Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Dina en Sichem (33:18-34:31)

Genesis 33


18 Jakob kwam oet Paddan-Aram beholden aan in Sichem, in t laand Kanaän. Hai sluig zien legerkaamp op aan oostkaant van stad. 19 Veur honderd goldstokken kochde hai t stok laand doar e zien tènten opzet haar van zeuns van Chamor, voader van Sichem. 20 Doar baauwde hai n altoar en nuimde dij: "De God van Israël is God."

Genesis 34


01Dina, dij Lea Jakob schonken haar, ging der ais op oet om wichter dij doar woonden op te zuiken. 02Sichem, zeun van Chiwwiet Chamor, vorst van t laand, zag heur. Hai nam heur mit, ging bie heur liggen en vergreep zok aan heur. 03Mor dochter van Jakob kwam hom hail noa te stoan. Hai huil van heur en perbaaierde heur haart te winnen. 04Sichem zee tegen zien voader Chamor: "Regel dat dit wicht mien vraauw wordt."

05Dou Jakob vernam dat Sichem zien dochter Dina schonden haar, zee hai eerst niks omdat zien zeuns nog bie koppel in t veld wazzen. 06Chamor, Sichem zien voader, ging noar Jakob om hom te spreken. 07Mit dat zeuns van Jakob t heurden, kwammen ze bie hoes. Vergrèld wazzen ze en helleg, omreden Sichem haar Israël schaande aandoan deur bie dochter van Jakob te sloapen, t was ja alderschandoalegst. 08Chamor sprak mit heur en zee: "Mien zeun Sichem is stoapel op joen dochter. Geef heur toch as vraauw aan hom. 09Loat we femilie van mekoar worden. Geef ons joen dochters en ie kinnen ons dochters nemen. 10 Blief bie ons, t laand is ook veur joe. Trek rond en zuik n stee op om te wonen." 11 Sichem zee tegen Dina heur voader en bruiers: "Ik wil geern bie joe in de gunst kommen en joe geven doar ie om vroagen. 12 Vroag as traauwgift en traauwgeschenken zoveul as ie willen, as ie mie t wicht mor as vraauw geven." 13 Dou gavven zeuns van Jakob aan Sichem en zien voader Chamor n leugenachteg antwoord, omdat Sichem heur zuster Dina schonden haar: 14 "Dat kin we nait doun, ons zuster aan n man geven dij nait besneden is. Dat zol ja n schaande veur ons wezen. 15 Wie kinnen joe allenneg ter wille wezen as bie joe, net as bie ons, aal wat manlek is, besneden wordt. 16 Den geef wie joe ons dochters en neem wie joen dochters. Den woon wie bie joe en wor wie ain volk. 17 Mor as ie nait noar ons heuren en joe nait besnieden loaten, den neem wie ons dochters weer mit en goan vot." 18 Dat kwam Chamor en zien zeun Sichem wel goud veur.

19 Jongkerel, dij meer gezag haar as wèl ook in zien femilie, muik der doalek waark van. Hai was ja stoapel op dochter van Jakob. 20 Chamor en zien zeun Sichem gingen noar poort van heur stad en spraken manlu van stad tou: 21 "Dij mannen hebben t goud mit ons veur. Loat heur wonen in dit laand en doarin rondtrekken. t Laand is doar ja groot genog veur. Wie kinnen heur dochters as vraauw nemen en ons dochters aan heur geven. 22 Allenneg op veurwoarde dat aal ons manlu besneden worden, net as zai dat binnen, willen dij mannen ons ter wille wezen en bie ons wonen blieven om ain volk te worden. 23 Heur koppels, heur bezittens en aal heur vij zel den ja veur ons wezen. As wie heur mor ter wille binnen, den zellen ze bie ons wonen blieven." 24 Ale lu dij noar stadspoort tou goan wazzen, lusterden noar Chamor en noar zien zeun Sichem, en zo luiten ale manlu dij noar stadspoort tou goan wazzen, zok besnieden.

25 Op daarde dag, dou ze slim pien haren, pakten baaide zeuns van Jakob, Simeon en Levi, bruiers van Dina, heur sweerd en zai overvuilen börgers van stad dij naargens op bedocht wazzen. Ze sluigen ale manlu dood. 26 Chamor en zien zeun Sichem sluigen zai ook mit sweerd. Ze nammen Dina mit oet t hoes van Sichem en gingen vot. 27 Zeuns van Jakob kwammen bie lieken en plunderden stad doar heur zuster onteerd was. 28 Heur schoapen en segen, heur koien, heur ezels en aal wat in stad en op t veld was, nammen ze mit. 29 Heur haile hebben en holden, aal heur klaaine kinder en heur vraauwlu, werden deur heur vothoald en ze plunderden ale hoezen.

30 Jakob zee tegen Simeon en Levi: "Ie hebben mie in t ongelok stört en mie op n minne noam brocht bie Kanaänieten en Perizzieten. Wie binnen hier mor mit n man of wat. As ze mie aanvalen, zellen ze mie versloagen en ik zel oetreud worden en mien haile hoes der bie." 31 Mor zai zeden: "Mog ons zuster den as n hoer behandeld worden?"