Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Ruth Dood van Elimelek en zien zeuns (1: 1- 5)   
Noömi weerom noar Betlehem; Ruth gaait mit (1: 6-18)   
Betlehem (1:19-22)   
Ruth leer Boäz kennen (2: 1-23)   
Ruth bie Boäz op dörsdeel (3: 1-18)   
Boäz traauwt mit Ruth (4: 1-17)   
Doavid zien veurgeslacht (4:18-22)   

Ruth bie Bo��z op d��rsdeel (3: 1-18)

Ruth 03


01Noömi, heur schoonmoeke, zee tegen heur: "Mien wicht, zol ik gain vasteghaid veur die zuiken, dat die t goud goan zel? 02Boäz, bie dij zien vraauwlu doe west hest, is ja nog femilie van ons. Dij is vanoavend op dörsdeel aan t gaarst wannen. 03Wask en zaalf die, dou dien overklaid aan en goa noar dörsstee tou, mor zo, dat hai die nait vernemt veur en aleer hai etendrinken doan het. 04As hai zok deellegt mostoe goud acht geven op t stee doar hai ligt. Goa doar noar tou, sloag t dek bie zien voutenèn op en leg die doar deel. Den dut hai wel blieken wastoe doun most." 05"Aal wat ie zeggen zel ik doun," zee Ruth. 06Zai ging dou noar dörsstee tou en dee ales zo as heur schoonmoeke heur t besteld haar. 07Noa etendrinken was t Boäz goud te moude en hai legde zok deel aan t èn van n zoadbult. Dou kwam zai hail stil bie hom, sluig bie zien vouten dek op en legde zok deel. 08t Was middernaacht dou man kèl wakker wer, om zok tou vuilde en vernam dat ter n vraauw bie hom aan t voutenèn lag. 09Hai vruig: "Wel bistoe?" "Ik bin Ruth," antwoordde zai, "joen dainstmaaid. Spraaid joen vleugel oet over joen dainstmaaid want ie binnen lözzer." 10 Dou zee hai: "Dat de HEER joe zegen mag, mien wicht. Doe hest dien traauw nog beter bewezen as destieds, mit nait achter jongkerels aan te lopen, netgliek of zai riek of aarm wazzen. 11 Wees mor nait baang, mien wicht, aal wastoe zegd hest, zel ik veur die doun, want t is aalgemain bekend in dizze stad dastoe n degelke vraauw bist. 12 Mor aalhouwel ik dien lözzer bin, is der nog n lözzer en dij is die sibber as ik. 13 Blief hier vannaacht. As hai mörgenvroug joe lözzen wil, goud, loat hom joe den lözzen. As hom doar niks aan gelegen ligt, dou ik t, zo woar as de HEER leeft. Blief aan mörgentied tou liggen." 14 Zo bleef zai aan zien voutenèn liggen aan mörgentied tou. Veur en aleer men ain onderschaaiden kon, ston ze op, want hai wol nait dat t bekend wer dat ter n vraauw op dörsstee west haar. 15 Hai zee: "Kom hier mit dien omslagdouk dij ie droagen en hol dij op." Zai huil hom op en hai meette doar zès moat gaarst in òf en legde heur dij op. 16 Dou zai bie heur schoonmoeke weeromkommen was zee dij: "Hou is die t vergoan, mien wicht?" Zai vertelde heur t aalmoal wat man heur doan haar. 17 "Dizze zès moat gaarst het hai mie geven," zee ze, "want hai zee tegen mie: 'Kom nait mit lege handen aan bie dien schoonmoeke.'" 18 Dou zee Noömi: "Hol die trankiel, mien wicht, totdast waist hou of t oetpakt. Want dij man zel nait rusten veur hai dizze zoak vandoag nog tou n goud èn brocht het."