Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Zeuns van Oadam (4: 1-26)

Genesis 04


01De mensk haar gemainschop mit zien vraauw Eva en zai kwam in verwachten. Zai gaf t levent aan Kaïn en zee: "Mit de HEER heb ik n man t levent geven." 02Wieder gaf zai t levent aan zien bruier Abel. Abel wer schoaphedder, Kaïn wer baauwboer. 03Noa verloop van tied ovverde Kaïn van vruchten van zien laand aan de HEER. 04Abel ovverde ook, hai van zien eerste lammer, noamelk van heur vet. De HEER zag Abel en zien ovver goudgunsteg aan, 05mor Kaïn en zien ovver nait. Dou wer Kaïn glìn in hoed en zien gezicht wer duuster. 06De HEER zee tegen Kaïn: "Woarom bistoe vergrèld en woarom staait dien gezicht zo duuster? 07Is t nait zo, dat astoe t goud dust, kop nait hangen loaten huifst? Mor astoe t nait goud dust, ligt zunde as n verlaaider in verlangst noar die veur dien deur. Mor doe most ter boas over blieven." 08Mor Kaïn zee tegen zien bruier Abel: "Loat wie t veld ingoan."f + "Loat wie t veld ingoan" staait ter nait in ale handschriften bie.f* Dou zai in t veld wazzen, vuil Kaïn Abel aan en brochde hom om haals. 09Dou zee de HEER tegen Kaïn: "Woar is dien bruier Abel?" Hai zee: "Wait ik nait! Mout ik meschain op mien bruier pazen?" 10 "Wat hestoe ommaans had?" zee de HEER. "Heur, t bloud van dien bruier schraift noar mie oet t laand! 11 Doe bist vervlökt en zelst verbannen worden van dit laand, dat mond wiedopen haar om dien bruiers bloud te vangen oet dien haand. 12 Astoe t laand bewaarkst, zel t die zien volle vrucht nait geven. Doe zelst gain rust vinden en gain stee op eerde hebben." 13 Kaïn zee tegen de HEER: "Mien misdoad is te groot dat ik straf doarveur droagen kin. 14 Ie hebben mie vandoag ja verdreven van t laand en veur joe mout ik mie verschoelen. Ik zel gain rust vinden en gain stee op eerde hebben. Wèl mie mor tegen komt, kin mie doodmoaken!" 15 Mor de HEER zee tegen hom: "Dij Kaïn doodslagt, zel der zeuven moal veur bouten!" En de HEER stelde n taiken, dat gainain dij Kaïn tegenkwam, hom doodsloagen zol. 16 Dou ging Kaïn bie de HEER vot en ging wonen in t laand Nod, aan oostkaant van Eden. 17 Kaïn haar gemainschop mit zien vraauw. Zai kwam in verwachten en kreeg Henoch. Dou wer hai baauwer van n stad en hai nuimde dij stad noar zien zeun Henoch. 18 Henoch kreeg Irad; Irad kreeg Mechujaël; Mechujaël kreeg Metusaël en Metusaël kreeg Lamech. 19 Lamech traauwde mit twij vraauwen. Aine haitte Ada en aander Silla. 20 Ada schonk t levent aan Jabal. Hai is stamvoader van lu dij in tènten en bie kudde wonen. 21 Zien bruier haitte Jubal. Hai is stamvoader worden van lu, dij citer en floit bespeulen. 22 Silla kreeg ook n potje, Tubal-Kaïn, stamvoader van smeden, lu dij koper en iesder bewaarken. De zuster van Tubal-Kaïn haitte Naäma. 23 Lamech zee tegen zien vraauwen: "Ada en Silla, heur goud noar mie;
vraauwen van Lamech, luster noar wat ik joe te zeggen heb!
Om mien wond sluig ik n man dood,
n jongkerel om mien striem.

24 As Kaïn zeuven moal vroken worden zol, den Lamech zeuvenseuventeg moal."
25 Adam haar vannijs gemainschop mit zien vraauw en ze kreeg n zeun, dij ze Set nuimde. "God het mie ja veur Abel, dij deur Kaïn doodsloagen is, n zeun in stee geven" zee ze. 26 Set kreeg ook n zeun en hai nuimde hom Enos. Dou begunden ze de noam van de HEER aan te roupen.