Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Judoa en Tamar (38: 1-30)

Genesis 38


01Doudestieds ging Juda bie zien bruiers vot en hai ging wonen bie n man oet Adullam. Chira haitte hai. 02Doar zag Juda dochter van Kanaäniet Sua. Hai traauwde heur en haar gemainschop mit heur. 03Ze kwam in verwachten en schonk hom n zeun. Hai nuimde hom Er. 04Zai kwam weer in verwachten en kreeg n zeun dij ze Onan nuimde. 05Ze kreeg nog n zeun. Dij nuimde ze Sela. Juda was in Kezib, dou ze Sela kreeg. 06Juda nam veur Er, zien oldste zeun, n vraauw. Dij haitte Tamar. 07Mor Er was n verkeerde in ogen van de HEER en de HEER luit hom staarven. 08Dou zee Juda tegen Onan: "Traauw mit dien bruiers vraauw. Dat bist as swoager ja verplicht en zörg veur noageslacht veur dien bruier." 09Mor Onan wos dat dat noageslacht nait op zien noam kommen zol en doarom vergraimde hai, zo voak as hai gemainschop haar mit de vraauw van zien bruier, t zoad op grond, om mor gain noageslacht aan zien bruier te geven. 10 Wat hai dee was verkeerd in ogen van de HEER, en doarom luit hai hom ook staarven. 11 Juda zee tegen Tamar, zien schoondochter: "Blief wedevraauw en woon bie dien voader tot mien zeun Sela groot is." Hai dochde bie zokzulm: Aans staarft hai ook, net as zien bruiers. Tamar bleef bie heur voader wonen. 12 n Haile tied loater sturf Juda zien vraauw, n dochter van Sua. Dou raauwtied veur Juda om was, ging e noar Timna, noar zien schoapscheerders, mit zien kammeroad Chira oet Adullam. 13 Der wer aan Tamar verteld: "Dien schoonvoader gaait noar Timna te schoapscheren." 14 Dou trok ze heur wedeklaid oet, dee n sluier veur, muik zok onherkenboar en ging zitten bie de poort van Enaïm, dat aan weg noar Timna ligt. Ze haar ja zain dat Sela groot worden was en zai wer hom nait as vraauw geven. 15 Juda zag heur en huil heur veur n hoer, omdat ze n sluier veur t gezicht haar. 16 Hai ging noar heur tou en zee: "Loat mie bie die liggen," want hai wos nait, dat zai zien schoondochter was. Ze zee tegen hom: "Wat geef ie mie om bie mie te liggen?" 17 Hai zee: "n Segebokje van de koppel zel ik die sturen." "Geef mie wat te börg," zee ze, "tot ie t stuurd hebben." 18 "Wat mout ik die den te börg geven?" zee e. "Joen zegelring," zee ze, "joen haalsket en staf dij ie in haand hebben." Hai gaf heur t, haar gemainschop mit heur en zai kwam in verwachten. 19 Dou ging ze weer noar hoes tou, dee heur sluier òf en trok heur wedeklaid weer aan. 20 Juda luit zien vrund oet Adullam n bokje brengen en om wat hai as börg geven haar, weerom te kriegen. Mor hai kon heur nait vinden. 21 Hai vruig manlu bie dat stee: "Woar is dij tempelhoer, dij hier bie Enaïm aan weg zat?" Mor zai zeden: "Hier het gain tempelhoer west!" 22 Hai ging weerom noar Juda en zee: "Ik heb heur nait vinden kind en manlu van dat stee zeden ook dat doar gain tempelhoer west haar." 23 Juda zee: "Loat heur t mor holden. Aans wor we ook nog bespoddelk moakt. k Heb heur n bokje stuurd, mor doe hest heur nait vinden kind." 24 Drij moand noatied vertelde men Juda: "Tamar, joen schoondochter, het veur hoer speuld, van dij gevolgen dat ze n kind krigt." Dou zee Juda: "Breng heur noar boeten tou. Ze zel verbraand worden." 25 Mit dat zai noar boeten brocht wer, luit ze heur schoonvoader dizze bosschop doun: "Van man doar dit van is, krieg ik n kind. Kiek ais goud, van wèl binnen dizze zegelring, haalsket en staf?" 26 Juda zag, dat ze van hom wazzen en zee: "Ze staait tegenover mie in heur recht, want ik heb heur nait aan mien zeun Sela geven." Juda het heur nait weer aanwèst. 27 Dou t mit Tamar zo wied was, kreeg ze n twijling. 28 Onder t boaren, kwam van ain n haand te zain. Vroedvraauw pakte dij en knupte n rooie droad om zien haand en zee: "Dizzent komt as eerste!" 29 Dou hai zien haand weeromtrok, kwam zien bruier en ze zee: "Doe bist n goie boanbreker!" Men nuimde hom Peres. 30 Dou kwam zien bruier mit rooie droad om haand. Men nuimde hom Zerach.