Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)

2 Keunenks 02


01Tied was ter heer dat de HEER Elia in n störm opnemen zol. Elia en Elisa wollen net oet Gilgal votgoan, 02dou Elia tegen Elisa zee: "Blief doe toch hier! De HEER stuurt mie noar Betel tou." Elisa zee: "Zo woar as de HEER leeft en zo woar as ie leven, ik loat joe zekerwoar nait allenneg goan!" Dat zodounde gingen ze mit heur baaident op pad noar Betel. 03Profeten oet Betel kwammen Elisa tou stad oet in muit. "Heb ie wel begrepen," zeden ze, "dat de HEER vandoag joen meester van joe ofnemen zel?" "Joa, wis!" zee e. "Stil mor!" 04Elia zee tegen Elisa: "Blief doe toch hier! De HEER stuurt mie noar Jericho tou." Elisa antwoordde: "Zo woar as de HEER leeft en zo woar as ie leven, ik loat joe zekerwoar nait allenneg goan!" Dat zodounde gingen ze mit heur baaident op pad noar Jericho. 05Profeten oet Jericho kwammen Elisa in muit. "Heb ie wel begrepen," zeden ze, "dat de HEER vandoag joen meester van joe ofnemen zel?" "Joa, wis!" zee e. "Stil mor!" 06Elia zee tegen Elisa: "Blief doe toch hier! De HEER stuurt mie noar Jordaan tou." Elisa antwoordde: "Zo woar as de HEER leeft en zo woar as ie leven, ik loat joe zekerwoar nait allenneg goan!" Zo gingen ze mit heur baaident wieder.

07Bie Jordaan bleven ze stoan. Fiefteg profeten dij heur achternoakommen wazzen, bleven op n ofstandje stoan te kieken. 08Elia dee zien mantel òf, vòlde hom op en sluig der mit op t wotter. Dat stroomde weerskanten op, dat zai konden mit heur baaident mit dreuge vouten aan aanderkaant kommen. 09In tied dat ze overstoken, vruig Elia aan Elisa: "Wat wilst nog geern dat ik veur die dou veur ik van die ofnomen wor? Zeg t mor!" Elisa antwoordde: "Ik zol geern n dubbeld paart van joen gaist hebben willen." 10 "Vragst wat slim stoers!" zee Elia. "Mor astoe der getuge van bist hou of ik van die votnomen wor, den zelst dien zin kriegen. Aans nait." 11 Aal proatend laipen ze wieder. Dou werden ze in ainen van nkander schaaiden deur n woagen van vuur mit peerden van vuur. Zo wer Elia in n störm mitvoerd noar hemel. 12 Elisa zag t gebeuren en raip: "Voader, voader! Striedwoagen en peervolk van Israël!" Dou e Elia nait meer zain kon, scheurde hai zien klaaier middendeur. 13 Hai pakte Elia zien mantel op dij ofgleden was, laip weerom en bleef aan kaant van Jordaan stoan. 14 Hai sluig mit Elia zien mantel op t wotter en raip: "Woar hol ie toch tou, HEER, God van Elia?" Weer sluig e op t wotter en vannijs stroomde t weerskanten op, dat Elisa oversteken kon. 15 Profeten oet Jericho dij Elisa van overkaant òf in t oog huilen, zeden tegen nkander: "Elia zien gaist is op Elisa overgoan." Ze kwammen hom in muit en gingen veur hom op knijen. 16 "Wie hebben fiefteg flinke kerels bie ons," zeden ze, "loat dij noar joen meester op zuik goan. Ie waiten mor nooit of de gaist van HEER hom nait optild het en woaraarns op n baarg of in n leegte deelzet." "Nee," zee Elisa, "nait doun!" 17 Mor dou ze aandringen bleven, op t onbeschoamde òf, zee e op t lest: "Nou, tou den mor!" Fiefteg man staark werden der dou op oetstuurd en dij zöchten drij doag, mor aal wèl ze vonden, Elia nait. 18 Dou ze bie Elisa in Jericho weeromkwammen, zee e tegen heur: "Ik haar joe toch zegd: 'Nait doun!'"