Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

God sprekt vrij w��l op Jezus vertraauwt (3:21-30)

Braif aan Romaainen 03


21 Mor nou is aan t licht kommen, hou of God boeten wet om vrijsprekt. Wet en Profeten haren t doar al over. 22 Hou of mensken deur in Jezus Christus te leuven, deur God vrijsproken worden. En dat geldt den veur ále mensken. Onderschaaid is ter ja nait: 23 altmoal hebben ze zundegd; gainain komt zo wied, dat God hom n pluumke geft. 24 As ze vrijsproken worden, den kriegen ze dat vergees; deur zien genoade; deurdat Christus Jezus heur vrijkocht het. 25 Dij zol - zo haar God zok dat veursteld - deur te staarven God tevree stellen, zodat wie deur te leuven weer bie hom kommen moggen. Zo kon e zain loaten,dat God rechtveerdeg is. (En dat mos wel, omreden God haar zunden dij vrouger doan wazzen, lopen loaten; 26 zo'n geduld haar e.) Zo kon e vandoag de dag zain loaten, dat God rechtveerdeg is. Zo zol blieken: God staait in zien recht, ook as e vrijsprekt wèl t van geleuf in Christus Jezus verwacht. 27 Hou zol we den nog groots wezen kinnen? Dat is veurgoud aan kaant doan! Deur welke regel? Dij van "wat heb we doan?"? Nee, mor dij van "wie leuven"! 28 Wie reken ja zo: deur te leuven wor je vrijsproken; doun wat wet vragt, telt nait. 29 Of is God allenneg Jeuden heur God en nait gliekegoud dij van haaidens? Joa wis, ook dij van haaidens! 30 Der is toch mor ain God! Nou, dij zel Jeuden vrijspreken op heur geleuf, en nait-Jeuden net zo.