Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Tobit TOBIT EN SARA IN NOOD
Tobit zien komòf (1:1-2)   
Tobit zien vroomhaid (1:3-22)   
Tobit blind (2:1-3:6)   
Sara offrontaaierd (3:7-15)   
Tobit en Sara heur gebeden verheurd (3:16-17)   
Tobit nemt ofschaaid van Tobias (4:1-21)   

T OPTREDEN VAN RAFAËL
Rafaël wordt Tobias zien pazzipant op raais (5:1-6:1)   
Noar Medië (6:2-18)   

OFLOOP
Tobias en Sara traauwen mit nkander (7:1-15)   
Kwelduvel votjagd (8:1-21)   
Rafaël hoalt geld op bie Gabaël (9:1-6)   
Tobias gaait weerom (10:1-13)   
Tobit weer beter (11:1-18)   
Raguël vertelt wèl e is (12:1-22)   

ÈN
Tobit zingt lof van God (13:1-14:1)   
Tobit zien leste woorden (14:1-15)   

Tobit nemt ofschaaid van Tobias (4:1-21)

Tobit 04


01Dijzulfde naacht dochde Tobit aan t geld dat e aan Gabaël oet Rages in Medië in bewoaren geven haar. 02Hai zee bie zokzulm: Ik heb om dood vroagd ja, zol t zodounde nait verstandeg wezen aleer ik oet tied kom om Tobias op hoogte te brengen van dat geld? 03Hai raip hom en zee: "Begroaf mie betoamelk. Heb eerbied veur dien moeke, mien jong. Hol heur in eren zo laank as ze leeft. Dou wat ze geern wil en bezörg heur nooit gain verdrait. 04Hol altied veur ogen dat ze n bult veur die deurstoan het dou zai die onder t haart druig. As ze oet tied komt, mostoe heur noast mie begroaven, in t aigenste graf. 05En, mien jong, denk aaltied aan de Heer, dien haile levent laank. Paas der veur op dastoe nait zundegst en tegen zien geboden ingaaist. Handel aal dien levensdoagen rechtveerdeg. Goa nooit t pad van onrecht op. 6-7 Want dij eerlek leeft, zel gelok hebben bie aal wat e dut. Ondersteun mit dien bezittens elk dij n rechtveerdeg levent laaidt. Astoe ain helpst, dou dat den nait mit tegenzin. Hol n oogje op ain dij in nood zit, den zel God ook n oogje op die holden. 08Astoe n bult hest, most ter ook n bult gouds mit doun. Astoe zulm mor n beetje hest, most ter nait baang veur wezen om van dat beetje toch te geven. 09Zodounde legst veur diezulm wat oet zied veur tied dat nood aan man komt. 10 Neem die in acht veur duustern van dood. 11 Dij aarme lu helpt, brengt n ovver dij Alderhoogste noar t zin is. 12 Woar die veur klongeln, mien jong. Traauw allenneg mit n vraauw oet stam van dien voader en dien veurvoaders. Neem beslist gain aander vraauw, want wie stammen van profeten òf. Denk mor aan Noäch, Abraham, Isaak en Jakob, ons aldereerste veurolden. Ale vaaier traauwden zai mit n vraauw oet aigen femilie. Ze werden zegend mit kinder en heur noageslacht zel t laand bezitten. 13 Hol t mit aigen volk, mien jong. Vuil die nait te goud om n vraauw oet te kaizen maank heur, oet vraauwlu van dien aigen volk. Hoogmoud komt allenneg mor ellèn van en ontreddern, jong, en loihaid komt vervaal van en bittere aarmoud. Want loihaid is moeke van honger. 14 Ain dij veur die aarbaid het, mostoe nog op aigenste dag zien loon oetbetoalen. Most t nait oetstellen. Astoe God zo dainen dust, wordstoe ook beloond. Neem die zulm in acht bie ales dastoe dust. Gedroag die altied zo as wie die grootbrocht hebben. 15 Dou n aander niks aan doarstoe zulm n ofkeer van hest. Drink nait zo veul wien, dast ter doen van wordst. Goa nait as n dronkenkerel deur t levent. 16 Dail dien brood mit dij honger het en dien klaaier mit dij gainent het. Ales dastoe missen kinst, most votgeven, zunder dastoe der spiet van hest. 17 As n rechtschoapen mensk oet tied komt, hol den n moal veur noaste femilie. Mor dat most nait doun bie dood van n zundoar, mien jong. 18 Win road in bie klouke mensken en sloag heur goie road nait in wind. 19 Pries God, de Heer, altied en vroag hom die op t rechte pad te holden en die ales dastoe dust, lukken te loaten. Der is gain enkel volk dat wieshaid in pacht het, nee, allenneg de Heer, dij geft wieshaid. Hai verstöt dij hai mor wil tot in t daipste van onderwereld. Mien jong, denk altied om mien zeggen, vergeet t nait.

20 En nou heb ik die nog wat te vertellen: doe most waiten dat ik in Rages in Medië, bie Gabaël, bruier van Gabri, tien talent zulver liggen heb. 21 Moak die zodounde gain zörg over ons aarmoudje. Astoe ontzag hest veur God, wacht ter n dik kaptoal op die. Goa elke zunde oet weeg en dou wat de Heer, dien God, noar t zin is."