Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)

Genesis 47


27 t Volk van Israël woonde in Egypte, in t laand Gosen. Zai haren der bezittens, wazzen vruchtboar en werden groot in tal. 28 In Egypte leefde Jakob zeuventien joar. Hai wer honderdzeuvenvatteg joar. 29 Israël zien tied van staarven kwam dichterbie. Hai raip zien zeun Jozef en zee tegen hom: "Ik hoop dastoe t goud mit mie veur hest. Leg dien haand onder mien heup en dou n aid op dien laifde en traauw aan mie: begroaf mie nait in Egypte. 30 As ik mit mien veurvoaders verainegd bin, most mie tou Egypte oetdroagen en mie in heur graf begroaven." Hai antwoordde: "Ik zel t doun zo as ie t zeggen." 31 "Dou der n aid op!" zee e, en dat dee hai. Israël boog zok daip deel, over t kopèn van t bèr.

Genesis 48


01n Zetje loater kreeg Jozef bericht dat zien voader zaik was. Dat Jozef nam zien baaide zeuns, Manasse en Efraïm, mit. 02Ze zeden tegen Jakob: "Joen zeun Jozef is ter." Israël verzoamelde aal zien krachten en ging rechtop op bèr zitten. 03Hai zee tegen Jozef: "God, de Aalmachtege, is mie verschenen in Luz, in t laand Kanaän. Hai het mie zegend. 04Hai zee tegen mie: 'Ik zel die vruchtboar moaken en groot in tal en tot n mennegte van volken. Dit laand zel ik geven aan dien noageslacht, veur aiweg en aaltied.' 05Dien baaide zeuns Efraïm en Manasse dijstoe in Egypte kregen hest veurdat ik hier was, binnen mien zeuns. Efraïm en Manasse binnen veur mie geliek aan Ruben en Simeon. 06Mor kinder dij noa heur kommen, binnen dienent. Bie t veraarven zellen ze rekend worden as kinder van heur bruiers. 07Dou ik oet Paddan-Aram kwam, is Rachel sturven. Wie wazzen onderwegens in Kanaän, nait wied van Efrat. Doar heb ik heur begroaven, aan weg noar Efrat, dat is t tegenswoordege Betlehem." 08Israël zag zeuns van Jozef en vruig: "Wèl binnen dat?" 09"Dat binnen mien zeuns," zee Jozef, "dij God mie hier geven het." Hai zee: "Breng heur bie mie, dat ik heur zegen geven kin." 10 Israël zien ogen wazzen min van olderdom, hai kon niks meer zain. Hai luit heur dichterbie kommen, sluig aarms om heur tou en smokte heur. 11 "Ik haar nait dreumen kind dat ik die weer zain zol," zee hai tegen Jozef, "en nou let God mie alderdeegs dien kinder zain." 12 Dou luit Jozef heur van knijen van Israël ofgoan en hai boog zok daip deel. 13 Jozef nam heur baaident, Efraïm aan zien rechterhaand - veur Israël links, en Manasse aan zien linkerhaand - veur Israël rechts. Hai zette heur stoef bie hom. 14 Dou stook Israël zien rechterhaand oet en legde dij op kop van Efraïm, dij jongste was. Zien linkerhaand legde hai op kop van Manasse. Hai legde zien handen overkruus, aalhouwel Manasse oldste was. 15 Hai zegende Jozef mit dizze woorden: "De God doar mien veurvoaders Abram en Isaak heur levensweg mit goan binnen, de God dij mie as n hedder laaid het tot op dag van vandoag, 16 engel dij mie verlöst het oet ale nood, zel dizze jonges zien zegen geven, zodat deur heur mien noam en noam van mien veurolders Abraham en Isaak aaltied weer klinken zel en zai n mennegte worden in t laand." 17 Jozef zag dat zien voader rechterhaand bie Efraïm op kop legd haar en dat was verkeerd von hai. Dat hai pakte haand van zien voader om dij op kop van Manasse te leggen. 18 Jozef zee tegen zien voader: "Nee, zo nait, voader, dit is oldste. Ie mouten hom rechterhaand op kop leggen." 19 Mor zien voader wol dat nait. Hai zee: "Dat wait ik, mien zeun, dat wait ik. Hai zel ook tou n volk oetgruien, hai zel ook groot worden. Mor zien jongste bruier zel groder worden en hai en zien noageslacht zellen oetgruien tot n mennegte van volken." 20 Hai zegende heur op dij dag en zee: "In Israël zien zegenwensken zel ie nuimd worden. Mag God joe moaken as Efraïm en Manasse." Hai stelde Efraïm veur Manasse. 21 Israël zee tegen Jozef: "Ik goa staarven, mor God zel mit die wezen en die weerombrengen noar t laand van dien veurolders. 22 En die geef ik meer as dien bruiers: n baargrug dij ik mit sweerd en boog op Amorieten veroverd heb."