Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Noazoaten van Esau (36: 1-43)

Genesis 36


01Dit binnen noazoaten van Esau, dat is Edom. 02Esau traauwde mit Kanaänitische vraauwen: mit Ada, dochter van Hethiet Elon, mit Oholibama, dochter van Ana, dochter van Chiwwiet Sibon 03en mit Basemat, n dochter van Ismaël en zuster van Nebajot. 04Bie Ada kreeg Esau Elifaz en bie Basemat Reüel, 05bie Oholibama kreeg hai Jeüs, Jalam en Korach. Dit wazzen zeuns van Esau, dij hai in Kanaän kregen het. 06Mit zien vraauwen, zeuns en dochters en aal t volk dat bie hom heurde, zien koppels, zien vij en zien haile hebben en holden dat hai in Kanaän kregen haar, ging Esau noar n aander laand, wied vot van zien bruier Jakob. 07Heur bezit was ja te groot dat zai bie nkander wonen blieven konden. t Laand doar zai as vremden touhuilen, was nait groot genog om deur tied te kommen. 08Dat doarom ging Esau, ook Edom nuimd, wonen in t baarglaand van Seïr. 09Dit binnen noazoaten van Esau, voader van Edomieten, in t baarglaand van Seïr. 10 Dit binnen noamen van zeuns van Esau: Elifaz, zeun van zien vraauw Ada, Reüel zeun van zien vraauw Basemat. 11 Zeuns van Elifaz: Teman, Omar, Sefo, Gatam en Kenaz. 12 Timna, bievraauw van Esau zien zeun Elifaz: zai schonk hom Amalek. Dit binnen zeuns van Esaus vraauw Ada. 13 Zeuns van Reüel: Nachat, Zerach, Samma en Mizza. Dit wazzen noazoaten van Esaus vraauw Basemat. 14 Dit binnen zeuns dij Esaus vraauw Oholibama, dochter van Ana, dochter van Sibon, hom schonk: Jeüs, Jalam en Korach. 15 Dit binnen stamhoofden dij van Esau ofstammen. Zeuns van Elifaz, oldste zeun van Esau: 16 Teman, Omar, Sefo, Kenaz, Korach, Gatam en Amalek. Dit binnen stamhoofden van Elifaz in t laand van Edom, noazoaten van Ada. 17 Zeuns van Reüel, zeun van Esau: stamhoofden Nachat, Zerach, Samma en Mizza. Dit binnen stamhoofden van Reüel in t laand van Edom; noazoaten van Esaus vraauw Basemat. 18 Zeuns van Esaus vraauw Oholibama: stamhoofden Jeüs, Jalam en Korach, stamhoofden van Esaus vraauw Oholibama, dochter van Ana. 19 Dit binnen zeuns van Esau en dit binnen stamhoofden dij van hom ofstammen. 20 Dit binnen zeuns van Seïr, de Choriet, bewoners van t laand: Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Eser en Disan; 21 dit binnen stamhoofden van Chorieten, zeuns van Seïr, in t laand Edom. 22 Zeuns van Lotan binnen Chori en Hemam; zuster van Lotan hait Timna. 23 Zeuns van Sobal: Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam. 24 Zeuns van Sibon: Ajja en Ana: aigenste Ana dij waarme wèllen von, dou hai ezels waaidde van zien voader Sibon. 25 Noazoaten van Ana: Dison en Oholibama; leste was n dochter van Ana. 26 Zeuns van Dison: Chemdan, Esban, Jitran en Keran. 27 Zeuns van Eser: Bilhan, Zaäwan en Akan. 28 Zeuns van Disan: Us en Aran. 29 Dit binnen stamhoofden van Chorieten: Lotan, Sobal, Sibon, Ana, 30 Dison, Eser en Disan. Dit binnen stamhoofden van Chorieten in t laand Seïr. 31 Dit binnen keunenks dij keunenk west hebben in t laand Edom, veurdat ter n keunenk over Israël regaaierde: 32 Keunenk van Edom is Bela, zeun van Beor; zien stad hait Dinhaba. 33 Noa dood van Bela is Jobab, zeun van Zerach oet Bora, keunenk worden in zien stee. 34 Noa dood van Jobab is Chusam oet t laand van Teman keunenk worden in zien stee. 35 Noa dood van Chusam is Hadad, zeun van Bedad, keunenk worden. Hai het Midjan versloagen in t veld van Moäb; zien stad hait Awit. 36 Noa dood van Hada is Samla keunenk worden, hai was ofkomsteg oet Masreka. 37 Noa dood van Samla is Saül oet Rechobot bie revier, keunenk worden. 38 Noa dood van Saül is Baäl-Chanan, zeun van Achbor, keunenk worden in zien stee. 39 Noa dood van Baäl-Chanan is Hadar keunenk worden in zien stee; zien stad hait Paü; zien vraauw was Mehetabel, dochter van Matred; zai was n dochter van Me-Zahab. 40 Dit binnen noamen van stamhoofden van Esau noar heur geslachten en noar heur woonploatsen, ze haiten: Timna, Alwa, Jetet, 41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Kenaz, Teman, Mibsar, 43 Magdiël en Iram.