Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)

2 Keunenks 23


01Keunenk luit ale oldsten van Juda en Jeruzalem bie zok roupen. 02Mit ale lu dij in Juda en Jeruzalem woonden, de priesters en profeten, joa, t haile volk, van hoog tot leeg, ging keunenk noar de HEER zien tempel tou. Hai leesde heur ales veur wat ter opschreven ston in bouk van t verbond dat in tempel vonden was. 03Keunenk ging op verhogen stoan en bekrachtegde t verbond, mit de HEER as getuge: hai zol de HEER volgen en mit blieder haarten zok holden noar zien geboden, veurschriften en regels en t verbond noaleven zo as dat in dij boukrol vastlegd was. t Haile volk sloot zok hier bie aan. 04Dou bestelde keunenk hogepriester Chilkia, de priesters onder zien permoters en de priesters dij boas over tempelwacht wazzen: "Hoal ale raif dat veur Baäl, Asjera en zun, moan en steerns moakt is, tou tempel oet!" Haile boudel luit e boeten stad opbranden op broak bie Kidronbeek. Aask doarvan luit e noar Betel brengen. 05Ofgodspriesters dij deur keunenks van Juda aansteld wazzen om ovvers te branden op ovverhögten in steden van Juda en in de buurt van Jeruzalem, gaf e doan waark. t Zulfde dee e mit priesters dij ovvers braandden veur Baäl en veur zun, moan en steerns, veur t haile hemelleger. 06Hai luit Asjerapoal oet tempel van de HEER noar Kidronbeek brengen, boeten Jeruzalem. Doar wer e opbraand. Wat ter over was, wer vergroezeld en oetstreud over begroafploats van t gewone volk. 07Hai luit onderkommens ofbreken van de manlu dij in tempel aan ontucht wijd wazzen, en doar vraauwlu klaaier weefden veur Asjera. 08Ale priesters tou steden van Juda oet luit e noar Jeruzalem hoalen. In t haile laand, van Geba òf tot aan Berseba tou, luit e ovverhögten ontwijden doar priesters ovvers braand haren. Hai slichtte ook ovverhögten bie ingang van poort van stadskommedant Josua, links as je stadspoort inkommen. 09Priesters van ovverhögten moggen nait op t altoar van de HEER in Jeruzalem kommen. Mor ze moggen aal mit heur pazzipanten miteten van broden-zunder-gèst. 10 Josia luit ook ovverstee Tofet in t Hinnomdaal ontwijden, zodat gainent ter meer zien zeun of dochter deur t vuur aan Moloch ovvern kon. 11 Hai dee peerden vot dij keunenks van Juda aan zun wijd haren en dij opsteld stonden van t tempelterraain òf tot aan eunuch Netanmelech zien onderkommen tou. Zunnewoagens luit e ook opbranden. 12 Altoars dij keunenks van Juda op t dak bie bovenkoamer van Achaz hènzet haren, en altoars dij Manasse in baaide veurhoven van de HEER zien tempel moakt haar, luit e ofbreken. t Puun luit e zo gaauw meugelk vothoalen en in leegte van Kidronbeek störten. 13 Ovverhögten boeten Jeruzalem, bezuden Verdaarfbaarg, dij keunenk Salomo van Israël baauwd haar veur Astarte, de alderofgriezelkste godin van Sidoniërs, veur Kemos, de alderofgriezelkste god van Moäb, en veur Milkom, de alderiezelkste god van Ammon, werden deur keunenk ontwijd: 14 stainen dij wijd wazzen, sluig e in groezelementen, Asjerapoalen kapte hai om en smeet stee doar ze stoan haren vol menskebonken. 15 t Altoar en ovverhögte in Betel brook e ook òf. Dij ovverstee was aanlegd worden deur Jerobeam, zeun van Nebat, dij Isrelieten tou zunde aanzet haar. Hai stook dat stee in brand, vergroezelde wat ter over was en braandde Asjerapoal op. 16 Dou Josia om zok tou keek, zag e de groaven dij doar op baarg laggen. Hai luit de bonken tou groaven oet hoalen en verbraandde dij op t altoar en zo ontwijdde hai dij, noar t woord van de HEER, verkundegd deur godsman dij dit aalmoal al roupen haar. 17 Dou zee Josia: "Wat is dat veur grafstain doar?" "Dat is t graf van godsman oet Juda," zeden lu dij doar woonden. "Ales wat ie mit t altoar van Betel doan hebben, is deur hom al roupen." 18 "Loat hom mit vree," zee Josia. "Zien bonken mag gainent aankommen." Dat zodounde kwammen ze nait aan zien bonken, net zo min as aan dij van profeet oet Samaria. 19 Haailegdommen dij keunenks van Israël op ovverhögten van steden om Samaria baauwd haren om de HEER te taargen, roemde Josia ook op. Hai dee doar krekt zo mit as hai in Betel doan haar. 20 Ale priesters van ovverhögten dij doar wazzen, slachtte hai òf op de altoars en verbraandde der menskebonken op. Weerom in Jeruzalem 21 bestelde keunenk t volk: "Vier Pesach veur de HEER, joen God, zo as t in dit bouk van t verbond beschreven staait." 22 Sunt tied dat rechters Israël bestuurden, was Pesach noamelk nait meer op dij menaaier vierd en ook nait in tied van Israël en Juda heur keunenks. 23 Eerst in t achtiende joar van keunenk Josia wer in Jeruzalem veur de HEER weer Pesach vierd zo as t mos. 24 Gaistenbesweerders, woarzeggers, hoesgoden, ofgoden, joa, aal aander wantoustanden dij in Juda en Jeruzalem aantrovven werden - Josia roemde haile boudel op. Zo kwam e noa wat opschreven ston in t wetbouk dat priester Chilkia in tempel van de HEER vonden haar. 25 Véúr hom het ter nooit n keunenk west dij zok weer zo mit blieder haarten en mit inzet van aal zien krachten op de HEER richt het en zo in ales wet van Mozes noaleefde as hai. Noa hom het ter net zo min zonent west. 26 Toch gaf de HEER zien glìnne gram op Juda doar hai in lösbraand was nait over, omreden Manasse haar hom tou t uterste offrontaaierd. 27 Hai zee: "Zo as ik Israël verstöt heb, zo wil ik Juda ook nait meer veur mien ogen zain. En van Jeruzalem, stad dij ik oetkeurd haar, wil k niks meer waiten. Net zo min as van tempel doar ik van zegd heb: 'Doar zel mien noam touholden!'" 28 Geschiedenis van Josia en wat e wieder doan het, staait aalmoal optaikend in kronieken van keunenks van Juda. 29 In tied dat Josia regaaierde, trok farao Necho van Egypte op noar Eufraat, noar keunenk van Assyrië. Keunenk Josia rukte tegen farao op, mor zo gaauw as dij hom zag, brochde hai hom om in Megiddo. 30 Zien knechten brochten hom dood en wel op n woagen van Megiddo noar Jeruzalem tou. Doar begruiven ze hom in zien aigen graf. t Volk koos dou Joächaz, Josia zien zeun, as keunenk. Ze zaalfden hom en muiken hom keunenk in zien voaders stee.