Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Nijsberichten meert 2021

Geplaatst 21 maart 2021

 

Nijsberichten MEERT 2021

MEERT 2021
JOARGANG 30 – NUMMER 58
Redaksie Henke van der Veen
Redaksie-adres vanderveenh@ziggo.nl
Giroreken NL48 INGB 00031843 45
Liudgerstichten, Scheemda
Vörmgeven Henke van der Veen
IENHOLD
Eerste woord – Klaas Pieterman …………….………………………….……………………. 3
Volgend nummer ………………………………………………………………………………….… 3
Wotter en Stien - Willem Tjebbe Oostenbrink………..…………………….…………. 4
Wènst en longern – Klaas Pieterman……………………………….…………………….... 5
Nijs van siktoares – Klaas de Vries …………………………………….…………..………… 6
JSB records – Klaas de Vries……………….…………………………………………..………… 8
Nijs van puutholder – Lineke Kok ………………………………………….……….…..…….9
Lutje dainst – Graddie Meijer ………………………………………………….………..…… 10
Emmaüs-gangers – P.J. van Leeuwen …………………………….……….….…………. 11
Grunneger Dainsten ……………………………………………………………….…………….. 12
Soamenstellen bestuur ……………………………………………………………..………….. 12
3
EERSTE WOORD
Der binnen kerken doar gain dainsten holden worden ien corona-tied. Liudgerstichten het verleden joar poaskedainst, nait deurgoan loaten, Vraize dainst ging over en kerstnachtdainst wer òflast. Nou der n bult kerkdainsten digitoal volgd worden kinnen, dut Liudgerstichten ook weer mit. Graddie Meijer zel n digitoale Grunneger dainst opnemen. Poaskedainst wordt digitoal oetzonden via Kloosterkerk ien Ten Boer, te volgen deur te klikken op n link op webstek van Liudgerstichten.
Biebel is nog te koop bie boukhandel Riemer, mor t is goud om nog ais te verwiezen noar Biebel op ons webstek www.liudger.org/zuikenienBiebel en veur donateurs van t NBG noar www.debijbel.nl Op ons webstek stonnen ook Psaalms & Gezangen, Overge Laiden en Nije Beriemens oet
t Nijste Laidbouk www.liudger.org/oetgoaven/’
Op 20sten meert is twijde editie van Moi Forum, n oetzenden van de Veur Mekoar talkshow ien en over Grunneger cultuur. Presentator is Arno van der Heyden. Ik mag n biedroage levern over aaldoagse bloumen ien Biebel mit n oetstapke noar aaldoagse bloumen ien Grunneger walen en slootskanten.
Beriemenskemizzie waarkt stoadegaan deur.
CGTC Centrum Groninger Centrum Toal en Cultuur is verhoesd van
t Cascadeplain noar Lopende Daip 8 ien Stad Grunnen.
En verder wens k elk dij dit leest veul genougen mit wat der verder ien dit nummer staait.
Klaas Pieterman
_____________________________________________________________
VOLGEND NUMMER
t Volgende nummer van Nijsberichten komt as ales goud gaait, weer oet ien oktober.
As ie wat te melden hebben, den kin ie dat sturen noar t redaksie-adres:
vanderveenh@ziggo.nl. Joen biedroage is welkom!
4
WOTTER EN STIEN
Wotter stroomt noar zee, verdampt
uut schuum, gijt op ien wolk en wiend,
en komt del as regen of snij, vloeit soamen
as oaders noar tocht en diep ien zee.
Ik haauw uut zaandstien mien gedachten
lien de fundaminten op e koale grond
en stoapel stien op stien en puun,
baauw muur veur muur mien huus.
Hoe t leven ok stuwt of stuukt en stolt,
as bloed niet meer krupt woar et niet goan
ken, as puun vergruust en tot stof vergijt,
altied weer is doar de stroom
die t zoeken aandrift noar de bron
veurbij woddel en kiem.
Willem Tjebbe Oostenbrink
5
WÈNST EN LONGERN
n Mooi Grunneger woord is: wènst. Ain het wènst van zien geëmailleerde povverdtrom, dij nijemoudse van aluminium mout nog oardeg wennen. Wènst heb je van wat je had hebben of van wat der west het. Je kinnen wènst hebben van tied dat tabak nog lekker rook. Ien Biebel komt wènst ook veur, o.a ien Numeri 11:5, Job 14:15 en Ezechiël 23:19 Verlangen komt ien Biebel ook veur, o.a. ien II Makkabeeën 7:14 en Sirach 36:24. Verlangen kin twij kanten oet goan. Verlangen noar wat nog komt, mor je kinnen ook terugverlangen, biev. noar tied dat je nog goud ter bain waren. Verlangen noar wat nog komen mout, is ien t Grunnegers longern. Longern dut ain aalgedureg en intensief. t Komt van n old waarkwoord dat wie nait meer bruken, mor dat veurkomt ien t Middelaiwse laid Egidius waer bistu bleven, mi lanct na di gheselle mijn.
Ien Psaalm 42 komt zowel wènst veur as ook longern. Psaalmdichter het wènst van Gods hoes. Hai is op t moment haildal woaraarns op Golanhoogte en tempel staait gunters ien Jeruzelem. En dichter longert noar God, net as n hert longert noar vris wotter.
Der is ain woord ien t Grunnegers dat ook n staark verlangen is. Mor dat zel je ien Biebel nait aantrevven: jank. Jank het n negatieve biesmoak: n zoeperd het jank noar draank.
Klaas Pieterman
_____________________________________________________________
6
NIJS VAN SIKTOARES
Beste Lezers,
Even bieproaten over zoaken dij der goande wazzen, binnen en kommen.
Wat der was:
Onder dit kopke wordt t verhoal aal korter en ook wat aintoneg. Wie kinnen nait vergoadern en zoaken dij j ainglieks wel geern op taauw zetten willen kom je nait veul wieder mit. Wie bewegen ons immers op t terrain van toal en cultuur en doar is communicoatie , t laifst fysieke, n belangriek onderdail van wat mie aangaait. Vat dit verhoal nou nait op as n kloagzang, mor meer as n werkelekhaid woar wie aalmoal last van hebben en woar wie n weg ien perbaairen te vienden. Zeg mor nait aal stil stoan bie wat nait kin mor juust zuiken noar wat aal kin en doar binnen sömmegen hail loos ien. Is ook ja gain lozer goud as minsken wordt der toch zegd? Ien t veurege nummer schreef ik nog over contact mit RTV Noord om doar wat kloar te kriegen met t oetzenden van Grunneger dainst of zo. Dat bliekt aaltied net even weer makkelker op papier as ien praktiek. Grunneger dainsten binnen traauwens hoast aalmoal ofzegd. Puutholder is ook actief bezig bleven en zel joe ien n aigen stukje waiten loaten hou of t op dat terrain goan is en gaait. Vroag noar n collectebuul is beantwoord. Kerk van Luttjegast het ons n poar haile schieren schonken. Wie binnen heur door hail dankboar veur!
Wat lopt: Beriemenskemizzie waarkt gestoag deur, dat kin ook digitoal en wat zai kloar moaken is te lezen op website. Nije laiden worden nou ook ien Grunneger Kerkbode vermeld. Biebelreuster staait ook aaldoag veur joe kloar op website. Veur wat betreft veurleesmaterioal veur kiender binnen wie nog niks opschoten . Wie hopen op nije kansen om doar ook ais even over te proaten mit Olaf Vos dij zulf oet t onderwies komt. As ie n goud idee hebben heur wie dat van zulf geern van joe!
7
Wie vroagen der nog even weer aandacht veur of ie ain van collectes bestemmen willen veur Liudgerstichten en of ie op liturgie ook www.liudger.org ofdrukken willen as ie n Grunneger dainst organiseren.
Wat Komt:
Zoas ik al schreef zuiken minsken toch naor nije wegen en meugelkheden. Zo wil domie Graddie Meijer n Grunneger dainst opnemen en dij digitoal beschikboar stellen. Graddie zel der zulf ook nog wat over schrieven. Op eerste poasdag maggen wie n dainst opnemen ien Kloosterkerk ien Ten Boer dij direct oetzonden wordt om 17.00 uur.
Domie Klaas Pieterman is veurganger en Johanna Bart (sopraan) nimt zang veur heur reken. Wie binnen hail blied mit de spontoane opstellen van Kerkenroad, köster, örganist Roelof Kuik en minsken van techniek van Kloosterkerk dij der geern een mooi gehail van moaken willen. Nait zoezen dus over wat nait kin. Mit n kander doun wat aal kin. Hol website ook even ien de goaten!
Tip:
Een tip veur minsken dij n orde van dainst moaken willen veur n Grunneger dainst. Op joen computer staait onder accessoires n “knipprogramma”. Hail handig veur knippen en plakken. Veuraal as ie ook noten ofdrukken willen vanoet n PDF bestand van Psaalms & Gezangen.
Wat wie ons nog aal ofvroagen: Mout wie ook weer n dag veur begunstegers holden? Leste was ien Oskerd en Röttum. Dij dat mit moakt het het der vast mooie herinners aan. Wie holden ons as bestuur aanbevolen veur suggesties van joen kaant.
Groutnis en gezondhaid,
Klaas de Vries siktoares Liudgerstichten
_____________________________________________________________
8
JSB records project
Nooit van heurd zeggen ie meschain, net as ik.
Ien december 2020 gaf Protestantse Kerk ien Nederland n brochure oet mit as titel: As t leven kantelt-Psaalms ien coronatied. Twaalf psaalms worden doarien oetlicht. Rond thema's Voader, Zeun en Gaist het t team van JSB Records Ien blokjes van drij psaalms der negen van verder oetwaarkt.
Kin t stof joe sums priezen? zingt psaalm 30. Even wieder komt t antwoord; Nou zing ik psaalms veur jou, ik kin mie nait meer stilholden.
Onder gedachten van negen psaalms ien tieden van nood binnen der deur örganist Sietse de Vries van dij negen psaalms improvisoaties opnomen op t örgel van Martinikerk en binnen der bie elke psaalm oetleg en overwegens schreven deur theologen woar onder ons veurzitter ds Klaas Pieterman, priester Antoine Bodar, ds Pieter Versloot, en ds Tonnis van Eerden. Dr Jan Luth schreeft ienlaaiden en op omslag is n waark van Henk Helmantel ofdrukt.
Zai der aan te kommen zol k zeggen. Zuik mor even op internet JSB Records dat wiest zich vanzulf.
Klaas de Vries siktoares Liudgerstichten
_____________________________________________________________
9
NIJS VAN PUUTHOLDER
t Is gebrukelk in eerste oetgoave van t joar n overzicht te geven van financiële railen en zailen van Liudgerstichten in t joar doarveur. Dat dou ik nou ook, al mout ik ter bie zeggen dat t overzicht nog nait deur t bestuur besproken (en goudkeurd) is. Wie binnen ja nog nait weer bie n kander west sunt jannewoarie 2020. Ie waiten reden: Corona.
Wie haren in meert 2020 nog n begroten woarin roemte was veur n poar activiteiten. Schaande genog is der niks van kommen. Wie zain dij begroten nou mor as geldend veur dit joar en wie hopen dat er nou wel wat oet stro zet worden kin. Ie lezen der wel over in dizze oetgoave.
Financieel overzicht 2020 Liudgerstichten
Ontvangsten:
Oetgoaven:
begunstegers
1.487,50
diverse kosten
31,35
biedroagen kerken
438,90
kosten webstek
314,60
giften
15,00
kosten aigen dainsten
313,50
*)
opbrengst dagbouk II
22,68
drukkosten nijsberichten
116,50
verzendkosten nijsber.
493,51
Bankkosten
130,69
Resultoat
563,93
1.964,08
1.964,08
*) betreft kosten van kerstnachtdainst 2019.
Wie bedanken ale begunstegers veur heur biedroagen. Ook dit joar is der gain acceptgirokoart. Doarom dou ik wel weer n oproup veur begunstegers (en elk dij ons n waarm haart toudragt).
10
Willen ie joen biedroage veur 2021 overmoaken op
NL48 INGB 0003184345 van STICHTING LIUDGERSTICHTEN
Minimumbiedroage per joar is € 12,50. Meer is welkom!
Nog wat aans: wie leven tegenswoordeg in n digitoale wereld. Kerkdainsten kommen via televisie, computer of gleerbred bie ons in hoes nou wie nait noar kerk kinnen. Nijs ook – en omdat volgende Liudgernijs pas weer over n haalf joar bie joe komt zol t mooi wezen as wie joe in tussentied ook berieken kinnen. Doar hebben wie din wel n e-mailadres van joe veur neudeg. Vertraauw der op dat in vailege handen is, net als joen hoesadres. Wie hebben der al voaker om vroagt en hebben ook n poar reaksies had, mor der binnen vast veul meer lu dij n e-mailadres hebben. Wie hopen dat ie ons dat adres deurgeven! Bedankt!
Lineke Kok
_____________________________________________________________
LUTJE DAINST
t Is n vrumde tied: 1,5 meter, 1 minsk op veziede en gain kerkdainsten of mit mor 30 man en nait zingen. n Stille tied. Om dij reden wil ik n lutje dainst moaken, liek as ik dou veur mien gemainden.
n Dainst mit meziek en zingen, mit beelden en vanzulf woorden uut Biebel.
Ik kin dr nog nait veul over zeggen. Allain dat t komen zel. Hol webstek van Liudgerstichten goud in goaten. Noa Poaske is t zowied.
www.liudger.org
groutnis,
Graddie Meijer
_____________________________________________________________
11
EMMAÜS-GANGERS
Hai haar wel zegd, Hai mos veul lieden
en staarven, moar den zol Hai weer
oet doden opstoan om aaltieden
bie heur te wezen as heur Heer.
Toch duzzen zai dat nait meer hopen;
mismoudeg gongen zai op pad.
Doar kwam een vremde bie heur lopen,
dei oetleg gaaf van hou en wat.
Zai vruigen, dou z’ in hoes goan zollen:
Blief bie ons, Heer, ’t is al zo loat,
dag is zowat veurbie; wie wollen
nog wieder mit Joe aan de proat.
Dou ’t moal begon gaf Hai zien zegen;
Hai brook een brood en laangde ’t rond.
Dei hannen ….! Dat geboar ….! Zai zwegen,
moar heur geloof kreeg vaste grond.
Zai keken op. Hai was verswonnen.
Moar ain ding wozzen zai hail wis:
’t Was Hom! Toch het Hai overwonnen!
Hai is ‘t, dei aiweg bie ons is!
Pieter Jan van Leeuwen (1906-1982)
_____________________________________________________________
12
GRUNNEGER DAINSTEN
_____________________________________________________________
April 2021
25 19.00 uur Westerbrouk ds. Tammo Oldenhoes
Òlweg 75
Juli 2021
18 09.30 uur Vlagtwedde ds. Klaas Pieterman
Prot. Kerk de Weite
Augustus 2021
15 11.00 uur Borgtoen ds. Klaas Pieterman
Verhildersum Lains
September 2021
5 09.30 uur Prot. Kerk Lains ds. Klaas Pieterman
5 12.00 uur Prot. Kerk ds. Klaas Pieterman
Menskeweer
26 19.00 uur Westerbrouk ds. Klaas Pieterman
Òlweg 75
Kiek veur meer gegevens en meer (nije) kerkdainsten veuraal eefkes op
webstek van Liudgerstichten (www. liudger.org)
_____________________________________________________________
SOAMENSTELLEN BESTUUR
Doagelks bestuur:
veurzitter: ds. Klaas Pieterman, Nijkerk (‘t Hogeland)
siktoares: Klaas de Vries, Westerbrouk
puutholder: Lineke Kok – Staal, Scheemde.
Aander leden: Greta Huis, Loppersom
ds. Graddie Meijer, Heerenveen
Willem Tjebbe Oostenbrink, Zuudhörn
ds. Marten de Vries, Winzum
Koos Wiersma, Lains.


Terug

Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook