Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
t Evengelie volgens Lucas 1: 1- 4 Inlaaiden
Bericht van Johannes zien geboorte (1: 5-25)   
Bericht van Jezus zien geboorte (1:26-38)   
Maria heur bezuik bie Elisabet (1:39-45)   
Maria heur lofzang (1:46-56)   
Geboorte van Johannes de Deuper (1:57-66)   
Zacharias zien lofzang (1:67-80)   
Jezus zien geboorte (2: 1-21)   
Jezus in tempel bie Simeon en Hanna (2:22-40)   
Dou Jezus twaalf joar was (2:41-52)   
t Waark van Johannes de Deuper (3: 1-20)   
Jezus zien deup (3:21-22)   
Jezus zien stamboom (3:23-38)   
Jezus oetdoagd (4: 1-13)   
Jezus preekt in Nazeret (4:14-30)   
Jezus in Kafárnaüm (4:31-44)   
Petrus wordt Jezus zien leerling (5: 1-11)   
n Meloatse man beder moakt (5:12-16)   
n Verlamde man beder moakt (5:17-26)   
Levi wordt Jezus zien leerling (5:27-32)   
Vasten (5:33-39)   
Jezus en sabbat (6: 1-11)   
twaalm (6:12-16)   
Zoalegsprekens (6:17-26)   
Wet van laifde (6:27-38)   
Baalk en splinter (6:39-42)   
Boom en vrucht (6:43-45)   
Twij fonnementen (6:46-49)   
Kaptaain van Kafárnaüm (7: 1-10)   
Jongkerel oet Naïn (7:11-17)   
Jezus en Johannes de Deuper (7:18-35)   
Jezus zaalfd deur n zundoares (7:36-50)   
Vraauwlu dij Jezus dainden (8: 1- 3)   
Geliekenis van zaaier (8: 4-15)   
t Woare heuren (8:16-18)   
Jezus zien femilie (8:19-21)   
Störm op t meer (8:22-25)   
Bezeten man beder moakt (8:26-39)   
Jaïrus zien wichtje (8:40-56)   
Apostels worden oetstuurd (9: 1- 6)   
Herodes en Jezus (9: 7- 9)   
Viefdoezend worden zat (9:10-17)   
Petrus zien getugenis (9:18-21)   
Eerste veurzeggen van t lieden (9:22-27)   
Jezus op baarg verheerlekt (9:28-36)   
Bezeten jong beder moakt (9:37-43)   
Twijde veurzeggen van t lieden (9:44-45)   
Wèl is boas? (9:46-50)   
Jezus en Sameritoanen (9:51-56)   
t Volgen van Jezus (9:57-62)   
Seuventeg aandern worden oetstuurd (10: 1-20)   
Jezus daankt en sprekt zoaleg (10:21-24)   
Baarmhaartege Sameritoan (10:25-37)   
Maria en Marta (10:38-42)   
t Beden (11: 1-13)   
Jezus en kwoaie gaisten (11:14-28)   
Vroag om n taiken (11:29-32)   
Laamp van t liggoam (11:33-36)   
Farizeeërs en wetgeleerden (11:37-54)   
Vermoanens (12: 1-12)   
Rieke boer (12:13-21)   
Bezörgd wezen (12:22-34)   
Woaksoam wezen (12:35-48)   
t Oordail komt (12:49-59)   
Schuld en straf (13: 1- 5)   
t Oordail oetsteld (13: 6- 9)   
Jezus moakt ain op sabbat beder (13:10-17)   
Woar of God zien Riek op liekt (13:18-21)   
Wèl of beholden worden (13:22-30)   
Jezus klagt over Jeruzelem (13:31-35)   
Jezus moakt n zuchtege man beder (14: 1- 6)   
t Bèste stee aan toavel (14: 7-11)   
Wèl of je nuigen mouten (14:12-14)   
t Grode feestmoal (14:15-24)   
Wat ter vaastzit aan t volgen van Jezus (14:25-35)   
Geliekenis van t verloren schoap (15: 1- 7)   
Geliekenis van t verloren muntje (15: 8-10)   
Geliekenis van verloren zeun (15:11-32)   
Geliekenis van onrechtveerdege rentmeester (16: 1-18)   
Geliekenis van rieke man en aarme Lazarus (16:19-31)   
Zok woaren veur verlaaiders (17: 1- 6)   
Boas en knecht (17: 7-10)   
Tien meloatsen beder moakt (17:11-19)   
Wanneer komt God zien Riek? (17:20-37)   
Volholden mit beden (18: 1- 8)   
Farizeeër en tollenoar (18: 9-14)   
Jezus zegent kinder (18:15-17)   
Rieke man (18:18-30)   
Daarde veurzeggen van t lieden (18:31-34)   
Bar-Timeüs beder moakt (18:35-43)   
Zacheüs (19: 1-10)   
Geliekenis van drij knechten (19:11-28)   
Intocht in Jeruzelem (19:29-44)   
Jezus drift kooplu tou tempel oet (19:45-48)   
Jezus zien volmacht (20: 1- 8)   
Geliekenis over slechte pachters (20: 9-19)   
Belasten betoalen aan kaaizer van Rome (20:20-26)   
Vroagen noar opstoan oet dood (20:27-40)   
Doavid zien Zeun en Heer (20:41-44)   
Wèl of t mainste geft (21: 1- 4)   
t Èn van wereld (21: 5-38)   
Judas zien verroad (22: 1- 6)   
t Poaskemoal (22: 7-18)   
t Oavendmoal (22:19-23)   
Proat bie t oavendmoal (22:24-38)   
Getsemané (22:39-46)   
Jezus wordt oppakt (22:47-53)   
Petrus zegt, hai ken Jezus nait (22:54-62)   
Veur Hoge Road (22:63-71)   
Jezus veur Piloatus (23: 1- 5)   
Jezus veur Herodes (23: 6-12)   
Jezus wordt ter dood veroordaild (23:13-25)   
Jezus noar t kruus (23:26-32)   
Jezus aan t kruus (23:33-43)   
Jezus staarft (23:44-56)   
Oet dood opstoan (24: 1-12)   
dij noar Emmaüs gingen (24:13-35)   
Verschienen aan leerlingen (24:36-53)   

t ��n van wereld (21: 5-38)

t Evengelie volgens Lucas 21


05Dou gounent van tempel zeden dat e mit mooie stainen en wijgeschenken versierd was, zee e: 06"Wat of ie doar zain - der zel n tied kommen dat ter gain twij stainen opnkander blieven zellen. t Wordt aal mit grond slichtmoakt!" 07Ze vruigen hom: "Meester, wanneer zel dit wezen? En woar kin we aan zain dat t ter op aan gaait?" 08Hai zee: "Wees ter op verdocht en loat joe niks wiesmoaken. Mennegain zel kommen onder mien noam en zeggen: 'Ik bin t!' en 'Tied is ter heer!' Loop nait achter heur aan. 09En as ie heuren van oorlogen en rebulie, loat joe doar nait baang veur moaken. Dij dingen mouten ja eerst gebeuren. Mor dat is t èn vot nog nait." 10 Dou zee e tegen heur: "Volken en keunenkrieken zellen mitnkander sloags roaken. 11 Der zellen swoare eerdbevens en nou hier en den doar pest en hongersnood wezen. Ook benaauwde dingen en geweldege taikens aan lucht zellen zok veurdoun. 12 Mor veur t zo wied is, zellen ze joe oppakken en achter joe heerzitten en joe opbrengen in sinagoges en gevangenizzen, joe veur keunenks en stadholders laaiden, omreden ie kommen veur mie oet. 13 t Zel veur joe hier op oetlopen, dat ie getugen mouten. 14 Dou der den denk om dat ie nait in t veuren bedenken hou of ie joe verweren zellen. 15 Ik zel joe zokse wieze woorden in mond geven, dat joen tegenstanders doar niks tegen inbrengen kinnen. 16 Alderdeegs deur joen olders en bruiers en femilie en vrunden zel ie verroaden worden. Ze zellen gounent van joe doodmoaken. 17 Elkenain zel joe hoaten, omreden ie kommen veur mie oet. 18 Mor gain hoar van joe zel verloren goan. 19 Deur vol te holden, zel ie t levent ter òf redden.

20 Zo gaauw as ie zain dat Jeruzalem deur legers insloten wordt, reken der den mor op dat t ter aan tou is dat stad leeghoald wordt. 21 Loaten dijent dij in Judea touholden baargen in vluchten. Dij in stad binnen, mouten zain dat ze der oetkommen. Dij op t laand binnen, mouten der nait ingoan. 22 Dat binnen ja doagen van vroak. Aal wat of schreven staait, komt oet. 23 Dij aarme vraauwlu dij in dij doagen n kind onder t haart droagen of aan bòrst hebben! Den zel der grode nood over t laand kommen en n oordail gaait over t volk. 24 Ze zellen deur t sweerd omkommen. Ze worden gevangennomen en votsleept noar ale landen. Jeruzalem zel deur haaidens vertrapt worden. Net zo laank, dat dij heur tied ook verbie is. 25 Mit zun, moan en steerns zellen male dingen gebeuren. Op wereld zellen mensken doodsbenaauwd wezen en nait waiten hou of ze ontkommen mouten aan boldernde en broezende zee. 26 Mensken bestaarven t van benaauwdens veur aal wat of ter nog over wereld lösbreken zel. Hemelliggoamen zellen ja wankeln! 27 En den zellen ze Menskenzeun kommen zain op n wolk, mit grode macht en stoatsie. 28 As dat nou begunt, kom den in t èn en kiek goud oet. Den is joen verlözzen stoef bie."

29 Hai vertelde heur n geliekenis: "Dou es denk om viegeboom en aal aander bomen. 30 Zo gaauw as ze oetlopen, en ie zain dat, den wait ie oet joezulm wel dat zummer in aantocht is. 31 Zo mout ie ook, as ie dat gebeuren zain, waiten dat God zien riek stoef bie is. 32 Eerlieks woar, ik zeg joe: dizze generoatsie zel nait oetstaarven veur dat dit aalmoal gebeurd is. 33 Hemel en eerde zellen vergoan, mor mien woorden vervaast nait. 34 Mor kiek tou op joezulm. Dat joen haart joe nait ofstompt deur draank of zörgen veur t doagelks bestoan. Dat dij dag joe nait onverwachts overvaalt as n struup. 35 Hai zel ja lösbreken over ale mensken dij over haile wereld wonen. 36 Blief woakzoam! Beed gedureg dat ie kracht kriegen maggen om te ontkommen aan wat of ter aalmoal te gebeuren staait, en stand te holden veur Menskenzeun."

37 Doags zat e te leren in tempel, mor snaachts bleef e boeten op baarg, dij Olievenbaarg hait. 38 En aal t volk kwam al veur dag en daauw bie hom in tempel om noar hom te lustern.