Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)

2 Keunenks 16


01In t zeuventiende joar dat Pekach, Remaljahu zien zeun, keunenk van Israël was, wer Achaz, Jotam zien zeun, keunenk van Juda. 02Hai was twinneg joar dou e keunenk wer. Zestien joar regaaierde hai in Jeruzalem. Hai dee nait wat recht is in ogen van de HEER zo as zien voader David, 03mor volgde t veurbeeld van keunenks van Israël. Joa, t slimste was, dat e zien zeun ovverde in t vuur noar t aldervrezelkste gebruuk van volken, dij de HEER veur Isrelieten verdreven haar. 04Hai brochde ook ovvers en braandde wierook op de ovverhögten, op heuvels en onder elke gruine boom. 05In dij tied rukten Resin, keunenk van Aram en Pekach, Remaljahu zien zeun, keunenk van Israël, tegen Jeruzalem op. Ze kregen Achaz aal in kniep, mor kregen hom der nait onder. 06Dat was in aigenste tied dat keunenk Resin van Aram Elat weer bie Aram brochde en Judeeërs der oet smeet. Edomieten kwammen dou noar Elat en binnen doar bleven tot aan dag van vandoag tou. 07Achaz stuurde bodes noar keunenk Tiglatpileser van Assyrië tou mit bosschop: "Ik wil joen ondergeschikte en joen zeun wel wezen. Kom toch hier op aan en verlös mie oet handen van keunenk van Aram en van keunenk van Israël. Dij hebben zok tegen mie keerd." 08Achaz pakte t gold en t zulver oet tempel van de HEER en oet schatkoamers van t pelaais van keunenk en stuurde dat noar keunenk van Assyrië tou bie wieze van geschenk. 09Keunenk van Assyrië lusterde noar hom. Hai trok op tegen Damascus en nam stad in. Lu dij der woonden, voerde hai as ballengs noar Kir. Resin brochde hai om. 10 Keunenk Achaz ging noar Damascus tou om keunenk Tiglatpileser van Assyrië te trevven. Dou hai t altoar in Damascus zain haar, stuurde hai priester Uria n bestek en taikens van t altoar, ales sekuur op moat. 11 Uria luit t altoar noabaauwen, persies zo as Achaz hom oet Damascus besteld haar en was ter mit kloar veurdat Achaz weeromkwam. 12 Dou keunenk oet Damascus weerom was en t altoar zag, ging e der hèn en besteeg de treden. 13 Hai brochde der zien brandovver, zien koornovver en wienovver en sprenkelde t bloud veur t vree-ovver tegen t altoar aan. 14 Tussen t nije altoar en tempel ston nog t bronzen altoar veur de HEER. Dat luit e verzetten en opzied van t nije altoar opstellen, aan noordkaant. 15 Hai bestelde priester Uria: "Op dit grode altoar mouten van nou òf aan smörgens t brandovver en soavends t koornovver opdroagen worden. t Brandovver en t koornovver van keunenk mouten doar ook opdroagen worden, krekt as brandovvers, koornovvers en wienovvers van lu oet t laand. t Bloud van de ovverdaaiern mout tegen t grode altoar aansprenkeld worden. t Bronzen altoar bruuk ik van nou òf aan zulm as ik n godssproak kriegen wil." 16 Priester Uria dee ales wat keunenk Achaz hom besteld haar. 17 Wieder luit keunenk Achaz de koemen om te spoulen van heur onderstellen hoalen en penailen van onderstellen sleupen. Bronzen Zee lichtte hai van de kopern koien doar t op rustte en zette dij op n stainen fonnement. 18 t Overdekte balkon dat men veur dainsten op sabbat bie tempel aanbaauwd haar en tougang veur keunenk aan boetenkaant luit e verzetten noar binnenkaant van tempel, dat keunenk van Assyrië dij nait in t oog kriegen zol. 19 Geschiedenis van Achaz en wat e wieder doan het, is optaikend in kronieken van keunenks van Juda. 20 Dou kwam e oet tied en wer begroaven bie zien veurolders in Davidsbörg. Zien zeun Hizkia kwam in zien stee.