Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)

2 Keunenks 18


01Hizkia, Achaz zien zeun, wer keunenk van Juda in t daarde joar dat Hosea, Ela zien zeun, keunenk van Israël was. 02Hai was vieventwinneg joar dou e keunenk wer. Negentwinneg joar regaaierde hai in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Abi; zai was n dochter van Zecharja. 03Hai dee wat recht is in ogen van de HEER, krekt as zien veurvoader David doan haar. 04Hai was t dij ovverhögten opschoonde, haailege stainen stokkendsluig, Asjerapoalen omkapte en kopern slaang dij Mozes moakt haar in groes sluig. Aan dij tied tou haren Isrelieten nog altied veur dij slaang, doar ze Koperslaang tegen zeden, wierook braand. 05Hizkia stelde zien vertraauw op de HEER, God van Israël. Noa hom het ter gainent west onder keunenks van Juda as hai en veur hom net zo min. 06Hai was de HEER toudoan en het zok nooit nait van hom ofkeerd. Ale geboden dij de HEER aan Mozes geven haar, nam e in acht. 07De HEER ston hom bie: ales wat e ondernam, belokte hom. Hai kwam in opstand tegen keunenk van Assyrië en wol dij nait laanger onderdoaneg wezen. 08Hai was t ook dij Filistijnen terogsluig en t haile kontraain aan Gaza tou en dörpen der omtou, veroverde, van klaainste wachtpost òf, aan staarkste stad tou. 09Nou wol t gevaal dat in t vaaierde joar dat keunenk Hizkia regaaierde, dat was in t zeuvende joar van Hosea, Ela zien zeun, keunenk van Israël, keunenk Salmanassar van Assyrië tegen Samaria oprukte en stad belegerde. 10 Noa verloop van drij joar nammen ze stad in. Dat was in t zèsde joar dat Hizkia regaaierde, en t negende joar van keunenk Hosea van Israël. 11 Keunenk van Assyrië voerde Isrelieten as ballengs mit noar zien laand. Paardie lu kregen n woonstee touwezen in Chalach, aandern aan Chabor, n revier in Gozan, en nog weer aandern in wat steden van Medië. 12 Dat kwam aalmoal omreden Isrelieten haren nait lusterd noar de HEER, heur God. Ze haren regels van t verbond overtreden dij Mozes, de HEER zien knecht, heur mitgeven haar. Ze haren der nait noar lusterd en der nait noar doan.