Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)

2 Keunenks 24


18 Sedekia was ainentwinneg joar dou e keunenk wer. Elf joar regaaierde hai in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Chamutal, n dochter van Jirmeja, oet Libna. 19 Hai dee wat min is in ogen van de HEER, krekt as Jojakim doan haar. 20 Dat de HEER wer zo hoagels op Jeruzalem en Juda, hai wol heur nait meer veur zien ogen zain. Sedekia kwam tegen keunenk van Babylonië in opstand.

2 Keunenks 25


01In t negende joar dat keunenk Nebukadnessar van Babylonië regaaierde, op tiende dag van tiende moand, kwam hai en zien haile leger op Jeruzalem òf zetten. Hai legerde zok doar en legde n waal om stad tou. 02Stad wer belegerd tot aan t elfde joar dat keunenk Sedekia regaaierde tou. 03Op negende dag van moand, honger in stad was nait meer oet te holden en der was veur lu doar niks meer te eten, 04wer der n gat in stadsmuur sloagen. Aalhouwel Chaldeeërs om stad tou laggen, konden aal soldoaten snaachts ontkommen deur poort tussen baaide muren in. Dij kwam oet in keunenk zien toen. Keunenk vluchtte kaant op noar Jordaanleegte. 05Mor t leger van Chaldeeërs zette keunenk achternoa en huil hom in op vlakte van Jericho. Zien haile leger wer oetnkander sloagen 06en keunenk zulm kregen ze te pakken. Ze brochten hom noar Ribla tou noar keunenk van Babylonië, en doar wer e berecht. 07Eerst werden zien zeuns veur zien aigen ogen ofslacht en dou werden hom ogen oetstoken. Vervolgens bonden ze hom vaast mit dubbelde bronzen kettens en zo wer e ofvoerd noar Babel. 08Op zeuvende dag van viefde moand, in t negentiende joar dat keunenk Nebukadnessar van Babylonië regaaierde, trok Nebuzaradan, kommedant van liefwacht en keunenk zien adjudant, Jeruzalem binnen. 09Hai stook de HEER zien tempel in brand en t pelaais van keunenk en aal aander hoezen van Jeruzalem; aal hoezen van grootlu zette hai ook in de floister. 10 t Leger van Chaldeeërs, dat onder bevel van kommedant van liefwacht ston, huil stadsmuren rondom Jeruzalem omdeel. 11 Wat ter nog aan volk in stad overbleven was, wer deur Nebuzaradan, kommedant van liefwacht, as ballengs votvoerd, net zo as dijent dij noar keunenk van Babylonië overlopen wazzen, kòrt zegd: elkenain dij der nog was. 12 Bloots aarmste lu luit e achter om veur droevetoenen en akkers te zörgen. 13 Bronzen zoelen bie tempel van de HEER, onderstellen en t grode bronzen bekken, de Zee, werden deur Chaldeeërs sleupt. t Brons nammen ze mit noar Babel tou. 14 Potten, slaiven, mèzzen, koemen en t aander kopern tempelraif nammen ze ook mit. 15 Wieder nam kommedant van liefwacht ales mit wat mor van gold of zulver was, zo as vuurbakken en ovverschoalen. 16 De twij zoelen, de aine Zee en de onderstellen dij Salomo veur tempel van de HEER moaken loaten haar, aal dat brons: der was gain road veur dat aalmoal te wegen. 17 Zoelen wazzen aalbaaident achtien èl hoog mit n kopstok der op van drij èl. Doaromtou zat kopern vlechtwaark, versierd mit grenoatappels. 18 Hogepriester Seraja, zien twijde man Sefanja en de drij priesters dij t over tempelwacht te zeggen haren, werden deur kommedant van liefwacht ook mitnomen. 19 Tou stad oet huil e roadsheer dij over soldoaten ging, vief manlu dij altied vrij bie keunenk in- en oetlopen konden, siktoares van legeraanvoerder dij t volk onder dainst roupen mos, en sesteg man mit n bult laand. 20 Aal dij lu werden deur Nebuzaradan oppakt en noar Ribla brocht, noar keunenk van Babylonië tou. 21 Keunenk van Babylonië luit heur in Ribla in kontrainen van Hamat, omhaals brengen. Zo wer Juda in ballengschop votvoerd, oet aigen laand vandoan. 22 Over rest van t volk dat van keunenk Nebukadnessar van Babylonië in Juda blieven mog, stelde hai Gedalja, Achikam zien zeun, Safan zien zeun, aan. 23 Dou legeraanvoerders en heur manschoppen heurden dat keunenk van Babylonië Gedalja aansteld haar, zöchten ze Gedalja in Mispa op. Dat wazzen Jismaël, zeun van Netanja, Jochanan, zeun van Kareach, Seraja, zeun van Tanchumet oet Netofa, en Jaäzanja, zeun van ain oet Maächa, aalmoal mit heur manschoppen. 24 Gedalja beswoor heur en heur manlu: "Veur Chaldese amtenoars huif ie nait benaauwd wezen. Ie kinnen rusteg in t laand wonen blieven. En zo laank as ie keunenk van Babylonië onderdoaneg binnen, zel joe t wis goudgoan." 25 Mor in zeuvende moand van dat joar kwam Jismaël, zeun van Netanja, zeun van Elisama, ain van keunenk zien femilie, mit tien man noar Mispa tou. Ze brochten Gedalja om, mit Judeeërs en Chaldeeërs dij bie hom in Mispa wazzen. 26 Dou nam t haile volk, van hoog tot leeg, mit de aanvoerders van t leger de wiek noar Egypte, want ze wazzen benaauwd veur Chaldeeërs.