Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Ruth Dood van Elimelek en zien zeuns (1: 1- 5)   
Noömi weerom noar Betlehem; Ruth gaait mit (1: 6-18)   
Betlehem (1:19-22)   
Ruth leer Boäz kennen (2: 1-23)   
Ruth bie Boäz op dörsdeel (3: 1-18)   
Boäz traauwt mit Ruth (4: 1-17)   
Doavid zien veurgeslacht (4:18-22)   

Dood van Elimelek en zien zeuns (1: 1- 5)

Ruth 01


01t Vuil veur in tied van rechters dat ter ais hongersnood in t laand was. Dou ging n man oet Betlehem in Juda, mit zien vraauw en baaide zeuns, as boetenlander in kontrainen van Moäb wonen. 02Dij man haitte Elimelech, zien vraauw Noömi en zien baaide jonges haitten Machlon en Kiljon, t wazzen Efratieten oet Betlehem in Juda. Aanland in kontrainen van Moäb bleven ze doar. 03Dou sturf Elimelech, Noömi heur man, en zai bleef achter mit heur baaide zeuns. 04Dij traauwden mit Moäbitische vraauwen. De aine haitte Orpa en de aandere Ruth. Zai bleven doar om en bie tien joar. 05En dij twij, Machlon en Kiljon, sturven ook. En zo bleef dij vraauw achter, zunder heur man en heur baaide kinder.