Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Joakob zien noazoaten (46: 8-27)

Genesis 46


08Dit binnen noamen van Isrelieten - Jakob en zien noazoaten - dij noar Egypte kwammen: oldste van Jakob: Ruben. 09Zeuns van Ruben: Chanoch, Pallu, Chesron en Karmi. 10 Zeuns van Simeon: Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Sochar en Saül, dat was zeun van n Kanaänitische vraauw. 11 Zeuns van Levi: Gerson, Kehat en Merari. 12 Zeuns van Juda: Er, Onan, Sela, Peres en Zerach, mor Er en Onan wazzen sturven in Kanaän. Zeuns van Peres: Chesron en Chamul. 13 Zeuns van Issachar: Tola, Pua, Job en Simron. 14 Zeuns van Zebulon: Sered, Elon en Jachleël. 15 Dit wazzen zeuns van Jakob dij Lea hom schonk in Paddan-Aram en heur noazoaten. Boetendes zien dochter Dina. Zeuns en dochters, mitnkander drijendatteg man staark. 16 Zeuns van Gad: Sifjon, Chaggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. 17 Zeuns van Aser: Jimna, Jiswa, Jiswi en Beria, en heur zuster Serach. Zeuns van Beria: Cheber en Malkiël. 18 Dit wazzen zeuns van Jakob dij Zilpa hom schonken haar, de sloavin dij Laban aan zien dochter Lea doan haar, en heur noazoaten: zestien man staark. 19 Zeuns van Jakob zien vraauw Rachel: Jozef en Benjamin. 20 Jozef wer in Egypte voader van Manasse en Efraïm, dij Asnat, dochter van Potifera, priester van Heliopolis, van hom kreeg. 21 Zeuns van Benjamin wazzen Bela, Beker, Asbel, Gera, Naäman, Echi, Ros, Muppim, Chuppim en Ard. 22 Dit wazzen zeuns van Jakob en Rachel: vattien man staark. 23 Zeun van Dan: Chusim. 24 Zeuns van Naftali: Jachseël, Guni, Jeser en Sillem. 25 Dit wazzen zeuns van Jakob dij Bilha hom schonken haar, de sloavin dij Laban aan zien dochter Rachel doan haar, en heur noazoaten: zeuven man staark. 26 Aal de lu dij mit Jakob noar Egypte kwammen, zien noazoaten - vraauwen van zien zeuns nait mitrekend - wazzen zesensesteg man staark. 27 Zeuns van Jozef dij hai in Egypte kregen haar, wazzen twij man staark. Mitnkander kwammen van t geslacht van Jakob seuventeg man noar Egypte.