Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Ruth Dood van Elimelek en zien zeuns (1: 1- 5)   
Noömi weerom noar Betlehem; Ruth gaait mit (1: 6-18)   
Betlehem (1:19-22)   
Ruth leer Boäz kennen (2: 1-23)   
Ruth bie Boäz op dörsdeel (3: 1-18)   
Boäz traauwt mit Ruth (4: 1-17)   
Doavid zien veurgeslacht (4:18-22)   

Bo��z traauwt mit Ruth (4: 1-17)

Ruth 04


01Ondertussen was Boäz noar poort tou goan en haar zok doar deelzet. Dou kwam lözzer hom verbie, doar Boäz t over had haar. "Ie doar, kom ais even hier zitten," zee Boäz. Man ging dou zitten. 02Van oldsten van stad vruig Boäz tien man om zitten te goan en dat deden ze. 03Dou zee hai tegen lözzer: "Noömi, dij oet t laand van Moäb weerom is, zel t stok laand verkopen dat van ons bruier Elimelech west het. 04Nou haar ik docht, en ik zeg joe t nou, koop ie t, doar dij hier zitten en oldsten van mien volk bie binnen. Voldou joen plicht as lözzer as ie dat willen. Mor zeg mie as ie joen plicht as lözzer nait voldoun, dat ik t wait. Want der is gainain om te lözzen boeten joe, en den kom ik." Dou zee hai: "Ik zel lözzen." 05Dou zee Boäz: "Op dag dat ie t laand aanveerden oet handen van Noömi, krieg ie Ruth ook, dij vraauw oet Moäb, doar de man van sturven is, om dij zien noam in stand te holden op zien aarfdail." 06Dou zee dij lözzer: "Hier zel ik nait veur börgen kinnen, mien aarfdail zol meschain te gronde goan. Wees ie de lözzer veur wat ik lözzen mos, want börgen kin ik t nait. 7-8 Koop ie joe t mor." En hai dee zien schoug oet. (In Israël was in olde tieden mit lözzen en ruilen gebruuk dat, om de haile zoak vaast te leggen, ain zien schoug oetdee en aan aander gaf. Zo haar dat zien beslag in Israël.) 09Boäz zee tegen oldsten en tegen aal t volk: "Vandoag bin ie getugen dat ik aal wat van Elimelech west het en van Kiljon en Machlon, koop oet handen van Noömi. 10 Ruth, de Moäbitische vraauw van Machlon, neem ik mie as vraauw om noam van heur versturven man in stand te holden op zien aarfdail. Zo zel zien noam maank sibben, volk en oldsten nait verloren goan." 11 Aal t volk in poort en oldsten mit, zeden dou: "Wie binnen getugen. Dat de HEER dizze vraauw dij in joen hoes komt, moaken mag geliek as Rachel en as Lea, dij baaident t hoes Israël baauwd hebben. Gedroag joe klouk in Efrata en wor vernuimd in Betlehem. 12 Dat joen hoes wezen mag as t hoes van Peres, zeun van Tamar en Juda, deur t noageslacht dat de HEER joe oet dizze jonge vraauw geven zel." 13 Zo nam Boäz Ruth en zai wer zien vraauw, en hai haar gemainschop mit heur. De HEER muik dat zai in verwachten kwam en n zeun kreeg. 14 De vraauwlu zeden dou tegen Noömi: "Loat ons de HEER priezen dij niks verzuumd het om joe heden n lözzer te geven. Dat van zien noam in Israël hoog opgeven worden mag. 15 Joen ziel zel hai weer leventeg moaken en hai zel joe onderholden op joen ol dag. Joen schoondochter dij wies mit joe is, het hom ja ter wereld brocht. Zai is joe meer weerd as zeuven zeuns." 16 Noömi zette t kind op heur schoot en verzörgde t. 17 Buurvraauwen gavven hom n noam: "Der is n zeun veur Noömi geboren," zeden ze, en zai nuimden hom Obed. Hai is de voader van Isaï, voader van David.