Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)

Genesis 26


01Der kwam n hongersnood in t laand, krekt as in doagen van Abraham, en Isaak ging noar Gerar, noar Abimelech, keunenk van Filistijnen. 02Dou is de HEER aan hom verschenen en dij zee: "Nait noar Egypte tou goan: goa wonen in t laand dat ik die zeggen zel. 03Hol as vremde tou in dit laand en ik zel mit die wezen. Ik zel die zegen, want aan die en dien noageslacht zel ik aal dizze landen geven. Ik zel mie holden aan de aid, dij ik dien voader Abraham sworen heb. 04Ik zel dien noageslacht talriek moaken as steerns aan hemel en aal dizze landen zel ik heur geven. Deur dien noageslacht zellen ale volken van eerde zegend worden. 05Want Abraham het ja noar mien woorden heurd, en zok holden aan wat ik hom veurhuil: mien geboden, veurschriften en wetten." 06Zo kwam t dat Isaak zok in Gerar ophuil. 07Dou lu van dat stee hom noar zien vraauw vruigen, zee hai: "Zai is mien zuster!" Hai duurde nait zeggen dat zai zien vraauw was, want, dochde hai, aans moaken zai mie dood om Rebekka, want zai is haile mooi. 08Dou hai doar al n haile schòft woonde, keek Abimelech ais deur t roam en zag dat Isaak en zien vraauw Rebekka aan t vrijen wazzen. 09Dou raip Abimelech Isaak bie zok en zee: "Zai is joen vraauw ja! Hou kon ie den zeggen: 'Zai is mien zuster'?" En Isaak zee tegen hom: "Omdat ik dochde dat ze mie wel doodmoaken konden om heur!" 10 Mor Abimelech zee: "Wat heb ie ons toch aandoan! t Haar mor zo gebeuren kind dat aine van t volk gemainschop mit joen vraauw haar en den haar ie schuld over ons brocht." 11 En Abimelech bon t haile volk op t haart: "Wèl dat dizze man of vraauw wat dut, zel wis om haals brocht worden!" 12 Isaak zaaide dat laand in, en oogstte honderdvold dat joar, omreden de HEER zegende hom. 13 Zo wer dij man riek, stoadegaan rieker, joa, op t lest was hai schatriek. 14 Hai haar n koppel schoapen en n koppel koien en n haile bult sloaven. Dat Filistijnen werden ofgunsteg op hom. 15 Filistijnen haren ale putten dij knechten van zien voader Abraham groaven haren, dichtmoakt en volsmeten mit modder. 16 Dou zee Abimelech tegen Isaak: "Ie mouten bie ons votgoan! Ie binnen ons ja veul te maans worden." 17 Doarom ging Isaak vot en zette hai zien tènten op in daal van Gerar. Doar ging hai wonen. 18 Isaak ging weerom om wotterputten weer open te moaken dij knechten groaven haren in tied van zien voader Abraham en dij deur Filistijnen nou dichtsmeten wazzen. Hai nuimde heur net zo as zien voader ze nuimd haar. 19 Dou knechten van Isaak n put aan t groaven wazzen in n daal, stötten zai op n wèl. 20 Hedders van Gerar kregen roezie mit hedders van Isaak en zeden: "Dit wotter is van ons!" Put nuimde hai Esek, omreden doar haar roezie mit hom over west. 21 Dou ze n aander put gruiven kregen ze doar ook roezie over. Doarom nuimde hai dij put Sitna. 22 Hai ging wieder en gruif n aander put, doar ze gain roezie over muiken. Rechobot nuimde hai dizze put. "De HEER het roemte veur ons moakt," zee hai, "en zo kin we talriek worden in dit laand." 23 Doarvandoan ging hai noar Berseba tou. 24 De HEER verscheen hom in dij naacht en zee: "Ik bin de God van dien voader Abraham, wees mor nait baang, ik bin ja bie die. Ik zel die zegen en dien noageslacht groot in tal moaken om Abraham, mien knecht." 25 Hai baauwde doar n altoar en raip noam aan van de HEER. Hai zette doar zien tènt op en knechten van Isaak gruiven doar n put. 26 Abimelech ging vanoet Gerar noar hom tou, mit zien vrund Achuzzat en zien legeroverste Pichol. 27 Dou zee Isaak tegen heur: "Wat dou ie hier! Ie mouten toch niks van mie hebben? Ie hebben mie ja votstuurd!" 28 Mor zai zeden: "Wie hebben hail goud inzain dat de HEER mit joe is, dat ons ducht: loat ons deur n aid verbonden wezen. Wie sloeten n verbond mit joe. 29 Ie zellen ons niks aandoun, net zo min as wie joe wat aandoan hebben en joe in vree goan loaten hebben. Ie hebben de zegen van de HEER ja mit." 30 Dou muik hai heur n moaltied kloar en zai atten en dronken. 31 Aanderdoagsmörgensvroug deden zai der over en weer n aid op. Dou dee hai heur oetgelaaide en in vree gingen ze bie hom vot. 32 Dijzulfde dag brochten knechten van Isaak hom bericht over n put dij ze groaven haren. Zai zeden tegen hom: "Wie hebben wotter vonden!" 33 Hai nuimde dij put Seba. Doarom hait dij stad nog altied Berseba. 34 Dou Esau vatteg joar was, traauwde hai mit Jehudit, dochter van Hethiet Beëri en mit Basemat, dochter van Hethiet Elon.