. 15 Raguël raip vraauw nog ais en zee: "Moak aander koamer in odder en breng Sara der hèn."