Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)

2 Keunenks 11


01Dou Atalja, Achazja zien moeke, vernam dat heur zeun dood was, brochde zai ale noazoaten van keunenklieke femilie om. 02Mor Jehoseba, keunenk Joram zien dochter en zuster van Achazja, huil Joäs, ain van Achazja zien zeuns, stil bie kinder van keunenk vandoan dij doodmoakt worden zollen en bestopte hom mit vraauw dij hom bòrst gaf in koamer doar t bèrlinnen opburgen wordt. Ze stopten hom veur Atalja bezied en zo bleef e spoard. 03Zès joar zat e mit Jehoseba in tempel van de HEER votstopt, in tied dat Atalja over t laand regaaierde. 04Mor in t zeuvende joar raip Jojada, dij dou hogepriester was, aanvoerders van de Kariërs en van liefwacht bie zok in tempel van de HEER. Doar sloot hai n verbond mit heur en luit heur aid van traauw ofleggen. Dou luit hai heur zeun van keunenk zain. 05Hai gaf heur odders: " Dit mout ie doun: n daarde paart van dij op sabbat dainstdoun, mouten wacht holden bie t pelaais van keunenk, 06nog n daarde paart gaait bie Surpoort op wacht stoan en leste paart bie poort achter liefwacht. Om beurten mout ie wacht holden bie t pelaais. 07Aander baaide ofdailens van joe dij op sabbat gain dainst hebben, mouten wachtlopen bie tempel en keunenk beschaarmen. 08Ie mouten aan ale kanten om keunenk tou stoan goan, elk mit zien woapen in haand. Elk dij tussen riegen deur wil, mout ie doodmoaken. Ie mouten op keunenk pazen, woar of e ook gaait of staait." 09Aanvoerders deden krekt zo as hogepriester Jojada besteld haar. Aalmoal meldden ze zok mit heur ofdailen van honderd man bie Jojada, mit dij op sabbat opkommen mozzen en dij op sabbat gain dainst haren. 10 Hogepriester gaf aan aanvoerders speren en schilden tou tempel van de HEER oet, dij nog van keunenk David west haren. 11 Om keunenk te beschaarmen, stelde liefwacht zok op, aalmoal mit woapens in haand, over volle brette van t plaain en van ingang van tempel òf aan t altoar tou. 12 Dou luit hogepriester keunenk zien zeun noar boeten tou kommen, zette hom kroon op kop en dee hom de eretaikens. Zo muiken ze hom keunenk, zaalfden hom, klapten in handen en raipen: "Laank zel keunenk leven!" 13 Dou Atalja t roupen en reren van liefwacht en van t volk heurde, mengde zai zok maank t volk in tempel. 14 Ze zag keunenk op n verhogen stoan - zo was t gebruuk ja - mit aanvoerders en trompetbloazers bie zok. Aal t volk was blied en ze bluizen op trompetten. Dou scheurde Atalja heur klaaier en raip: "Verroad! Verroad!" 15 Hogepriester gaf odders aan aanvoerders, kommedanten van t leger: "Breng heur tussen riegen deur noar boeten tou. Dij achter heur aan lopt, mout ie doodmoaken." Want priester haar zegd: "Ze mag in gain gevaal in de HEER zien tempel ombrocht worden." 16 Ze wer votbrocht en dou ze deur Peerpoort hèn bie t pelaais van keunenk kommen was, wer ze doar doodmoakt. 17 Jojada muik vannijs n verbond tussen de HEER mit keunenk en t volk, dat ze weer de HEER zien volk wezen zollen. Krekt zo dee e tussen keunenk mit t volk. 18 Hiernoa ging t volk van t haile laand noar Baäl zien tempel tou en trokken dij ondersteboven. Altoars en beelden van Baäl sluigen ze in groezelementen. Mattan, priester van Baäl, wer veur altoars ombrocht. Jojada zette wachtposten veur tempel van de HEER hèn. 19 Hai nam aanvoerders, Kariërs, liefwacht en t haile volk mit en ze brochten keunenk oet tempel, deur Gardepoort hèn, noar t pelaais tou. Doar ging keunenk op keunenkstroon zitten. 20 t Haile volk was blied en aalhouwel Atalja in t pelaais van keunenk om haals brocht was, bleef t rusteg in stad.