Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)

Genesis 40


01Dou vuil t veur dat keunenk van Egypte zien schenker en bakker zundegden tegen heur heer. 02Doarom wer farao vergrèld op zien baaide hovelingen, op overste van schenkers en overste van bakkers. 03Hai zette heur onder arrest in t hoes van overste van liefwacht. Dat stee was t gevangenhoes doar Jozef opsloten zat. 04Overste van liefwacht stelde Jozef bie heur aan om heur te bedainen. Zai zatten al verschaaiden doagen opsloten in t gevangenhoes 05en dreumden aalbaaident, elk zien aigen dreum, in ain en dezulfde naacht. Elk zien dreum haar n aigen betaikenis. Dij van schenker van keunenk net zo goud as van zien bakker. 06Dou Jozef smörgens bie heur kwam, zag hai dat ze mismoudeg wazzen. 07Hai vruig aan hovelingen van farao, dij bie hom wazzen in t gevangenhoes dat bie t hoes van zien meester heurde: "Woarom kiek ie vandoag zo versloagen?" 08Ze zeden tegen hom: "Wie hebben n dreum had en der is gainain dij hom oetleggen kin." Jozef zee tegen heur: "Is t oetleggen van dreumen nait n zoak van God? Vertel ais!" 09Overste van schenkers vertelde zien dreum aan Jozef: "In mien dreum ston ik veur n wiendroef. 10 Doar zatten drij raanken aan en mit dat hai oetlaip, kwam hai in blui en kwammen der dikke, riepe trözzen aan. 11 Ik haar beker van farao in haand. Ik kreeg dij droeven, drokte ze oet in farao zien beker en overhandegde beker aan farao." 12 Jozef zee tegen hom: "Dit is oetleg: Dij drij raanken binnen drij doagen. 13 Over drij doagen zel farao joe hier oethoalen en joe weer in joen amt stellen. Ie zellen farao zien beker weer aanlangen zo as veurschreven is en zo as ie dat as schenker deden. 14 Allain, denk toch aan mie as joe t weer goud gaait. Help mie den ook. Zörg dat farao aan mie denkt en dat ik tou dit hoes oetkom. 15 As sloaf stolen ze mie oet t laand van Hebreeërs en ook al heb ik niks misdoan, toch hebben ze mie in dit hòl stopt." 16 Dou overste van bakkers zag dat hai n gunstege oetleg geven haar, zee hai tegen Jozef: "Ik heb ook dreumd! In mien dreum druig ik drij körven mit bakkerswoar op kop. 17 In bovenste körf zat alderhande eterij veur farao, zo as n bakker dat moakt. Mor vogels hebben körf boven mien kop leegpikt." 18 Jozef zee: "Dit mout zo oetlegd worden. Dij drij körven binnen drij doagen. 19 Over drij doagen zel farao joe hier oethoalen, joen kop van scholders schaaiden en joe aan n boom hangen, en vogels zellen t vlaais van joe ofpikken." 20 Op daarde dag, farao's joardag, gaf hai n feestmoal veur aal zien dainstvolk. Overste van schenkers en overste van bakkers luit e doar ook kommen. 21 Overste van schenkers muik hai weer schenker. Dij mog farao beker weer aanlangen. 22 Mor overste van bakkers het hai ophongen zo as Jozef t veurzegd haar. 23 Overste van schenkers dochde nait meer aan Jozef, hai vergat hom.