Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
t Evengelie volgens Lucas 1: 1- 4 Inlaaiden
Bericht van Johannes zien geboorte (1: 5-25)   
Bericht van Jezus zien geboorte (1:26-38)   
Maria heur bezuik bie Elisabet (1:39-45)   
Maria heur lofzang (1:46-56)   
Geboorte van Johannes de Deuper (1:57-66)   
Zacharias zien lofzang (1:67-80)   
Jezus zien geboorte (2: 1-21)   
Jezus in tempel bie Simeon en Hanna (2:22-40)   
Dou Jezus twaalf joar was (2:41-52)   
t Waark van Johannes de Deuper (3: 1-20)   
Jezus zien deup (3:21-22)   
Jezus zien stamboom (3:23-38)   
Jezus oetdoagd (4: 1-13)   
Jezus preekt in Nazeret (4:14-30)   
Jezus in Kafárnaüm (4:31-44)   
Petrus wordt Jezus zien leerling (5: 1-11)   
n Meloatse man beder moakt (5:12-16)   
n Verlamde man beder moakt (5:17-26)   
Levi wordt Jezus zien leerling (5:27-32)   
Vasten (5:33-39)   
Jezus en sabbat (6: 1-11)   
twaalm (6:12-16)   
Zoalegsprekens (6:17-26)   
Wet van laifde (6:27-38)   
Baalk en splinter (6:39-42)   
Boom en vrucht (6:43-45)   
Twij fonnementen (6:46-49)   
Kaptaain van Kafárnaüm (7: 1-10)   
Jongkerel oet Naïn (7:11-17)   
Jezus en Johannes de Deuper (7:18-35)   
Jezus zaalfd deur n zundoares (7:36-50)   
Vraauwlu dij Jezus dainden (8: 1- 3)   
Geliekenis van zaaier (8: 4-15)   
t Woare heuren (8:16-18)   
Jezus zien femilie (8:19-21)   
Störm op t meer (8:22-25)   
Bezeten man beder moakt (8:26-39)   
Jaïrus zien wichtje (8:40-56)   
Apostels worden oetstuurd (9: 1- 6)   
Herodes en Jezus (9: 7- 9)   
Viefdoezend worden zat (9:10-17)   
Petrus zien getugenis (9:18-21)   
Eerste veurzeggen van t lieden (9:22-27)   
Jezus op baarg verheerlekt (9:28-36)   
Bezeten jong beder moakt (9:37-43)   
Twijde veurzeggen van t lieden (9:44-45)   
Wèl is boas? (9:46-50)   
Jezus en Sameritoanen (9:51-56)   
t Volgen van Jezus (9:57-62)   
Seuventeg aandern worden oetstuurd (10: 1-20)   
Jezus daankt en sprekt zoaleg (10:21-24)   
Baarmhaartege Sameritoan (10:25-37)   
Maria en Marta (10:38-42)   
t Beden (11: 1-13)   
Jezus en kwoaie gaisten (11:14-28)   
Vroag om n taiken (11:29-32)   
Laamp van t liggoam (11:33-36)   
Farizeeërs en wetgeleerden (11:37-54)   
Vermoanens (12: 1-12)   
Rieke boer (12:13-21)   
Bezörgd wezen (12:22-34)   
Woaksoam wezen (12:35-48)   
t Oordail komt (12:49-59)   
Schuld en straf (13: 1- 5)   
t Oordail oetsteld (13: 6- 9)   
Jezus moakt ain op sabbat beder (13:10-17)   
Woar of God zien Riek op liekt (13:18-21)   
Wèl of beholden worden (13:22-30)   
Jezus klagt over Jeruzelem (13:31-35)   
Jezus moakt n zuchtege man beder (14: 1- 6)   
t Bèste stee aan toavel (14: 7-11)   
Wèl of je nuigen mouten (14:12-14)   
t Grode feestmoal (14:15-24)   
Wat ter vaastzit aan t volgen van Jezus (14:25-35)   
Geliekenis van t verloren schoap (15: 1- 7)   
Geliekenis van t verloren muntje (15: 8-10)   
Geliekenis van verloren zeun (15:11-32)   
Geliekenis van onrechtveerdege rentmeester (16: 1-18)   
Geliekenis van rieke man en aarme Lazarus (16:19-31)   
Zok woaren veur verlaaiders (17: 1- 6)   
Boas en knecht (17: 7-10)   
Tien meloatsen beder moakt (17:11-19)   
Wanneer komt God zien Riek? (17:20-37)   
Volholden mit beden (18: 1- 8)   
Farizeeër en tollenoar (18: 9-14)   
Jezus zegent kinder (18:15-17)   
Rieke man (18:18-30)   
Daarde veurzeggen van t lieden (18:31-34)   
Bar-Timeüs beder moakt (18:35-43)   
Zacheüs (19: 1-10)   
Geliekenis van drij knechten (19:11-28)   
Intocht in Jeruzelem (19:29-44)   
Jezus drift kooplu tou tempel oet (19:45-48)   
Jezus zien volmacht (20: 1- 8)   
Geliekenis over slechte pachters (20: 9-19)   
Belasten betoalen aan kaaizer van Rome (20:20-26)   
Vroagen noar opstoan oet dood (20:27-40)   
Doavid zien Zeun en Heer (20:41-44)   
Wèl of t mainste geft (21: 1- 4)   
t Èn van wereld (21: 5-38)   
Judas zien verroad (22: 1- 6)   
t Poaskemoal (22: 7-18)   
t Oavendmoal (22:19-23)   
Proat bie t oavendmoal (22:24-38)   
Getsemané (22:39-46)   
Jezus wordt oppakt (22:47-53)   
Petrus zegt, hai ken Jezus nait (22:54-62)   
Veur Hoge Road (22:63-71)   
Jezus veur Piloatus (23: 1- 5)   
Jezus veur Herodes (23: 6-12)   
Jezus wordt ter dood veroordaild (23:13-25)   
Jezus noar t kruus (23:26-32)   
Jezus aan t kruus (23:33-43)   
Jezus staarft (23:44-56)   
Oet dood opstoan (24: 1-12)   
dij noar Emmaüs gingen (24:13-35)   
Verschienen aan leerlingen (24:36-53)   

Belasten betoalen aan kaaizer van Rome (20:20-26)


t Evengelie volgens Lucas 20


01Op ain van dizze doagen gaf e t volk weer onderricht in tempel en hai verkundegde bliede bosschop. Dou kwammen opperpriesters en schriftgeleerden mit oldsten op hom òf en ze zeden tegen hom: 02"Zeg ons ais, wat veur recht heb ie om dat te doun. En wèl het joe t recht doartou geven?" 03Hai gaf heur as antwoord: "Ik wil joe ook wat vroagen. 04Zeg ie mie mor es: Johannes zien deup, woar kwam dij heer: van hemel of van mensken?" 05Ze onnaaierden onder nkander: "As wie zeggen 'Van hemel,' zel hai zeggen: 'Woarom wol ie hom den nait leuven?' 06Mor as wie zeggen: 'Van mensken,' den zel aal t volk hier ons mit stainen doodgooien. Ze binnen der ja van overtuugd: Johannes was n profeet!" 07Dou zeden ze, ze wozzen nait woar of dij heer kwam. 08Jezus zee tegen heur: "Den zeg ik joe ook nait mit wat veur recht of ik dit dou!"

09Dou keerde e zok noar t volk en vertelde heur dizze geliekenis: "Der was es ain, dij n droevetoen aanlegde. Hai verpachtte hom aan wienboeren en dou ging e n haile toer tou t laand oet. 10 Dou tied ter heer was, stuurde hai n knecht noar zien pachters tou, dat ze zollen hom zien paart van toenopbrengst betoalen. Mor ze raanzelden hom òf en stuurden hom mit lege handen weerom. 11 Hai luit t ter nait bie en stuurde nog es weer n knecht. Dij raanzelden ze ook òf, beschimpten hom en stuurden hom mit lege handen weerom. 12 Nog luit e t ter nait bie en stuurde n daarde. Mor dij toakelden ze ook tou en smeten hom tou droevetoen oet. 13 Dou zee boas van droevetoen: 'Hou mout ik ter nou mit aan? k Zel mien alderlaifste jong sturen. Dij zellen ze ja wel mieden!' 14 Mor dou pachters hom aankommen zagen, stoken ze koppen bie nkander en zeden: 'Dat is aarfgenoam! Loat wie hom doodmoaken. Den is aarvenis veur ons!' 15 Ze smeten hom tou toen oet en muiken hom dood. Wat zel boas van toen den mit heur doun? 16 Hai zel kommen, dij pachters ombrengen en droevetoen aan aandern geven." Dou ze dat heurden zeden ze: "Nooit van zien levensdoagen!" 17 Mor hai keek heur stief aan en zee: "Wat bedudt dij tekst den: 'Stain dij amtslu ofkeurd haren, dij is as houkstain bruukt'? 18 Elk dij doarover stroekelt, dij vaalt te pletter. En as ain hom op kop krigt, dij wordt vermorzeld!" 19 Schriftgeleerden en opperpriesters perbaaierden op dat aigenste ogenblik hom op te pakken. Mor ze wazzen baang veur t volk. Ze haren ja wel deur dat e mit dizze geliekenis heur maind haar.

20 Ze huilen hom in de goaten en stuurden spionnen op hom òf. Dij zollen net doun of ze t goud mainden, mor ze zollen hom op zien woorden vangen. Den konden ze hom oetlevern in handen van stadholder. 21 Ze vruigen hom: "Meester, wie waiten dat ie liekoet spreken en onderricht geven. En gain mensk noar ogen kieken, mor eerlieks zeggen hou of God wil dat je leven zellen. 22 Nou den: mag wie kaaizer ainlieks wel belasten betoalen of nait?" 23 Mor hai haar vot deur hou filaain of ze wazzen en zee tegen heur: 24 "Loat mie es n denarie zain! Wèl zien kop en opschrift staait ter op?" Ze zeden van: "Kaaizer zienent!" 25 Hai zee tegen heur: "Den geef aan kaaizer wat of kaaizer toukomt en aan God wat of God toukomt." 26 En zo konden ze, doar t volk bie ston, gain vat op zien woorden kriegen. Ze stonden versteld over zien antwoord en deden t swiegen der tou.