Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)

2 Keunenks 20


01In dij tied wer Hizkia slim zaik, t was sikkom mit hom gebeurd. Profeet Jesaja, zeun van Amos, ging noar hom tou en zee: "Dit zegt de HEER: Stel odder op zoaken, want ie zellen staarven en nait weer beter worden." 02Hizkia ging mit zien gezicht noar muur tou liggen en beedde de HEER: 03"HEER, vergeet toch nait dat ik altied oprecht en van haarten eerlek veur joe leefd heb. Aaid heb ik doan wat goud was in joen ogen." En hai begunde haile bot te reren. 04Jesaja was nog nait van binnenplaain vandoan, of hai kreeg dit woord van de HEER: 05"Goa weerom en zeg tegen Hizkia, keunenk van mien volk: 'Dit zegt de HEER, God van joen veurvoader David: Ik heb joen beden heurd en joen troanen zain. Nou den, k zel joe weer beter moaken. Over drij doag zel ie weer opgoan noar de HEER zien hoes. 06Ik geef joe nog vieftien joar te leven en ik zel joe en dizze stad redden oet greep van keunenk van Assyrië. Om miezulm en om mien knecht David zel ik dizze stad beschaarmen.'" 07"Hoal mie n plak dreuge viegen," bestelde Jesaja. Dat deden ze en ze legden dij op t zere stee. Dou monterde Hizkia weer op. 08Nou haar e aan Jesaja vroagd: "Krieg ik van de HEER ook n taiken te zain, dat e mie beter moaken zel en ik over drij doag weer opgoan zel noar t hoes van de HEER?" 09"Joa," zee Jesaja, "de HEER zel joe n taiken geven dat e doun zel wat of e zegd het. Mout dij schaar doar, tien streep veuroet goan of tien streep achteroet?" 10 "Tien streep veuroet is niks biezunders," zee Hizkia. "Mor tien achteroet aal." 11 Profeet Jesaja raip de HEER aan en dij dee schaar op Achaz zien zunnewiesder tien streep achteroet goan. 12 In dij tied stuurde Berodach-Baladan, Baladan zien zeun, keunenk van Babylonië, ofgezanten mit n braif en geschenken veur Hizkia, want hai haar vernomen dat e lebait was. 13 Hizkia heurde heur bosschop aan en luit heur zien haile schathoes zain: t zulver, t gold, de kruderijen, de beste eulie, en ook zien woapenkoamer en aal wat ter in zien schatkoamers te vinden was. Der was niks in zien haile pelaais of in zien riek dat Hizkia heur nait zain luit. 14 Profeet Jesaja ging noar keunenk Hizkia tou en vruig hom: "Wat veur bosschop haren dij manlu en woar kwammen ze heer?" "Oet n laand hier wied vandoan," zee Hizkia, "oet Babylonië." 15 "Wat hebben ze aalmoal in joen pelaais te zain kregen?" vruig Jesaja. "Aal wat in mien pelaais is, hebben ze zain," zee Hizkia, "Der is niks in mien schatkoamers dat ik heur nait zain loaten heb." 16 Dou zee Jesaja tegen Hizkia: "Luster noar de HEER zien zeggen: 17 Der komt n tied dat aal wat ter in joen pelaais te vinden is en aal wat joen veurvoaders aan nou tou bie nkander zammeld hebben, votsleept worden zel noar Babel tou. Niks blift ter van over - zegt de HEER. 18 Van joen aigen zeuns, joen aigen vlaais en bloud, zellen ze gounent mitnemen en dij zellen dainstdoun mouten aan t hòf van keunenk van Babylonië." 19 "t Woord van de HEER dat ie sproken hebben, is goud," was Hizkia zien beschaaid. Mor hai dochde bie zokzulm: t Is mie aingoal, as ter in mien tied mor vree en vaaileghaid is. 20 Geschiedenis van Hizkia en aal zien grode doaden, en hou of e viever en wotterlaaiden aanlegd het en zo wotter in stad brocht, staait aalmoal optaikend in kronieken van keunenks van Juda. 21 Hizkia ging bie zien veurolders te rusten en zien zeun Manasse wer keunenk in zien stee.