Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
t Evengelie volgens Lucas 1: 1- 4 Inlaaiden
Bericht van Johannes zien geboorte (1: 5-25)   
Bericht van Jezus zien geboorte (1:26-38)   
Maria heur bezuik bie Elisabet (1:39-45)   
Maria heur lofzang (1:46-56)   
Geboorte van Johannes de Deuper (1:57-66)   
Zacharias zien lofzang (1:67-80)   
Jezus zien geboorte (2: 1-21)   
Jezus in tempel bie Simeon en Hanna (2:22-40)   
Dou Jezus twaalf joar was (2:41-52)   
t Waark van Johannes de Deuper (3: 1-20)   
Jezus zien deup (3:21-22)   
Jezus zien stamboom (3:23-38)   
Jezus oetdoagd (4: 1-13)   
Jezus preekt in Nazeret (4:14-30)   
Jezus in Kafárnaüm (4:31-44)   
Petrus wordt Jezus zien leerling (5: 1-11)   
n Meloatse man beder moakt (5:12-16)   
n Verlamde man beder moakt (5:17-26)   
Levi wordt Jezus zien leerling (5:27-32)   
Vasten (5:33-39)   
Jezus en sabbat (6: 1-11)   
twaalm (6:12-16)   
Zoalegsprekens (6:17-26)   
Wet van laifde (6:27-38)   
Baalk en splinter (6:39-42)   
Boom en vrucht (6:43-45)   
Twij fonnementen (6:46-49)   
Kaptaain van Kafárnaüm (7: 1-10)   
Jongkerel oet Naïn (7:11-17)   
Jezus en Johannes de Deuper (7:18-35)   
Jezus zaalfd deur n zundoares (7:36-50)   
Vraauwlu dij Jezus dainden (8: 1- 3)   
Geliekenis van zaaier (8: 4-15)   
t Woare heuren (8:16-18)   
Jezus zien femilie (8:19-21)   
Störm op t meer (8:22-25)   
Bezeten man beder moakt (8:26-39)   
Jaïrus zien wichtje (8:40-56)   
Apostels worden oetstuurd (9: 1- 6)   
Herodes en Jezus (9: 7- 9)   
Viefdoezend worden zat (9:10-17)   
Petrus zien getugenis (9:18-21)   
Eerste veurzeggen van t lieden (9:22-27)   
Jezus op baarg verheerlekt (9:28-36)   
Bezeten jong beder moakt (9:37-43)   
Twijde veurzeggen van t lieden (9:44-45)   
Wèl is boas? (9:46-50)   
Jezus en Sameritoanen (9:51-56)   
t Volgen van Jezus (9:57-62)   
Seuventeg aandern worden oetstuurd (10: 1-20)   
Jezus daankt en sprekt zoaleg (10:21-24)   
Baarmhaartege Sameritoan (10:25-37)   
Maria en Marta (10:38-42)   
t Beden (11: 1-13)   
Jezus en kwoaie gaisten (11:14-28)   
Vroag om n taiken (11:29-32)   
Laamp van t liggoam (11:33-36)   
Farizeeërs en wetgeleerden (11:37-54)   
Vermoanens (12: 1-12)   
Rieke boer (12:13-21)   
Bezörgd wezen (12:22-34)   
Woaksoam wezen (12:35-48)   
t Oordail komt (12:49-59)   
Schuld en straf (13: 1- 5)   
t Oordail oetsteld (13: 6- 9)   
Jezus moakt ain op sabbat beder (13:10-17)   
Woar of God zien Riek op liekt (13:18-21)   
Wèl of beholden worden (13:22-30)   
Jezus klagt over Jeruzelem (13:31-35)   
Jezus moakt n zuchtege man beder (14: 1- 6)   
t Bèste stee aan toavel (14: 7-11)   
Wèl of je nuigen mouten (14:12-14)   
t Grode feestmoal (14:15-24)   
Wat ter vaastzit aan t volgen van Jezus (14:25-35)   
Geliekenis van t verloren schoap (15: 1- 7)   
Geliekenis van t verloren muntje (15: 8-10)   
Geliekenis van verloren zeun (15:11-32)   
Geliekenis van onrechtveerdege rentmeester (16: 1-18)   
Geliekenis van rieke man en aarme Lazarus (16:19-31)   
Zok woaren veur verlaaiders (17: 1- 6)   
Boas en knecht (17: 7-10)   
Tien meloatsen beder moakt (17:11-19)   
Wanneer komt God zien Riek? (17:20-37)   
Volholden mit beden (18: 1- 8)   
Farizeeër en tollenoar (18: 9-14)   
Jezus zegent kinder (18:15-17)   
Rieke man (18:18-30)   
Daarde veurzeggen van t lieden (18:31-34)   
Bar-Timeüs beder moakt (18:35-43)   
Zacheüs (19: 1-10)   
Geliekenis van drij knechten (19:11-28)   
Intocht in Jeruzelem (19:29-44)   
Jezus drift kooplu tou tempel oet (19:45-48)   
Jezus zien volmacht (20: 1- 8)   
Geliekenis over slechte pachters (20: 9-19)   
Belasten betoalen aan kaaizer van Rome (20:20-26)   
Vroagen noar opstoan oet dood (20:27-40)   
Doavid zien Zeun en Heer (20:41-44)   
Wèl of t mainste geft (21: 1- 4)   
t Èn van wereld (21: 5-38)   
Judas zien verroad (22: 1- 6)   
t Poaskemoal (22: 7-18)   
t Oavendmoal (22:19-23)   
Proat bie t oavendmoal (22:24-38)   
Getsemané (22:39-46)   
Jezus wordt oppakt (22:47-53)   
Petrus zegt, hai ken Jezus nait (22:54-62)   
Veur Hoge Road (22:63-71)   
Jezus veur Piloatus (23: 1- 5)   
Jezus veur Herodes (23: 6-12)   
Jezus wordt ter dood veroordaild (23:13-25)   
Jezus noar t kruus (23:26-32)   
Jezus aan t kruus (23:33-43)   
Jezus staarft (23:44-56)   
Oet dood opstoan (24: 1-12)   
dij noar Emmaüs gingen (24:13-35)   
Verschienen aan leerlingen (24:36-53)   

Rieke man (18:18-30)

t Evengelie volgens Lucas 18


01Hai leerde heur in n geliekenis dat ze altied beden zollen en dat nait versloeren loaten. 02Hai zee: "In n stad was n rechter. Dij haar gain ontzag veur God en hai steurde zok aan gain mensk. 03In dij aigenste stad woonde ook n wedevraauw. Dij kwam ieder bòt bie hom mit t verzuik: 'Help mie toch aan mien recht bie mien tegenpertij!' 04n Haile zet wol e nait, mor op n duur zee e bie zokzulm: 'Of heb k ook gain ontzag veur God en steur k mie aan gain mensk, toch zel k heur aan heur recht helpen. 05Ze zoest mie ja aal om kop! Aans kon ze mie op t lest nog wel es n blaauw oog sloagen!'" 06Dou zee de Heer: "Heur toch, wat of dij onrechtveerdege rechter zegt! 07Zol God den nait dijent aan heur recht helpen dij hai oetkozen het, dij bie dag en bie naacht aan hom roupen en noar wèl of hai altied geduldeg lustert? 08Dit wil k joe zeggen: hai zel heur mit n gaauwens aan heur recht helpen. Mor as Menskenzeun komt, zel e den t geleuf vinden in wereld?" 09Mit t oog op gounent dij der op vertraauwden dat ze zulm rechtveerdeg wazzen en ale aandern niks in reken haren, vertelde hai dizze geliekenis: 10 "Twij man gingen noar tempel tou om te beden. Ain was n Farizeeër, aander n tollenoar. 11 Farizeeër ging doar stoan en beedde bie zokzulm: 'O God, ik daank joe dat ik nait zo bin as t aander volk, dat steelt, gemain dut en t mit n aander zien vraauw aanlegt, of ook as dij tollenoar. 12 Ik vast twijmoal in week en geef n tiende van aal mien inkomsten.' 13 Mor tollenoar bleef op n ofstandje stoan. Hai dus alderdeegs zien ogen nait opsloagen noar hemel, mor hai sluig zok aingoal op bòrst en zee: 'O God! Wees mie, zundoar, genoadeg!' 14 Dit wil k joe zeggen: dizze man ging rechtveerdegd weer noar hoes tou. Mor aander nait! Elk ja, dij zokzulm noar veuren dringt, zel achteroetzet worden. Mor wèl of zokzulm achteròf holdt, dij zel noar veuren hoald worden!" 15 Ze brochten ook heur lutje kinder bie hom, dat e dij aankommen zol. Dou leerlingen dat zagen, vuilen ze tegen heur oet. 16 Mor Jezus raip heur bie zok en zee: "Loat dij kinderkes mor bie mie kommen. Hol heur nait tegen! God zien riek is ja veur zokkent. 17 Woarliek, ik zeg joe: wèl of God zien riek nait aannemt as n kind, dij komt ter vervaast nait in!" 18 n Veuraanstoand man vruig hom: "Goie meester, wat mout ik doun om t aiwege levent te aarven?" 19 Jezus zee tegen hom: "Woarom nuim ie mie goud? Gainain is goud, allain God. 20 Ie kennen geboden ja: ie zellen t nait mit n aander zien vraauw aanleggen, nait doodsloagen, nait stelen, gain vaalze verkloaren ofleggen, en ie zellen joen voader en moeke in eren holden." 21 Hai zee: "Dat bin k al van jongs òf aan noakommen." 22 Dou Jezus dat heurde, zee e tegen hom: "Nog ain ding ontbrekt joe. Verkoop aal wat ie hebben en verdail t onder aarme lu. Den zel ie n schat in hemel hebben. Kom den weer hier en goa mit mie!" 23 Dou e dat heurde wer e kant sneu, omreden hai was schatriek. 24 Jezus keek hom aan en zee: "Wat is t ja stoer veur mensken mit geld om in God zien riek te kommen. 25 n Kemeel gaait makkelker deur t oog van n naal as dat n rieke in God zien riek komt!" 26 Dij t heurd haren zeden: "Mor wèl kin den beholden worden?" 27 Hai zee tegen heur: "Wat of mensken nait kinnen, kin God aal." 28 Petrus zee: "En wie den? Wie hebben aal onzent ter aan geven en binnen mit joe goan!" 29 Hai zee tegen heur: "Ik verzeker joe: elkenain dij hoes of vraauw of bruier of olders of kinder verloaten het om God zien riek, 30 dij krigt veul en veul meer weerom in dizze tied, en in toukomst t aiwege levent."