Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Tobit TOBIT EN SARA IN NOOD
Tobit zien komòf (1:1-2)   
Tobit zien vroomhaid (1:3-22)   
Tobit blind (2:1-3:6)   
Sara offrontaaierd (3:7-15)   
Tobit en Sara heur gebeden verheurd (3:16-17)   
Tobit nemt ofschaaid van Tobias (4:1-21)   

T OPTREDEN VAN RAFAËL
Rafaël wordt Tobias zien pazzipant op raais (5:1-6:1)   
Noar Medië (6:2-18)   

OFLOOP
Tobias en Sara traauwen mit nkander (7:1-15)   
Kwelduvel votjagd (8:1-21)   
Rafaël hoalt geld op bie Gabaël (9:1-6)   
Tobias gaait weerom (10:1-13)   
Tobit weer beter (11:1-18)   
Raguël vertelt wèl e is (12:1-22)   

ÈN
Tobit zingt lof van God (13:1-14:1)   
Tobit zien leste woorden (14:1-15)   

Tobit zien vroomhaid (1:3-22)

Tobit 01


03Ik, Tobit, heb mien haile levent rechtschoapen en eerlek west. Mien femilie en mien laandslu dij mit mie as balleng noar Nineve in Assyrië brocht wazzen, heb ik aaid hulpen as ze in nood zatten. 04In mien jonge joaren, dou k nog in mien aigen laand Israël woonde, brook stam van mien veurvoader Naftali mit David zien hoes en mit Jeruzalem, stad dij oet t haile kontraain van stammen van Israël oetkeurd was as stee doar elke stam ovvern zol. Doar wer tempel baauwd en wijd as stee doar God van older op older, veur aiweg en aaid wonen zol. 05Mor mien haile femilie en haile stam Naftali brochten op ale ovverhögten van Galilea ovvers aan t bolkaalf dat keunenk Jerobeam van Israël in stad Dan deelzetten loaten haar. 06Ik was ainegste dij mit feestdoagen zo voak as t aaids kon, noar Jeruzalem raaisde, zo as dat deur n aiweg gebod veurschreven is aan hail Israël. Ik ging der altied mooi op tied hèn mit t eerste paart van wat van t laand inhoald was, daaiern van koppel dij t eerst geboren wazzen en t tiende paart doarvan, en mit eerste schoapewol. 07Dat gaf ik aalmoal aan priesters, Aäron zien noazoaten, om te ovvern. Wieder gaf ik Levieten dij dainst deden in Jeruzalem, n tiende paart van waait, wien, eulie, grenoatappels, viegen en van alderhande vruchten. Elk joar, n sabbatsjoar oetzunderd, verkochde ik t twijde tiende paart.Wat t opbrochde gaf ik oet in Jeruzalem. 08t Daarde tiende paart dee ik aan wedevraauwen en weeskinder, en aan vremden dij in Israël wonen kommen wazzen. Dat dee ik elk daarde joar. Wie bruukten dizze paart veur n moal, zo as regel in Wet van Mozes veurschrift, en zo as mie leerd was deur Debora, mien pa zien moeke. Ik was, dou mien pa oet tied kommen was, as wees achterbleven. 09Ainmoal groot, traauwde ik mit n vraauw van aigen femilie. Bie heur kreeg ik n zeun: Tobias.

10 Dou ik deur Assyriërs oppakt was, wer ik as balleng noar Nineve brocht. Mien haile femilie en aal mien laandslu atten onraain eten. 11 Mor doar paasde ik wel veur op: 12 ik bleef God traauw mit mien haile haart. 13 Doarom zörgde Alderhoogste der veur dat keunenk Salmanassar mie in de goaten kreeg en mie goud gezind wer. Salmanassar belastte mie mit inkoop van veurroaden veur t hòf. 14 Zo laank as hai leefde, mos ik doar aalgedureg veur noar Medië. Op ain van dij raaizen gaf ik aan Gabaël, Gabri zien bruier, n bedrag van tien talent zulver dat hai dij veur mie opbewoaren zol. 15 Dou Salmanassar oet tied kwam, volgde zien zeun Sanherib hom op. Wegen noar Medië tou werden dou ofsloten, zodat ik ter nait laanger hèngoan kon.

16 In joaren dat Salmanassar keunenk was, heb ik hail wat veur mien laandslu doan: 17 ik dailde mien eten mit wèl honger lee, mien klaaier mit wèl gainent haar, en as ik zag dat t liggoam van n overleden Isreliet achter muren van Nineve hènsmeten was, begruif ik dij. 18 Ik begruif mensken ook dij t ontgelden mozzen noa Sanherib zien terugtocht oet Judea. As straf veur heur godslasterliek gedrag haar keunenk van hemel hom ja oet Judea votjagd, en in zien gram doarover muik Sanherib noa zien terugtocht n haile bult Isrelieten dood. Ik huil heur liggoamen stiekem vot en begruif ze. Sanherib luit ter wel noar zuiken, mor vinden dee e ze nait. 19 Mor ain oet Nineve vertelde keunenk dat ik t west haar dij ze begroaven haar. Eerst huil ik mie schoel, mor dou ik gewoar wer dat keunenk noar mie op zuik was omreden hai wol mie om haals brengen, wer ik zo benaauwd dat ik zörgde dat k votkwam. 20 Mien haile hebben en holden wer dou in beslag nomen en kwam aan t riek, ales wat ik haar. t Ainegste wat mie nog overbleef, wazzen mien vraauw Anna en mien jong Tobias.

21 Nog gain vatteg doag loater wer Sanherib vermoord deur twij van zien zeuns. Dij gingen der dou vandeur noar Araratbaargen. Sanherib zien zeun Esarhaddon wer dou keunenk. Hai stelde Achikar aan as beheerder over ale geldzoaken van t keunenkriek. Doardeur kreeg hai t te zeggen over haile administroatsie van t riek. Achikar was ain van mien bruiers. 22 Onder keunenk Sanherib was e al wienschenker aan t hòf, zegelbewoarder, administrateur en schatbewoarder, mor Esarhaddon muik hom alderdeegs twijde man van Assyrië. Hai was ook sib tou mie: t was n oomzegger. Dat zodounde, dou e bie Esarhaddon n goud woordje veur mie dee, kon ik weerom goan noar Nineve.