Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)

2 Keunenks 06


08Keunenk van Aram was weer ais in oorlog mit Israël. Ieder bòt as e mit zien aanvoerders in beroad was en zee: "Op dit of dat stee zel we ons legern," 09luit godsman Elisa keunenk van Israël woarschaauwen: "Paas op, dat ie doar votblieven, omreden Arameeërs willen doar aanvalen." 10 Den stuurde keunenk van Israël gounent noar t stee dij godsman hom nuimd haar en woarschaauwde lu doar. Zulm bleef e doar oet de buurt. En dat gebeurde nait ain of twij moal. 11 Keunenk van Aram aargerde zok doar vrezelk aan. Hai luit zien aanvoerders kommen en vruig heur: "Veur n droad ter mit: wèl van ons holdt t mit keunenk van Israël?" 12 Ain van aanvoerders zee: "Haildaal gainain, meneer de keunenk. Mor dij profeet Elisa in Israël, dij wait keunenk van Israël alderdeegs te vertellen wat ie in joen sloapkoamer zeggen!" 13 "Goa kieken woar of e touholdt!" zee keunenk dou. "Den loat ik hom oppakken." Dou meldden ze hom: "In Dotan zit e!" 14 Hai stuurde der n staark leger hèn mit peerden en striedwoagens. Snaachts kwammen Arameeërs der aan en sloten stad haildaal in. 15 Knecht van godsman was aanderdoagsmörgens bietieds van bèr ofgoan en dou e boeten kwam, zag e rondomheer stad n leger mit peerdenwoagens. Hai noar Elisa: "Wat mout we nou, meneer?" 16 "Wees mor nait benaauwd," zee Elisa. "Wie hebben meer achter ons stoan as zai!" 17 En Elisa beedde: "HEER, dou hom de ogen lös, dat e t zain kin." De HEER dee knecht zien ogen open en zie dèr: haile baarg vol peerdenwoagens van vuur, rondom Elisa tou! 18 Dou Arameeërs op Elisa ofkwammen, beedde hai de HEER: "Loat aal dat volk opslag blind worden!" En dat gebeurde, krekt as Elisa vroagd haar. 19 Dou zee Elisa tegen heur: "Ie hebben joe mishad, hur! Dit is stad nait doar ie wezen mouten. Kom mor achter mie aan, den breng ik joe noar man tou doar joe t om te doun is." Zo brochde hai heur noar Samaria tou. 20 Doar aankommen, beedde hai: "HEER, dou heur de ogen lös, dat ze weer zain kinnen!" De HEER dee heur de ogen open: midden in Samaria zitten ze! 21 Dou keunenk van Israël heur zag, zee e tegen Elisa: "Zel k ze doodsloagen, voai, zel k dat doun?" 22 "Nee," zee Elisa, "ie sloagen gainain dood! Dij ie vangen mit joen aigen sweerd en pielenboog sloag ie toch ook nait dood? Zet heur mor brood en wotter veur, den kinnen ze eten en drinken en noar heur heer weeromgoan." 23 Dat zodounde luit hai n best moal veur heur kloarmoaken en dou ze eten en dronken haren, stuurde hai heur noar heur heer weerom. Van dou òf aan kwammen Aramese bendes nait meer in Israël.