Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)

2 Keunenks 04


08Op n dag kwam Elisa deur Sunem. Doar woonde n vernoame vraauw. Dij ston der bie hom op aan dat hai bie heur eten kwam. Van dou òf aan ging e ieder bòt as e doar langskwam, bie heur eten. 09Vraauw zee tegen heur man: "Dij godsman dij hier aalvot bie ons aankomt, is vervaast n haaileg man. 10 Wie mozzen op t platdak van ons hoes mor n koamerke veur hom moaken en doar n bèr, n toavel, n stoul en n laamp hènzetten. As e den bie ons aankomt, kin e doar mooi wezen." 11 Op zekere dag kwam e weer en nam zien intrek in t opkoamerke om doar wat oet te poesten. 12 Hai zee tegen zien knecht Gechazi: "Roup dij Sunamitische vraauw ais." Dou hai heur roupen haar, kwam ze bie hom. 13 "Zai het ja zoveul muite veur ons doan," zee Elisa tegen Gechazi. "Vroag heur ais wat wie veur heur doun kinnen. n Goud woordje bie keunenk of bie aanvoerder van t leger?" Mor vraauw heur beschaaid was: "Nee, hur, k woon middenmaank aigen volk." 14 Elisa vruig vannijs: "Kin k echt niks veur heur doun?" "Joa wis wel," zee Gechazi. "Zai het schane genog gain zeun en heur man is al op older." 15 "Roup heur mor," zee Elisa. Gechazi raip heur en vraauw kwam in deur stoan. 16 Elisa zee tegen heur: "Ankom joar om distied heb ie joen aigen jonkje op aarm." "Och nee, beste godsman," zee ze, "moak mie toch niks wies!" 17 Mor vraauw kwam in verwachten en n joar loater om aigenste tied, kreeg ze n zeun, krekt as Elisa zegd haar. 18 t Kind wer groder. Op n dag ging e bie zien pa kieken. Dij was bie zichters op t laand. 19 Inains raip e: "Au, mien kop! Mien kop!" Voader zee tegen n knecht: "Breng hom noar zien moeke tou." 20 Knecht tilde hom op en brochde hom noar zien moeke. Aan mirreg tou zat e bie heur op schoot - dou was t mit t jonkje doan. 21 Zai ging noar boven en legde hom op godsman zien bèr hèn. Ze dee deur achter zok op slöt en ging noar boeten tou. 22 Ze zee tegen heur man: "Stuur mie ain van knechten mit n ezel. Ik wil votdoalek noar godsman tou. Ik kom zo weerom!" 23 "Woarom mostoe doar zo neudeg hèn?" vruig man. "t Is toch gain Nijmoansdag en ook gain sabbat." "Loat mie nou mor geworden!" zee ze. 24 Zai dee zoadel op ezel en zee tegen knecht: "Drief ezel aalvot aan, tot ik zeg van ho!" 25 En zai op pad noar godsman op baarg Karmel. Dou godsman heur van vèrren aankommen zag, zee e tegen zien knecht Gechazi: "Kiek ais, doar hest dij vraauw oet Sunem. 26 Goa heur gaauw in muit en vroag: 'Is t goud mit joe en mit joen man en joen zeun?'" Vraauw zee van joa. 27 Mor dou ze bie godsman op baarg kwam, greep ze hom bie vouten beet. Gechazi kwam der over tou en wol heur votjoagen, mor godsman zee: "Loat heur mor geworden. Zugst nait houveul verdrait of ze het? Ik wos doar niks van. De HEER het t stilholden veur mie." 28 Dou zee vraauw: "Heb ik meneer sums om n zeun vroagd? Heb k joe vot nait zegd: 'Moak mie toch niks wies'?" 29 "Moak die kloar," zee Elisa tegen Gechazi. "Pak mien staf, en der op òf! Astoe ain tegenkomst, zeg hom gain goidag. En as ain goidag tegen die zegt, zeg den niks weerom. Leg mien staf op jong hèn." 30 Mor moeke van jong zee: "Zo woar as de HEER leeft en zo woar as ie leven, ié mouten mit!" Dou kwam Elisa in t èn en ging mit heur. 31 Gechazi was heur veuroet lopen en haar staf op jong hènlegd, mor dij haar gain oazem geven. Op weeromraais kwam e bie Elisa en zee: "t Jonkje is nait wakker worden!" 32 Dou Elisa zulm bie t hoes kwam, zag hai jong dood op zien aigen bèr liggen. 33 Hai ging in koamer en dee deur achter zok dicht. Dou beedde hai tou de HEER. 34 Doarnoa ging e boven op jong liggen mit mond op dij zien mond, ogen op dij zien ogen en handen op dij zien handen. Zo bleef hai over hom hènliggen, dat t liefke van t kind weer waarm wer. 35 Dou kwam e weer in t èn, laip deur t hoes hènneweer en ging nog ais laankoet op t kind liggen. Dou begunde t jonkje te proesten, wel zeuven moal, en dee ogen open. 36 "Roup zien moeke," zee Elisa tegen Gechazi. Dat dee e en zai kwam der aan. Hai zee: "Neem joen zeun mor mit!" 37 Zai kwam in koamer, vuil veur Elisa zien vouten deel en boog aan grond tou. Dou nam ze heur zeun mit en ging tou koamer oet.