Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Besniedenis en Poask (5: 1-12)

Jozua 05


01Dou ale keunenks van Amorieten aan westkaant van Jordaan en van Kanaänieten aan Grode Zee heurden dat de HEER Jordaan opdreugen loaten haar, net zo laank dat Isrelieten aan overkaant wazzen, luiten ze moudveren hangen en werden schietensbenaauwd veur heur. 02Dou zee de HEER tegen Jozua: "Most mèzzen moaken van vuurstain en Isrelieten besnieden, net as vrouger in Egypte." 03Jozua zörgde der veur dat dij mèzzen der kwammen en dat Isrelieten besneden werden. Stee doar dat gebeurde hait nog Besniedenisheuvel. 4-5 Besniedenis was n hail zet al nait gebeurd. Veurdat t volk oet Egypte votgoan was, was aal t manvolk besneden, mor was dat mit kinder dij onderwegens geboren wazzen nait gebeurd. 06Aan t èn van dij joaren was ter gainain meer over van dij weerboare manlu dij oet Egypte votgoan wazzen, omreden zai haren nait doan wat of de HEER tegen heur zegd haar. Hai haar hail vrouger al aan veurolders touzegd dat hai t volk wis en woarachteg dit vruchtboare laand geven zol, mor dizze lu moggen der nait in. Eerst dou zai oet tied kommen wazzen, het hai ons in t laand van melk en hunneg brocht. 07Zeuns van dij ongeheurzoame lu wazzen onderwegens nait besneden. Nou zörgde Jozua doarveur. 08Dou t altmoal achter rug was, mozzen manlu weer genezen en doarom bleef t haile volk zo laank op stee. 09Dou zee de HEER tegen Jozua: "In Egypte was ie sloaven, nou bin ie vrij. Dij schaande is nou vot." Doarom hait stee doar dat gebeurde aaltied nog Gilgal, dat wil zeggen: Votnomen. 10 In tied dat Isrelieten bie Gilgal touhuilen in vlakte bie Jericho, vierden ze Pesach op vattiende dag van moand nisan. 11 Aanderdoags bakten ze brood zunder gèst van t koorn dat in t laand Kanaän wozzen was. Wat ter van gingen ze povven. 12 Van dou òf aan kwam der gain manna meer. Zai haren eerste joar genog aan wat of t laand opleverde.