Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Ruth Dood van Elimelek en zien zeuns (1: 1- 5)   
Noömi weerom noar Betlehem; Ruth gaait mit (1: 6-18)   
Betlehem (1:19-22)   
Ruth leer Boäz kennen (2: 1-23)   
Ruth bie Boäz op dörsdeel (3: 1-18)   
Boäz traauwt mit Ruth (4: 1-17)   
Doavid zien veurgeslacht (4:18-22)   

No��mi weerom noar Betlehem; Ruth gaait mit (1: 6-18)

Ruth 01


06Dou muik ze zok veerdeg mit heur baaide schoondochters om weerom te goan tou kontrainen van Moäb oet, want in t laand van Moäb haar ze vernomen dat de HEER om zien volk docht haar deur heur brood te geven. 07Ze ging mit heur baaide schoondochters van t stee vot doar ze west haar, en zai gingen op pad, weerom noar t laand van Juda. 08Noömi zee tegen heur baaide schoondochters: "Goa mor weerom, elk noar joen moekes hoes. Ik hoop dat de HEER goud veur joe wezen mag, net as ie goud west hebben veur de manlu dij sturven binnen en veur mie, 09en dat de HEER joe t geven mag, dat ie rust kriegen, elk in t hoes van zien aigen man." Dou smokte zai heur, mor zai begunden haard te schraiven. 10 Ze zeden tegen heur: "Nee, wie willen mit joe weerom noar joen volk." 11 Mor Noömi zee: "Goa toch weerom, mien dochters, woarom zol ie mit mie mitgoan, ik krieg ja toch gain kinder meer dij joen man worden kinnen. 12 Goa toch weerom, mien dochters, ik bin ja te old veur n man. Al zol ik ook zeggen dat ter hoop veur mie was, al zol ik alderdeegs vannaacht nog bie n man sloapen en nog zeuns kriegen, 13 zol ie den nog wachten dat dij groot binnen? Zol ie den zo laank zunder man kinnen? Nee wichter, t is veur mie nog veul stoerder as veur joe, want de haand van de HEER is tegen mie." 14 Mor zai begunden vannijs te schraiven. Orpa smokte heur schoonmoeke, mor Ruth huil zok stief aan heur vaast. 15 "Kiek," zee Noömi, "dien schoonzuster is weeromgoan noar heur volk en goden. Goa dien schoonzuster toch achternoa." 16 Mor Ruth zee: "Ie mouten mie nait zo prezzen joe in steek te loaten en weerom te goan. Doar ie hèngoan, goa ik hèn, doar ie snaachts sloapen, sloap ik; joen volk is mien volk en joen God is mien God. 17 Doar ie staarven, wil ik ook staarven en doar ook begroaven worden. De HEER mag mie k-wait-nait-wat doun as nait dood allenneg mie bie joe vothoalen zel." 18 Dou zai zag dat ze vastbesloten was mit heur mit te goan, huil ze op mit tegen heur te proaten.