Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)

2 Keunenks 14


01Amasja, zeun van Joäs, wer keunenk van Juda dou Joäs, zeun van Joächaz, twij joar keunenk van Israël was. 02Vieventwinneg joar was e dou e keunenk wer en negentwinneg joar regaaierde hai in Jeruzalem. Zien moeke was Jehoäddan; zai kwam oet Jeruzalem. 03Hai dee wat recht is in ogen van de HEER, mor toch nait zo as zien veurvoader David. Hai dee krekt zo as zien voader Joäs doan haar. 04Van dij gevolgen dat ovverhögten nait liekmoakt werden. t Volk bleef doar ovvers brengen en wierook branden.

05Dou Amasja ainmoal vaast in t zoadel zat, luit hai lu van t hòf dij zien voader vermoord haren van kaant moaken. 06Mor kinder van dij moordenoars brochde hai nait om haals, zo as optaikend staait in t bouk mit wet van Mozes, doar de HEER onnaaierd het: "Olders maggen nait ombrocht worden om wat heur kinder misdoan hebben en kinder nait om misdoaden van heur olders. Bloots om wat ain zulm ommaans had het, mag hai doodmoakt worden."

07Amasja versluig in Zoltleegte Edomieten, tiendoezend man. Hai veroverde Sela en nuimde dat Jokteël, en zo hait t op t heden nog aaltied. 08Dou stuurde hai bodes noar Joäs, zeun van Joächaz, en klaainzeun van Jehu, keunenk van Israël, mit bosschop: "Kom, loat wie ais kieken wèl van ons baaident t staarkste is." 09Mor keunenk Joäs van Israël gaf keunenk Amasja van Juda dit beschaaid: "Der was ais op Libanon n stiekeldoorn. Dij zee tegen cederboom: 'Geef joen dochter as vraauw aan mien zeun.' Mor wilde daaiern van Libanon laipen over stiekeldoorn hèn en verpoasden hom. 10 Ie hebben Edom haildaal versloagen, dat is zo, mor nou wor ie toch wel oardeg bruil! Wees toch tevreden mit dij eer en blief mooi thoes. Woarom zol ie t ongelok over joe ofroupen en in joen vaal Juda mitslepen?" 11 Mor Amasja wol nait lustern. Dou trok keunenk Joäs van Israël op en hai en keunenk Amasja vochten t oet bie Bet-Semes in Juda. 12 Juda wer deur Israël versloagen en ale Judeeërs vluchtten noar hoes tou. 13 Keunenk van Juda, Amasja, zeun van Joäs, en klaainzeun van Achazja, wer in Bet-Semes deur keunenk Joäs van Israël in de kroag grepen. Joäs trok noar Jeruzalem en brook stadsmuur òf van Efraïmpoort tot aan Houkpoort tou, n lengte van vaaierhonderd èl. 14 Dou e weeromging noar Samaria, nam hai ale gold en zulver en aal aander raif mit dat in de HEER zien tempel en in schatkoamers in t pelaais van keunenk te vinden was en boetendes ook nog n koppel giezeloars.

15 Geschiedenis van Joäs en wat e wieder doan het, zien dappere doaden, hou of e vochten het tegen keunenk Amasja van Juda, is optaikend in kronieken van keunenks van Israël. 16 Hai kwam oet tied en wer begroaven bie zien veurolders in Samaria, bie keunenks van Israël. Zien zeun Jerobeam kwam in zien stee.

17 Amasja, zeun van Joäs, keunenk van Juda, leefde noa dood van Joäs, Joächaz zien zeun, keunenk van Israël, nog vieftien joar. 18 Geschiedenis van Amasja en wat e wieder doan het, is optaikend in kronieken van keunenks van Juda. 19 Dou der in Jeruzalem n komplöt tegen hom op taauw zet wer, vluchtte hai noar Lachis, mor ze kwammen achter hom heer en brochten hom doar om. 20 Ze brochten hom op peerd noar Jeruzalem. Doar wer e begroaven bie zien veurolders in Davidsbörg. 21 Aal t volk van Juda muik Amasja zien zeun Azarja - hai was zestien joar - keunenk in stee van zien voader. 22 Dijzulfde Azarja baauwde Elat weer op noadat keunenk Amasja oet tied kommen was en brochde t weerom bie Juda.