Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Dood van Joram en Achazja (9:14-29)

2 Keunenks 09


14 Jehu, Josafat zien zeun en klaainzeun van Nimsi, beroamde n komplöt tegen keunenk Joram. Dij haar mit t haile leger van Israël Ramot in Gilead verdedegd tegen keunenk Hazaël van Aram. 15 Nou was keunenk Joram weeromgoan noar Jizreël om beter te worden van wonden dij Arameeërs hom toubrocht haren dou e aan t vechten was mit keunenk Hazaël van Aram. "As ie der net zo over denken," zee Jehu, "loat we der den veur zörgen dat ter gainent oet stad ontknipt om dit aalmoal in Jizreël te melden." 16 Dou ree Jehu noar Jizreël. Doar lag Joram ja op bèr. Keunenk Achazja was ook ofraaisd om bie Joram op veziede te goan. 17 Wachtpost op toorn van Jizreël zag Jehu en zien haile tjucht aankommen. Hai meldde: "k Zai n haile tjucht volk aankommen!" Joram zee: "Stuur heur n man op peerd in muit en loat dij vroagen: 'Is t aal goud?'" 18 Ruter ging hom in muit. "Keunenk vragt," zee e, "of t aal goud is." "Hest niks mit neudeg!" was Jehu zien beschaaid. "Vooruit, achter mie aan!" Wachtpost meldde: "Hai is nou bie hom kommen, mor komt nait weerom." 19 Joram stuurde nog n man op peerd. Dou dij bie Jehu kwam, vruig e: "Keunenk vragt of t aal goud is." "Hest niks mit neudeg!" zee Jehu. "Vooruit, achter mie aan!" 20 Wachtpost meldde vannijs: "Hai is bie hom kommen, mor komt nait weerom. Mor aan zien joagen te zain, mout t Jehu, Nimsi zien zeun, wel wezen. Hai ridt ja as n gek!" 21 Joram raip: "Inspannen!" Men spande hom de peerden veur woagen en keunenk Joram van Israël en keunenk Achazja van Juda reden vot, elk op zien aigen woagen, Jehu in muit. Op t laand van Nabot oet Jizreël trovven ze hom. 22 Dou Joram Jehu zag, zee e: "Aal goud, Jehu?" "Hou kin t nou aal goud wezen," zee Jehu, "as ontucht en teuverkunsten van joen moeke Izebel aal mor deurgoan?" 23 Joram keerde woagen en muik dat e votkwam. "Verroad, Achazja!" raip e tegen dij. 24 Mor Jehu greep gaauw zien boog en schoot Joram tussen scholderbloaden. Piel ging hom dwaars deur t haart hèn en Joram zeeg op zien woagen in nkander. 25 Jehu zee tegen Bidkar, zien adjudant: "Pak hom beet en smiet hom op t stok laand van Nabot oet Jizreël. t Heugt die vervaast nog wel dastoe en ik mit ons baaident achter zien voader Achab aanreden en de HEER dizze godssproak over hom dee: 26 'Guster heb ik t bloud van Nabot en zien zeuns echt wel zain! Dat zel k joe zekerwoar vergelden op aigenste stok laand - dat binnen de HEER zien woorden.' Pak hom doarom beet en smiet hom op t laand, krekt as de HEER zegd het." 27 Dou keunenk Achazja van Juda dat zag, muik hai dat e votkwam, kaant oet van Bet-Haggan. Mor Jehu kwam achter hom heer en raip: "Moak hom ook dood!" Achazja wer roakt dou e op zien woagen helgen opree van Gur bie Jibleam. Hai kon nog ontkommen noar Megiddo, mor doar kwam e aan zien èn. 28 Dij bie hom in dainst wazzen, reden zien liggoam noar Jeruzalem. Doar hebben ze hom begroaven bie zien veurolders in Davidsbörg. 29 Achazja was keunenk van Juda worden in t elfde joar dat Joram, Achab zien zeun, regaaierde.