Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)

2 Keunenks 21


01Manasse was twaalf joar dou e keunenk wer. Vievenfiefteg joar regaaierde hai in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Chefsiba. 02Hai dee wat min is in de HEER zien ogen: hai volgde schandoalege praktieken van volken dij de HEER veur Isrelieten verdreven haar. 03Hai baauwde ovverhögten weer op dij zien voader Hizkia slicht moakt haar, richtte altoars op veur Baäl en muik n nije Asjerapoal, zo as keunenk Achab van Israël doan haar. Hai ging ook op knijen veur zun, moan en steerns en dainde dij. 04Wieder baauwde hai altoars in de HEER zien hoes, doar de HEER nog zo van zegd haar: "In Jeruzalem zel ik mien noam wonen loaten." 05En hai baauwde altoars veur zun, moan en steerns in baaide veurhoven van t hoes van de HEER. 06Joa, hai verbraandde zien zeun as ovver, bemuide zok mit teuverij en wikkerij, en stelde gounent aan as dodenbesweerders en woarzeggers. Hai taargde de HEER deur aalweg te doun wat min is in zien ogen. 07Zo luit e ook n beeld moaken van godin Asjera, dij hai in t hoes hènzette doar de HEER van zegd haar tegen David en zien zeun Salomo: "In dit hoes, in Jeruzalem, dij ik oet ale stammen van Juda oetkeurd heb, zel ik veur aiweg en aaid mien noam wonen loaten. 08Ik zel der veur zörgen dat Isrelieten gain voutbred meer wieken huiven oet t laand dat ik heur veurolders geven heb, as ze teminnent mor nereg doun noar aal wat ik heur opdroagen heb en noar haile wet dij mien knecht Mozes heur oplegd het." 09Mor lustern? Nikstervan! Ze luiten zok deur Manasse verlaaiden nog slimmere dingen te doun as de volken dij de HEER veur t oog van Israël verrinnewaaierd haar. 10 Doarom sprak de HEER deur zien knechten, de profeten: 11 "Keunenk Manasse van Juda bemuide zok mit schandoalege praktieken, slimmer nog as ales wat Amorieten dij hier vrouger woonden, doan hebben, joa, hai het Judeeërs ook nog mit zien ofgoden tou zunde verlaaid. 12 Doarom - zegt de HEER, God van Israël: Joa zekerwoar, ik zel over Jeruzalem en Juda ongelok brengen, dat elk dij t vernemt, oren toeten zellen. 13 Ik zel over Jeruzalem moatbaand van Samaria leggen en t schaitlood van t keunenkshoes van Achab. Ik zel Jeruzalem schoonwisken net as men n bruukte koem schoonwiskt en hom den ondersteboven wegzet. 14 Wèl der nog van mien volk overblieven, zel ik aan heur löt overloaten. Ik zel ze in macht geven van heur vijanden, dat dij ze beroven en plundern. 15 Dit zel k aalmoal doun omdat ze doan hebben wat min is in mien ogen en mie taargd hebben van dag òf aan dat heur veurolders tou Egypte oettrokken, aan nou tou." 16 Boeten dat Manasse zundegde deur Judeeërs tou zunde aan te pittjen, zodat ze deden wat min is in de HEER zien ogen, vergoot e ook onschuldeg bloud, zoveul, dat Jeruzalem der van overstroomde. 17 Geschiedenis van Manasse en aal wat e wieder doan het en zien zundege praktieken, is optaikend in kronieken van keunenks van Juda. 18 Manasse ging bie zien veurolders te rusten en wer begroaven in toen van zien pelaais, in Uzza zien hòf. Zien zeun Amon wer keunenk in zien stee.