Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Samaria belegerd (6:24-7:20)

2 Keunenks 06


24 n Zetje loater raip keunenk Benhadad van Aram zien haile leger bie mekoar. Hai rukte op en belegerde Samaria. 25 t Beleg duurde zo laank, dat ter in stad n vrezelke hongersnood kwam. t Wer zo slim dat n ezelskop tachteg sjekel zulver dee en n pond doevemis vief. 26 Dou keunenk van Israël n moal over stadsmuur laip, raip n vraauw noar hom: "Help mie toch, meneer de keunenk!" 27 Hai zee: "As de HEER joe nait helpt, woar zel ik den hulp vandoan hoalen? Van dörsdeel of droevepaars meschain? 28 Mor wat scheelt ter aan?" Zai gaf beschaaid: "Dizze vraauw zee tegen mie: 'Stoa dien kind nou òf. Den eet wie dij vandoag op en den mörgen mienent.' 29 Zo heb wie mien kind kookt en opeten, mor dou ik aanderdoags tegen heur zee: 'Geef dien kind nou, dat wie hom opeten,' het ze heur kind beziedstopt." 30 Bie t heuren van vraauw heur verhoal scheurde keunenk zien klaaier ondertussen dat e op stadsmuur laip. En t haile volk zag dou dat hai doaronder op t blode vèl raauwgoud druig. 31 Keunenk raip: "God mag mie k-wait-nait-wat doun as kop van Elisa, Safat zien zeun, der vanoavend nog op zit!" 32 Nou was Elisa thoes en oldsten zatten bie hom. Keunenk stuurde ain noar hom tou. Mor nog veurdat dij der was, zee Elisa tegen oldsten: "Wait ie wel dat dij dikke moordenoar ain stuurd het om mie kop òf te haauwen? Paas op, dou deur op slöt as dij man der aan komt en hol hom tegen! En heur k zien boas nait stoef achter hom aan kommen?" 33 Hai was nog mit heur aan proat, of doar kwam keunenk al aan. "Aal dizze ellèn komt van de HEER vandoan," zee e. "Woarom zel k nog laanger op hom hopen?"

2 Keunenks 07


01"Luster noar wat de HEER te zeggen het," zee Elisa. "Dit is de HEER zien zeggen: Mörgen om distied dut in poort van Samaria n schepel waaitenbloum ain sjekel en twij schepel gaarst ook ain sjekel." 02Mor keunenk zien adjudant zee tegen godsman: "Ook al zol de HEER sluzen in hemel moaken, zukswat kin toch hail nait!" Mor Elisa zee: "Ie zellen t mit aigen ogen zain, mor ie kriegen der zulm niks van!" 03Nou wol t gevaal dat ter boeten bie stadspoort vaaier manlu touhuilen, dij n hoedzaikte haren. Dij zeden tegen nkander: "Blief we hier zitten tot wie doodgoan? 04As wie in stad goan, zel wie van honger om haals kommen. En as we hier zitten blieven, goan we ook dood. Loat we den laiver overlopen noar Arameeërs. As dij ons in levent loaten, den blief we leven, en as ze ons doodmoaken, nou ja, den goan we mor dood!" 05In twijduustern gingen ze noar t kaamp van Arameeërs tou. Mor dou ze bie boetenkaant van t kaamp kwammen, was ter gain mensk te bekennen. 06Want de Heer haar in t legerkaamp van Arameeërs n geluud heuren loaten van peerdenwoagens en van n dik leger. Dat ze zeden tegen nkander: "Heur ais! Keunenk van Israël het keunenk van Hethieten en van Egypte inhuurd om ons aan te valen." 07Tegen twijduustern wazzen ze der vot vandeur goan. Heur tènten, peerden en ezels haren ze achterloaten, t legerkaamp lag der nog net zo bie as t was. Kop over haals wazzen ze vlucht om lief en leden te redden. 08Dou de vaaier manlu bie boetenkaant van t kaamp kwammen, gingen ze in n tènt. Ze atten en dronken en nammen t gold, zulver en klaaier mit en stopten dat bezied, kwammen weerom en gingen in n aander tènt, huilen dij ook leeg, gingen weer vot en bestopten dat ook. 09Mor dou zeden ze tegen nkander: "Wat wie doun, deugt nait! Der is vandoag goud nijs en wie holden ons stil. As wie wachten tot t licht wordt, is t nait te best veur ons. Tou, loat we votdoalek noar t pelaais van keunenk goan en t doar melden." 10 Ze gingen weerom noar stad tou, raipen poortwachters aan en vertelden: "Wie hebben in t kaamp van Arameeërs west en der was in gain velden of wegen n mensk te heuren of te zain. Peerden en ezels stonden aan lien en tènten stonden der ook nog mit ales der op en der aan!" 11 Poortwachters kwammen in aksie en meldden t bericht in pelaais van keunenk. 12 Keunenk kwam van bèr òf, ook al was t middel in naacht. Hai zee tegen zien adjudanten: "Zel k joe ais vertellen wat of Arameeërs mit ons veur hebben? Ze waiten dat wie hier hongerlieden. Doarom binnen ze tou heur kaamp oetgoan en binnen ze votkropen in t veld. Ze zeggen: as ze tou stad oetkommen, griep wie ze leventeg en kin we stad mooi innemen!" 13 Ain van adjudanten stelde veur: "Loat we vief van peerden nemen dij der nog over binnen. Dij binnen der toch al nait veul beter aan tou as aal dij Isrelieten dij al dood binnen. Loat we dij hèn sturen en kieken wat of ter loos is." 14 Keunenk luit twij peerden inspannen en stuurde dij achter t leger van Arameeërs heer. "Goa der ais hèn om te kieken!" zee e. 15 Ze gingen achter heur aan tot Jordaan tou. Haile weg lag bezaaid mit klaaier en woapentuug dij Arameeërs in ale hoast votsmeten haren. Bosschoppers kwammen weerom en deden keunenk verslag. 16 Dou stroomde t volk tou stad oet en plunderde t legerkaamp van Arameeërs. En joa hur, n schepel waaitenbloum dee nou bloots ain sjekel en twij schepel gaarst ook ain, net zo as de HEER zegd haar. 17 Keunenk haar zien adjudant touzicht over stadspoort geven, mor t volk verpoasde hom doar. Zo kwam e aan zien èn, net zo as godsman veurzegd haar dou keunenk bie hom kommen was. 18 t Is ja krekt zo goan as Elisa tegen keunenk zegd haar: "Mörgen om distied dut in poort van Samaria twij schepel gaarst ain sjekel en n schepel waaitenbloum ook ain." 19 Adjudant van keunenk haar dou tegen keunenk zegd: "Ook al zol de HEER sluzen in hemel moaken, zukswat kin toch hail nait!" En Elisa haar dou zegd: "Ie zellen t mit aigen ogen zain, mor ie kriegen der zulm niks van!" 20 Zo is hom t den ook vergoan: t volk het hom verpoasd in poort en zo is e omkommen.