Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Josia, keunenk van Juda (22:1-20)

2 Keunenks 22


01Josia was aacht joar dou e keunenk wer. Ainendatteg joar regaaierde hai in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Jedida, ze was n dochter van Adaja, oet Boskat. 02Hai dee wat recht is in ogen van de HEER en volgde in ales t veurbeeld van zien veurvoader David en week doar gain doembraid van òf. 03In t achtiende joar dat Josia keunenk was, stuurde hai hofschriever Safan, zeun van Asaljahu en klaainzeun van Mesullam, mit dizze opdracht noar de HEER zien tempel: 04"Goa noar hogepriester Chilkia tou en loat hom t zulver kloarleggen dat deur t volk aan tempel ofdroagen is en dat priesters dij ingang bewoaken, inbeurd hebben. 05Loat heur dat in handen geven van lu dij t opzicht hebben over t onderhold van tempel. Dij mouten t doun aan waarklu dij aan gaang binnen om minne steeën van tempel te moaken, 06de timmerlu, baauwers en mezzeloars, dat ze holt en stainblokken aanschavven kinnen om tempel op te klandern. 07Ze huiven gain rekens over te leggen veur t zulver dat ze kriegen. Dat is ja n zoak van vertraauw." 08Hogepriester Chilkia zee tegen hofschriever Safan: "Ik heb in tempel van de HEER ook n wetsrol vonden." Chilkia dee Safan t bouk en dij leesde hom. 09Safan ging weerom noar keunenk en dee verslag: "Joen knechten hebben t zulver dat in tempel was bie nkander hoald en in handen geven van lu dij t opzicht hebben over t opklandern van tempel van de HEER." 10 Dou vertelde Safan aan keunenk: "Priester Chilkia het mie ook n boukrol doan." En hai leesde keunenk der oet veur. 11 Bie t heuren van tekst van t wetbouk scheurde keunenk zien klaaier. 12 Hai bestelde priester Chilkia, Achikam, Safan zien zeun, Achbor, zeun van Micha, hofschriever Safan en Asaja, zien adjudant: 13 "Goa veur mie en t haile volk van Juda bie de HEER te roade over wat of ter te lezen staait in t bouk dat we vonden hebben. De HEER mout wel aldergloependste glìn op ons wezen omdat ons veurolders zok nait holden hebben aan wat ter in dit bouk staait en nait doan hebben wat ons aalmoal veurschreven is." 14 Priester Chilkia ging mit Achikam, Achbor, Safan en Asaja noar profetes Chulda tou, vraauw van Sallum. Sallum was n zeun van Tikwa, Charchas zien zeun. Hai ging over priesterklaaier. Ze woonde in nijbaauw van Jeruzalem. Dou ze heur t aal verteld haren, 15 zee Chulda tegen heur: "Dit zegt de HEER, de God van Israël: Zeg tegen man dij joe noar mie toustuurd het: 16 Dit zegt de HEER: Ik zel onhaail brengen over dizze stad en lu dij der wonen, krekt zo as in t bouk staait dat keunenk van Juda lezen het. 17 Omreden ze hebben mie in steek loaten en ovvers aanstoken veur aander goden en mie taargd mit aal dat spul dat ze moakt hebben. Mien gram is tegen dizze stad lösbraand en dij zel nait meer blust worden.' 18 Tegen keunenk van Juda zulm dij joe stuurd het om bie de HEER te roade te goan, mout ie zeggen: 'Dit zegt de HEER, de God van Israël: Wat woorden aanbelangt dij ie heurd hebben, 19 ie hebben joe t aantrokken, ie hebben joe klaainmoakt dou ie heurden wat ik over dizze stad en lu dij der wonen te zeggen heb dat stad n stee van ofgries en vervluiken worden zol. Omdat ie joen klaaier scheurd hebben en zo reerd hebben veur mien ogen, doarom heb ik nou ook lusterd - zegt de HEER. 20 Ie zellen staarven in vree en bie joen veurolders begroaven worden. Ie zellen nait mit aigen ogen zain huiven hou of ik onhaail over dizze stad breng.'" Dit antwoord brochten ze keunenk over.